Wydział Inwestycji

Osoba kierująca komórką: Arkadiusz Trzeciak
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 230, piętro II
Nr telefonu: 58 668-83-00
Nr faxu: 58 668-83-02
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Do zadań Wydziału Inwestycji należy prowadzenie spraw inwestycji własnych miasta i zleconych miastu oraz inwestycji wspólnych z różnymi środowiskami lokalnymi w zakresie dróg publicznych, gospodarki komunalnej, oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, w szczególności zaś:

1. przygotowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych w oparciu o propozycje właściwych merytorycznie wydziałów,
2. przygotowywanie projektu planu inwestycji do budżetu miasta na dany rok,
3. ustalenie zakresu opracowań projektowych niezbędnych do realizacji zadań w poszczególnych latach,
4. przygotowywanie i przeprowadzanie wyboru wykonawców prac projektowych, ekspertyz, wydzieleń geodezyjnych, robót budowlano-montażowych i nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót,
5. przygotowywanie do zawarcia umów o wykonanie prac projektowych, ekspertyz, opracowań geodezyjnych, realizacje robót, sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego; egzekwowanie właściwego terminowego wykonania tych umów oraz ich rozliczenie,
6. uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla właściwego prowadzenia procesu realizacji inwestycji,
7. przygotowywanie spraw związanych z pozyskiwaniem terenów przewidzianych pod inwestycje, umów dzierżaw, niezbędnych dla właściwej realizacji i eksploatacji zrealizowanych inwestycji,
8. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz właściwymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi, odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury, w spełnieniu warunków stawianych przez nie na etapie przygotowania i uzgadniania dokumentacji; udział w radach technicznych w trakcie opracowywania dokumentacji oraz ocena kompletności dokumentacji i uzgodnień,
9. współpraca z nadzorem inwestorskim nad realizacją inwestycji, uczestniczenie w przekazywaniu placu budowy, odbiorach częściowych, końcowych oraz przekazywaniu inwestycji użytkownikom przeglądach gwarancyjnych,
10. sporządzenie okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji inwestycji,
11. koordynacja zadań inwestycyjnych miasta i inwestorów zewnętrznych poprzez uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie infrastruktury drogowej i sieciowej,
12. prowadzenie całości spraw związanych z Lokalnymi Inicjatywami Inwestycyjnymi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Sokołowska
Data wytworzenia informacji: 26.05.2017
Data udostępnienia informacji: 26.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.04.2019 10:43 Aktualizacja treści Aleksandra Sokołowska
22.08.2018 12:40 Aktualizacja treści Aleksandra Sokołowska
22.08.2018 12:36 Aktualizacja treści Aleksandra Sokołowska
22.08.2018 12:10 Dodanie informacji Aleksandra Sokołowska
07.06.2018 09:01 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
15.01.2018 08:30 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
03.01.2018 09:00 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
04.07.2017 12:07 Korekta Michał Kowalski