Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 70 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań


   EZP nr 53/16                                                                                            
KB. 271.1.2016
Numer ogłoszenia Dz.U.UE: 2016/S 201-363195 z dnia 18.10.2016 r.
 
Gmina Miasta Gdyni,
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na usługę:
 
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 70 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 
•1.      Przedmiot zamówienia obejmuje: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 70 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, CPV: 66113000-5.
•2.      Osobami upoważnionymi do kontaktów są:
•Ø      Alicja Helbin, z-ca Skarbnika Miasta tel. 58 668 8288, 58 668 8275,
faks (58) 668 8276, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
•Ø         Irena Samsonowicz, inspektor tel. 58 668 8283 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
•3.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
•4.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
•5.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą).
•6.      Czas trwania zamówienia: od daty podpisania umowy do momentu spłaty kredytu, to jest do 15.06.2026 roku.
•7.      Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 100.000 zł, (słownie: sto tysięcy złotych) w terminie do 17.11.2016 r. do godz. 9:00 .
•8.      Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
•8.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru dotyczący:
•8.1.1.      Wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w pkt 7.2. siwz, część VI).
•8.1.2.      podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w pkt 7.2. siwz, część VI).
Dokument potwierdzający udostępnienie Wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zobowiązania, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do siwz.
•9.      Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
•9.1.       zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 Prawa bankowego lub inne dokumenty równoważne potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej zgodnie z przepisami w/w ustawy (uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz.128 z późn. zm.);
•9.2.      zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
•9.3.      zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
•9.4.      oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6.;
•9.5.      informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dla każdej z osób dla której zgodnie z ustawą Pzp informacja taka jest składana;
•9.6.      informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
•9.7.      jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca w odniesieniu do tych osób składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym ww. osoby mają miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym ww. osoby mają miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
•9.8.      oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, którego wzór stanowi załącznik nr 7;
•9.9.      odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);
•9.10.  Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Wydziale Budżetu Urząd Miasta Gdyni adres: Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. 130 mieszczący się na I piętrze Urzędu Miasta w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
•10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
•10.1.  zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.2 oraz 9.3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
•10.2.  zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 9.5 i 9.6 (informacje z Krajowego Rejestru Karnego) składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
•10.3.  zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.9 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
•10.4.  jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.1-10.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
•11.  Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta Wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt od 9.2 do 9.9, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
•12.  Zamawiający oceni spełnianie tych warunków na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń:
12.1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony formularz oferty - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SIWZ oraz Formularz cenowy o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1a;
12.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają  pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii;
12.3. dowód wniesienia wadium.
        
13.  Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej.
•13.1.   Kryteria oceny ofert:
•13.1.1.  cena - waga kryterium 98%,
•13.1.2.  dodatkowe okresy karencji w spłacie kredytu - waga kryterium 2%
•13.2.  Sposób oceniania ofert:
•13.2.1.        w kryterium cena:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 10 pkt  otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie całości zamówienia dla części, na którą składana jest oferta podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ), natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
 
(C min : C of) x 10 = C liczba punktów otrzymanych w kryterium cena
 
C min - najniższa cena z zaoferowanych
C of - cena w badanej ofercie
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
•13.2.2.        w kryterium „oferta dodatkowych maksymalnie ośmiu okresów karencji w spłacie rat kapitałowych"
Kryterium ,,oferta dodatkowych maksymalnie ośmiu okresów karencji w spłacie rat kapitałowych" rozumianych jako możliwość zmiany harmonogramu poprzez przesunięcie terminu spłaty dowolnej raty kredytu maksymalnie o 48 miesięcy  w okresie objętym kredytowaniem, przyznanych  bez dodatkowych opłat i prowizji, na wniosek Zamawiającego nie wymagający uzasadnienia, złożony co najmniej na 10 dni roboczych przed datą wymagalności danej raty kredytu, będzie rozpatrywane na podstawie wykazanych okresów karencji zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Zamawiający przydzieli punkty w kryterium ,,Okresy karencji" w następujący sposób:
•·        brak dodatkowego okresu karencji - 0 pkt,
•·        za dodatkowe okresy karencji punkty będą obliczone wg wzoru.
 
Ok - oferowana liczba karencji *2/najwyższa oferowana liczba karencji.
 
W tym kryterium ocena będzie się odbywała na podstawie informacji zawartych w tabeli w pkt 3 Formularza oferty.
•13.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorcem:
P= C +Ok
Gdzie:
P - łączna liczba punktów oferty ocenianej
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena"
Ok - Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Oferta dodatkowych, maksymalnie ośmiu okresów karencji w spłacie rat kapitałowych".
 
•14.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie Wydziału Budżetu, I piętro, pok. nr 130, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, w godz. 8.00-16.00 lub pobrać ze strony internetowej Miasta  www.gdynia.pl/bip.
•15.      Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: w Wydziale Budżetu Urząd Miasta Gdyni adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok.130 mieszczący się na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni, Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54, w terminie do 17.11.2016 r. do godz. 9.00.
•16.      Termin związania Ofertą wynosi 40 dni od upływu terminu składania ofert.         
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane w dniu 14.10.2016 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (numer referencyjny 2016-132356) i opublikowane w dniu 18.10.2016 r. pod numerem 2016/S 201-363195.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia           

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w rozszerzeniu doc       

Formularz cenowy nr 1 a do SIWZ w rozszerzeniu xls                          

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                        

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu                           

Odpowiedź na pytania z dnia 02.11.2016 r.        

Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania z dnia 02.11.2016 r.                                      

Załącznik nr 2 do odpowiedzi na pytania z dnia 02.11.2016 r.                                                

Załącznik nr 3 do odpowiedzi na pytania z dnia 02.11.2016 r.                                                

Załącznik nr 4 do odpowiedzi na pytania z dnia 02.11.2016 r.                                             

Odpowiedź na pytania z dnia 04.11.2016 r.                                                                               

Odpowiedź na pytania z dnia 07.11.2016 r.                                                                                          

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku  w sprawie możliwości spłaty przez Miasto Gdynia kredytu w wysokości 70 mln zł.                         

Zbiorcze zestawienie ofert przetargowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Helbin
Wprowadził informację: Barbara Iwaniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Iwaniak
Data wytworzenia informacji: 18.10.2016
Data udostępnienia informacji: 18.10.2016
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.11.2016 11:13 Dodanie informacji Barbara Iwaniak
07.11.2016 14:24 Dodanie informacji Barbara Iwaniak
07.11.2016 14:14 Dodanie informacji Barbara Iwaniak
04.11.2016 14:49 Dodanie informacji Barbara Iwaniak
03.11.2016 09:47 Dodanie informacji Barbara Iwaniak
03.11.2016 09:44 Dodanie informacji Barbara Iwaniak
03.11.2016 09:40 Dodanie informacji Barbara Iwaniak
03.11.2016 09:35 Dodanie informacji Barbara Iwaniak
03.11.2016 09:33 Korekta Barbara Iwaniak
03.11.2016 09:31 Dodanie informacji Barbara Iwaniak
03.11.2016 09:27 Dodanie informacji Barbara Iwaniak
03.11.2016 09:23 Dodanie informacji Barbara Iwaniak
18.10.2016 15:24 Korekta Barbara Iwaniak
18.10.2016 15:06 Dodanie informacji Barbara Iwaniak
18.10.2016 15:03 Dodanie informacji Barbara Iwaniak
18.10.2016 15:00 Dodanie informacji Barbara Iwaniak
18.10.2016 14:57 Dodanie informacji Barbara Iwaniak