Wydanie decyzji o nadaniu numerów identyfikacyjnych w pojeździe o ustalonym prawie wlasności prawomocnym postanowieniem sądu

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ informacja stanowisko 20 ( bilet z dyspensera - E )

W godzinach: 07:00 - 18:00
W dniach:
od poniedziałku od piątku (oprócz świąt) od 7.00 do 18.00, sobota od 8.00 do 14.00

Numer telefonu:
58 668-87-39
58 668-87-38
58 668-87-37
58 668-87-36
58 668-87-35

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek / formularz wniosku dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów lub poniżej w rubryce "druki"
- prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana + kserokopia
- polisa OC
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: obsługa interesanta odbywa się zgodnie z kolejnością oczekiwania - stanowisko nr 20 (informacja)
po weryfikacji dokumentów właściciel (właściciele) otrzymuje decyzję o nadaniu numerów identyfikacyjnych
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
za wydanie decyzji administracyjnej - 10 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Czas załatwienia sprawy: do 7 dni od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Podstawa prawna: - art. 66a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2017 r., poz. 128)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postęp. administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz.23 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1038)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 236, poz. 1401)
Inne informacje: w przypadku, gdy dowód własności pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu czynności
( pełnomocnictwo pisemne)
w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon).
upoważnienie dla osoby dokonującej czynności, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Wioletta Jarzębińska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 17.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.07.2017 14:10 Korekta Michał Kowalski