Rozstrzygnięcie postępowania na Dostawę materiałów promocyjno - reklamowych (gadżetów) dla potrzeb GCS

Gdynia, dnia  07 listopada 2018 roku.
 
L. dz. 6044/2018
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.77.2018
                                   
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę materiałów promocyjno - reklamowych (gadżetów) dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu”.


Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Macieja Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PERFEKT - DRUK Maciej Wiśniewski z siedzibą w Wąpielsk  (87-337), Długie 3a. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert: 1) cena 60% =  60 punktów,
2) termin dostawy zamówienia 20% = 20 punktów,
3) jakość materiałów promocyjno-reklamowych 20 % = 20 punktów.
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi  77.268,10 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 07.11.2018
Data udostępnienia informacji: 07.11.2018