Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze danych osoby

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Archiwum USC
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok.25 składanie wniosków; pok. 23 odbiór odpisów aktów stanu cywilnego; pok. 17 - wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-81-17
58 668-81-16
58 668-81-10

Fax: 58 668-81-24
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek o wydanie odpisu lub zaświadczenia
- dokument tożsamości
- dokumenty stwierdzajace uprawnienie do otrzymania odpisu w przypadku ubiegania się o dokument osoby, która posiada interes prawny
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie wniosku w sprawie wydania odpisu lub zaświadczenia
- wydanie żądanego odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 22,00 zł - odpis skrócony
- 22,00 zł - odpis skrócony wielojęzyczny
- 33,00 zł - odpis zupełny
- 38,00 zł - zaświadczenie o stanie cywilnym
- 24,00 zł - zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze danych wskazanej osoby.

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 25.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
Czas załatwienia sprawy: Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmawiającej wydania odpisu lub zaświadczenia przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2224) art. 44-45, 49-50
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)
- Konwencja Nr 16 z dnia 08.09.1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego z dnia 29.01.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 194)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000)
Inne informacje: Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Od 1 marca 2015r. istnieje możliwość złożenia w tutejszym USC wniosku o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu sporządzonego w innym USC. Zamówiony dokument można odebrać po 10 dniach roboczych (taki czas ma USC miejsca zdarzenia na przeniesienie aktu do rejestru stanu cywilnego).

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.

Zaświadczenia są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich sporządzenia.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kędziora
Wprowadził informację: Wiesława Witosławska
Ostatnio zmodyfikował: Wiesława Witosławska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.06.2019 15:16 Korekta Wiesława Witosławska
18.06.2019 15:15 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
17.01.2019 10:58 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.06.2018 13:07 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
25.05.2018 15:05 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska