Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu street workout na terenie SP 26, przy ul. Tatrzańskiej w Gdyni, dzielnica Działki Leśne

Gdynia, dnia 08 listopada 2018 roku.
l.dz. 6123/2018
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.72.2018
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na  „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu street workout na terenie SP 26, przy ul. Tatrzańskiej w Gdyni, dzielnica Działki Leśne”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    W postępowaniu wpłynęły cztery oferty.
2.    Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu została zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona).
3.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg. kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” - 60%, kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji” - 25%, kryterium „Doświadczenie  osoby skierowanej do  w realizacji zamówienia” - 15%.
4.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Szymona Kita prowadzącego działaność gospodarczą pod nazwą PRIMTECH Szymon Kita z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ulicy Karola Miarki 16/30. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1)    cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2)    okres rękojmi za wady i gwarancji 25% = 25 punktów,
3)    doświadczenie osoby skierowanej do  w realizacji zamówienia 15% =  15 punktów.
Łączna punktacja oceny oferty =  100 punktów.  
Cena oferty brutto wynosi 7.380,00 zł.
5.    Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający przewiduje termin zawarcia umowy na dzień 14 listopada 2018 roku.
 
Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania nn. pisma faksem na nr (058) 622 11 64/ lub (058) 622 35 74 lub mailem:  przetargi@gdyniasport.pl.
Do wiadomości:
1.     Wykonawcy x 4
2.     a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 08.11.2018
Data udostępnienia informacji: 08.11.2018