Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowisk 20 – informacja ( bilet z dyspensera -E)

W godzinach: 07:00 - 18:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00, sobota od 8.00 do 14.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 668-87-39
58 668-87-38
58 668-87-37
58 668-87-36
58 668-87-35

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu:
- wniosek /dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów/
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
- w przypadku pojazdu odzyskanego po kradzieży należy przedstawić dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu oraz pisemną opinię rzeczoznawcy samochodowego wskazującego ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania
- gdy cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu albo zniszczeniu podczas wypadku drogowego lub naprawy do wniosku wnioskodawca powinien załączyć pisemną opinię rzeczoznawcy samochodowego wskazującą pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednocześnie wykluczająca ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania
- w sytuacji, gdy w pojeździe dokonano wymiany ramy/podwozia na ramę/podwozie bez numeru fabrycznego należy przedstawić dowód własności ramy lub podwozia
- w przypadku pojazdu nabytego z licytacji lub przepadku na rzecz skarbu państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu do wniosku wnioskodawca powinien załączyć pisemną opinię rzeczoznawcy samochodowego wskazującą pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednocześnie wykluczająca ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania wraz z dokumentem stwierdzającym nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa
- w przypadku złożenia wniosku o nadaniu numerów identyfikacyjnych w pojeździe marki "Sam" należy załączyć stosowne oświadczenie
- gdy składany jest wniosek o nadaniu numeru identyfikacyjnego VIN w pojeździe o ustalonym prawie własności prawomocnym orzeczeniem sądu – ww. orzeczenie
 
Wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej:                                                                  
- wniosek /dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów/
- zaświadczenie ze stacji diagnostycznej, stwierdzające brak, utratę lub zniszczenie tabliczki znamionowej
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się według kolejności pobranych numerów z dyspensera – stanowisko informacja             nr 20
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów przyjmuje się wniosek wraz z załącznikami
- decyzja wydawana jest w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
za wydanie decyzji administracyjnej - 10 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Czas załatwienia sprawy: do 7 dni od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.  Dz. U. 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.)
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie  rejestracji  i  oznaczania  pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie  szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 1088 z późn. zm.)
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy)  rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. 2016 r., poz. 689 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (tekst jedn. Dz. U. 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczenia w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 236, poz. 1401)
Inne informacje: - w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do złożenia w ich imieniu wniosku (pełnomocnictwo pisemne)
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
* wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon)
* upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Iwona Ławik
Data wytworzenia informacji: 20.03.2019
Data udostępnienia informacji: 20.03.2019