Rozstrzygnięcie postępowania na Dostawę sprzętu/artykułów sportowych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu - I część zamówienia

Gdynia, dnia 13 listopada 2018 roku.
L.dz. 6216/2018                                                                  
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.78.2018
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w zakresie I części postępowania
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę sprzętu/artykułów sportowych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu”

Wybrano ofertę złożoną przez SK-SPORT S. Gulina, K. Łuszcz Spółka Jawna z siedzibą w Rzeszowie (35-203) przy ul. Siemieńskiego 14. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert: 1) cena brutto oferty 60% = 60 punktów, 2) okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punktów i 3) termin dostawy 20% = 20 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 85.602,62 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Klajnert
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 13.11.2018
Data udostępnienia informacji: 13.11.2018