Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej remontu instalacji elektrycznej w Hali Lekkoatletycznej przy ul. Olimpijskiej

Gdynia: Wykonanie dokumentacji projektowej remontu instalacji elektrycznej w Hali Lekkoatletycznej w Gdyni przy ul. Olimpijskiej
Numer ogłoszenia: 104055 - 2016; data zamieszczenia: 24.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.06.2016r. pod numerem: 104055-2016
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 61007-2016 z dnia 2016-05-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71321000-4 - usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych; 71244000-0 -...
Termin składania ofert: 2016-06-10
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 61007 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej remontu instalacji elektrycznej w Hali Lekkoatletycznej w Gdyni przy ul. Olimpijskiej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71321000-4 - usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych; 71244000-0 - kalkulacja kosztów, monitoring kosztów; 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi; 71248000-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją. 2. Przedmiotem zamówienia jest : 1) opracowanie inwentaryzacji istniejącej instalacji elektrycznej w Hali Lekkoatletycznej przy ul. Olimpijskiej w Gdyni na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomość o numerze ewidencyjnym 19-781 - Obręb Mały Kack (dawniej 522/53), 2) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu instalacji elektrycznej w Hali Lekkoatletycznej przy ul. Olimpijskiej w Gdyni na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomość o numerze ewidencyjnym 19-781, Obręb Mały Kack (dawniej 522/53) na podstawie przygotowanej inwentaryzacji i uzgodnień z Zamawiającym, 3) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 3. W ramach części zamówienia wskazanej w ust.2 pkt. 2 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dzieła w postaci: 1) projektu budowlanego wraz z informacją BIOZ w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku zgłoszenia robót budowlanych (w 4 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 2) projektu budowlano-wykonawczego (w 5 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), 3) kosztorysów inwestorskich (w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej) oraz przedmiarów robót (w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx), 4) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 3 egzemplarzach i w wersji elektronicznej), zwanych dalej łącznie Dokumentacją projektową. 4. Przed przystąpieniem do fazy projektowania, Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację obiektu pod względem instalacji elektrycznych, zawierającą między innymi: 1) ocenę funkcjonalności istniejących elementów instalacji elektrycznej, (oprawy oświetleniowe, przewody elektryczne, rozdzielnice, włączniki elektryczne, gniazda elektryczne); 2) ocenę wykorzystania istniejących elementów instalacji elektrycznej; 3) ocenę energochłonności zainstalowanych urządzeń elektrycznych; 4) dokumentację fotograficzną istniejącej instalacji elektrycznej; 5) propozycję ewentualnych energooszczędnych zamienników; 6) szacunkowy kosztorys prac remontowych. 5. Przed przystąpieniem do ostatecznych prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym proponowane rozwiązania pod względem technicznym, ekonomicznym i ergonomicznym. 6. W związku z tym, iż Dokumentacja projektowa : -stanowić będzie podstawę do wszczęcia procedury zgłoszenia robót budowlanych; -stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót nią objętych, przedmiot zamówienia musi zostać wykonany : 1) zgodnie z warunkami i założeniami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i niniejszej umowie; 2) zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności : 1) projektowane instalacje elektryczne powinny spełniać wymogi stawiane obiektom sportowym, oraz być przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w związku z czym musi być wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 10740/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni. Zamawiający dostarczy Wykonawcy zarządzenie w dniu podpisania Umowy; 2) wszelkie wyposażenie obiektu musi być zgodne z aktualnymi normami; 3) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz zgodna obowiązującymi normami; 4) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. 7. Opis techniczny, będący elementem projektu budowlanego, powinien zawierać co najmniej następujące dane: 1) podstawę opracowania, 2) cel i zakres opracowania, 3) materiały wyjściowe do opracowania, 4) rodzaj i skalę przedsięwzięcia, 5) lokalizację, 6) stan istniejący wraz z dokumentacją zdjęciową zawierający dane liczbowe i układ przestrzenno-funkcjonalny, istniejące rozwiązania techniczno-materiałowe, 7) zastosowanie niezbędnego sprzętu, 8) opis prac rozbiórkowych i demontażowych, ich przebieg, etapy rozbiórek - postępowanie z odpadami, 9) opis stanu projektowanego : 1) lokalizacja, 2) dane liczbowe zakresu prac, ilości, 3) układ przestrzenno-funkcjonalny, 4) rozwiązania techniczne, 5) opis zadania zawierający miedzy innymi: opis projektowanych prac i jej minimalnych parametrów, opis wymaganych dokumentów potwierdzających jakość, 6) rozwiązania materiałowe w tym między innymi rodzaj zastosowanych przewodów, zabezpieczeń, rozdzielnic itp. 7) rysunki: rzut stanu istniejącego, rzut sytuacyjny nowo projektowany wraz z legendą, czytelnym z opisem, wszystkie niezbędne przekroje 8) szczegółowe rysunki zwierające schematy elektryczne, 8. