Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu.

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że na tablicy ogłoszeń przy pokoju nr 431 na IV piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu.

Informacje dodatkowe:

 •  wysokość postąpienia wynosi 1,00 zł,
 •  do wylicytowanej stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w ustawowej wysokości (obecnie obowiązuje stawka w wysokości 23 %),
 • czynsz najmu płatny jest miesięcznie do 20-go dnia każdego miesiąca i podlega waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS,
 • najemca opłaca podatek od nieruchomości na zasadach ogólnych. (art.3 ust.1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. z 2017 r. tekst jednolity, poz. 1785 z późn. zm.),
 • najemca zobowiązany jest do złożenia przed notariuszem oświadczenia woli o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego (j.t. Dz. U. z 2018 r, poz. 1360 z późn. zm), co do wydania nieruchomości,
 • wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do godz. 900 dnia przetargu w kasie Urzędu Miasta znajdującej się na parterze budynku (sala obsługi mieszkańców – kasa „C”) – wejście od strony Al. Marsz. Piłsudskiego 52-54,
 • wpłaty wadium w formie przelewu bankowego należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ za dochowany termin wpłaty uważa się datę uznania konta Urzędu Miasta, a zatem jest to dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Nr konta Urzędu Miasta : PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr rachunku:
                                             53-1440-1026-0000-0000-0040-1037
 • wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem Przetargu oraz akceptacją stanu prawnego przedmiotu przetargu,
 • do udziału w przetargu mogą przystąpić osoby, które nie zalegają z opłatami należnymi Gminie Miasta Gdyni z tytułu dzierżawy  i najmu. Stosowną informację można uzyskać w Wydziale Dochodów Referacie Dochodów z Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 18), tel. 58 668-88-40, 58 668-82-60,
 • uchylenie się wygrywającego od podpisania umowy najmu w ciągu 7 dni od stosownego wezwania powoduje przepadek wadium,
 • pomieszczenia można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67A, tel. 58 621-02-70, 58 628-41-12.

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Prezydenta Gdyni Nr 446/19/VIII/P z dnia 12.02.2019 roku, wywieszony na okres 21 dni od 14.02.2019 r. do 07.03.2019r.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.03.2019 r. o godz. 10:00 w sali 105 I piętro w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz/ Piłsudskiego 52-54.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Ryński
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 14.02.2019
Data udostępnienia informacji: 14.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.02.2019 13:45 Dodanie informacji Paulina Grześ
14.02.2019 10:18 Aktualizacja treści Paulina Grześ