Budowa boiska przy SP nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36 - etap I inwestycji

Gdynia, dnia 26 października 2018 roku.

INFORMACJA O PONOWNEJ  OCENIE OFERT 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Budowę boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36 - etap I inwestycji

Zamawiający oświadcza, że z uwagi na dostrzeżone wady postępowania na „Budowę boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36 - etap I inwestycji”  dokona ponownej oceny ofert i poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców w trybie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).


Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.71.2018                       
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Budowę boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36 - etap I inwestycji
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    W postępowaniu wpłynęły dwie oferty

2.    Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu została zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona).

3.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg  kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” 60%, kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji” 25%, kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia” 15%:

4.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Patryka Walasek Zakład Usługowy „JAMPICH”  z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ulicy Ostrogórskiej 32. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    cena 60% = 60 punktów;
2)    okres rękojmi za wady i gwarancji 25% = 25 punktów;
3)    doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 15% = 15 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 1.488.997,30 zł.
 
5.    Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 02 listopada 2018 roku.
 
Ze względu na posiadane środki w planie budżetowym Zamawiający wyznacza termin zakończenia realizacji umowy na dzień 30.12.2018r.
 
 
Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania nn. pisma faksem na nr 58 622 11 64/ lub 58  622 35 74 lub mailem: przetargi@gdyniasport.pl.
 
Do wiadomości:
1.     Wykonawcy
2.     a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 26.10.2018
Data udostępnienia informacji: 26.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.10.2018 15:19 Aktualizacja treści Anna Urbańska
26.10.2018 12:09 Dodanie informacji Anna Urbańska