Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przy ul. Nagietkowej, Uczniowskiej i Wieluńskiej

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przy ul. Nagietkowej, Uczniowskiej i Wieluńskiej.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Development Design Sp z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200) przy ulicy Kopernika 25/2. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    cena 60% = 40,14 punktów;
2)    Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 40% = 40 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 80,14 punktów. Cena oferty brutto wynosi 71.340,00 zł.
 
1.    Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 21 maja 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Klajnert
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 14.05.2019
Data udostępnienia informacji: 14.05.2019