Remont pomieszczenia sanitarnego na I piętrze i części zaplecza sanitarnego z szatnią przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Gdyni

Ogłoszenie o przetargu Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 21 w Gdyni, ul. Jana z Kolna 5, ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 euro a poniżej 5.150.000 euro na wykonanie remontu pomieszczenia sanitarnego na I piętrze i części zaplecza sanitarnego z szatnią przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Gdyni.CPV-45400000-1 roboty budowlaneCPV-45310000-3 instalacje elektryczneCPV-45330000-9  instalacje wod.-kan.

 

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 Ustawy 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  • SIWZ jest dostępna na stronie internetowej szkoły www.sp21gdy.pl oraz na stronie internetowej urzędu miasta www.gdynia.pl/bip/jednostki oraz można odebrać w sekretariacie szkoły od dnia 25.06.2008 r.
  • Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 16.07.2008 r. do godz. 10.00
  • Otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.07.2008 r. o godz. 10.30
  • Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Anna Pyziak-Glapińska Kierownik Administracyjny SP21 w Gdyni oraz Inspektor Wydziału Budynków UM mgr inż. Magdalena Ostap
  • Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych
  • Nie przewiduje się wnoszenia wadium


Pliki do pobrania:


SIWZ           

Dokumentacja projektowa        


Przedmiary       


Ogólna charakterystyka robót          


Ogólna charakterystyka robót wod.-kan.      


Rysunki        SST            ST      


Strona tytułowa                  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Jachowska
Wprowadził informację: Anna Pyziak
Data udostępnienia informacji: 25.06.2008