Rozstrzygnięcie postępowania na "Usługę rejestracji i pomiaru czasu uczestników imprez sportowych Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2019"

Gdynia, dnia 14 stycznia 2019 roku.
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.88.2018
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Usługa rejestracji i pomiaru czasu uczestników imprez sportowych Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2019”
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania:
1.    W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.
2.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium: kryterium „Cena brutto” 60%, kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” 40%.
3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Tomasza Kurkowskiego i Macieja Kwiatkowskiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą STS -2 spółka cywilna z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Szafranowej 6. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.
w kryterium oceny ofert:  
1)    cena 60% = 60 punktów;
2)    Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40% = 40 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 401.752,44 zł.
 
4.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 15 stycznia 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Klajnert
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 14.01.2019
Data udostępnienia informacji: 14.01.2019