Budowę bieżni o nawierzchni poliuretanowej na terenie ZSP nr 3 przy ul. Nagietkowej w Gdyni

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na  „Budowę bieżni o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej w Gdyni”.
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Jerzego Zieleniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EUROSTEPART Nawierzchnie Bezpieczne Jerzy Zieleniewski z siedzibą w Wejherowie (84-200) przy ulicy Przemysłowej 20. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1)    cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2)    okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punktów,
3)    doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 20% =  20 punktów.
Łączna punktacja oceny oferty =  100 punktów.  
Cena oferty brutto wynosi 266.532,08 zł.
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający przewiduje termin zawarcia umowy na dzień 28 lutego 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Klajnert
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 22.02.2019
Data udostępnienia informacji: 22.02.2019