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do uzyskania w szczególności: 1) warunków technicznych od gestorów sieci (jeżeli dotyczy), 2) aktualnej mapy do celów projektowych (jeżeli dotyczy) - w przypadku braku obowiązku sporządzenia mapy Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio o wartość jej wykonania wskazaną w formularzu ofertowym, 3) wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i sprawdzenia stanu prawnego gruntów na terenie objętym projektowaniem, (jeżeli dotyczy), 4) kompletu uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji administracyjnych wymaganych do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych, 5) rysunków z podkładami architektoniczno-budowlanymi. 9. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany będzie do dokonywania wszelkich ustaleń z Zamawiającym, w szczególności dotyczących wyglądu obiektu, usytuowania poszczególnych elementów obiektu, zastosowań materiałów wraz z przedstawieniem wstępnej kalkulacji kosztów zadania. 10. W przypadku braku dojazdu do placu budowy wykonawca ma obowiązek zaprojektować możliwość drogi dojazdowej. (jeżeli dotyczy) 11. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany będzie do udzielania na życzenie Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień związanych z przedstawionymi rozwiązaniami, a także uczestniczenie w dodatkowych spotkaniach i debatach nad projektem. 12. Dokumentacja projektowa wykonana będzie w wersji elektronicznej umożliwiającej jej otworzenie w powszechnie dostępnych programach nie wymagających wykupienia dodatkowej licencji, za wyjątkiem plików z rozszerzeniem dwg. 13. Założenia projektowe remontu instalacji elektrycznej hali lekkoatletycznej powinny zawierać: 1) dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do obowiązujących przepisów, norm budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej, 2) dostosowanie funkcjonalności instalacji elektrycznej dla potrzeb bezpiecznego i ergonomicznego użytkowania, (zabezpieczenie przed dostępem przez osoby nie powołane), 3) dostosowanie sterowania wentylatorami dla potrzeb bezpiecznego użytkownika (zabezpieczenie przed dostępem przez osoby nie powołane), 4) prace demontażowe i utylizacyjne. 14. Wykonawca w Dokumentacji projektowej winien wskazać (dookreślić) inne, jego zdaniem istotne, minimalne parametry techniczne, które powinna spełniać instalacja elektryczna. 15. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w następujących terminach: 1) inwentaryzację obiektu o której mowa w ust.2 pkt 1 i szacunkowym kosztorysem wykonania robót budowlanych - w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, 2) Dokumentację projektową, o której mowa w rozdział 3 ust.3 pkt 1 - w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy, 3) pozostała kompletną Dokumentację projektową, o której mowa w rozdział 3 ust.3 pkt. 2-4 - w terminie 80 dni od dnia podpisania umowy. Przekazanie dokumentacji zostanie każdorazowo potwierdzone na piśmie. 16. Przekazując dokumentację, o której mowa w ust.15 pkt.2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć i załączyć oświadczenie, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016.290 z późn. zm.) jako projektant projektu budowlanego inwestycji oświadcza, iż projekt sporządzono zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, w tym z zasadami wiedzy technicznej, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi, polskim Normami i normatywami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i może być skierowany do realizacji. 17. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia danej części Dokumentacji projektowej zobowiązany jest sprawdzić zgodność z umową dostarczonej przez Wykonawcę części Dokumentacji projektowej. Po sprawdzeniu strony sporządzą protokół odbioru danej części Dokumentacji projektowej. 18. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania jej poprawek i uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a jako termin dostarczenia Dokumentacji projektowej, o którym mowa w ust.15 pkt 2, uważać się będzie datę przekazania uzupełnionej i poprawionej Dokumentacji projektowej. 19. Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru bez uwag stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za daną część wykonania Dokumentacji projektowej. 20. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancji i rękojmi za wady do dokonywania bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia : 1) niezbędnych uzupełnień Dokumentacji projektowej w trakcie i w celu uzyskiwania zgłoszenia robót budowlanych oraz 2) odpowiadania na zapytania do Dokumentacji projektowej Wykonawców występujących w postępowaniu/ach dotyczącym/ch wykonania robót objętych Dokumentacją projektową. 21. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi za wady zobowiązany będzie do dokonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z Ustawą. Zamawiający przewiduje maksymalnie jedną aktualizację. W związku z powyższym Wykonawca potwierdza, że wynagrodzenie, określone w umowie obejmuje koszt ewentualnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. 22. Wykonawca zobowiązany będzie przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej z chwilą zapłacenia przez Zamawiającego danej części wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust.1 wzoru umowy za wykonaną daną część Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, w zakresie: 1) powielania wszelką techniką bez zgody autora, 2) rozpowszechniania i udostępniania dokumentacji w celach związanych z inwestycją dla której została wykonana, w tym w szczególności udostępniania w ramach postępowań u dzielenie zamówień publicznych oraz podmiotom wykonującym roboty objęte projektem, 3) zamieszczania na swoich materiałach informacyjno-reklamowych, w tym stronie internetowej w celach informacyjno-promocyjnych. 23. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania modernizacji Dokumentacji projektowej wyłącznie przez osoby uprawnione. Po dokonaniu modernizacji Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za powstały w ten sposób projekt. 24. Dokumentacja projektowa nie może być wykorzystywana dla potrzeb innych inwestycji niż ta, dla potrzeb której została wykonana. 25. Wykonawca we wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy powinien kontaktować się bezpośrednio i wyłącznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego lub Dyrektorem Gdyńskiego Centrum Sportu. 26. Wykonawca nie jest upoważniony do kontaktowania się i rozmawiania w sprawach związanych z realizacją Umowy z innymi osobami poza tymi, o których mowa w ust.25. 27. Wykonawca ma zakaz przekazywania do publicznej wiadomości poprzez publikowanie informacji i zamieszczania wykonanej Dokumentacji projektowej między innymi na stronach internetowych. Po odbiorze całej Dokumentacji projektowej Wykonawca może zamieszczać informacje o fakcie i zakresie wykonanej przez niego Dokumentacji projektowej. 28. Wykonawca zobowiązany jest powierzyć wykonanie zamówienia wyłącznie osobom posiadającym niezbędne uprawnienia i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia. 29. Wykonawca zobowiązuje się stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego sprawować nadzór autorski nad robotami budowlanymi, dla których Dokumentacja projektowa została wykonana. 30. Wykonawca, w trakcie realizacji budowy w ramach wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego określonego w §9 ust. 2 wzoru umowy : 1) ma prawo wstępu na teren budowy, 2) stwierdza zgodności realizacji robót budowlanych z projektem, 3) wprowadza i opiniuje rozwiązania zamienne w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej; w zakresie obowiązku uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego, w stosunku do przewidzianych w projekcie, Wykonawca dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, przyznając mu charakter istotnego bądź nieistotnego. Wykonawca zamieszcza w projekcie budowlanym odpowiednie informacje dotyczące odstąpienia oraz w przypadku zmian powodujących istotne zmiany w projekcie sporządza projekt zamienny, dokonuje jego uzgodnienia; 4) wyjaśniania wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym między innymi: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na Dokumentację projektową, 5) dokonuje zmian rozwiązań projektowych na żądanie Zamawiającego, 6) poprawia błędy projektowe, 7) bierze udział w naradach, odbiorach robót zanikowych oraz końcowym odbiorze zadania. 31. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego w sposób nie powodujący powstania przeszkód czy opóźnień w realizacji robót budowlanych dla, których powstała Dokumentacja projektowa, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynność, o których mowa w ust. 30 pkt. 3 do 6 w terminie 24 godzin od dnia wezwania przez Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 32. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w Dokumentacji projektowej w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. 33. Zmiany rozwiązań projektowych do Dokumentacji projektowej będą wprowadzane w szczególności w postaci: 1) stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji projektowej, 2) rysunków zamiennych, 3) nowych projektów wraz ze stosownym opisem, w takim przypadku tak powstała Dokumentacja projektowa musi odpowiadać wszystkim wymaganiom stawianym kompletnej dokumentacji projektowej, 4) inne dokumenty podpisane przez strony. 34. Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do zakończenia czynności odbioru końcowego robót. 35. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania czynności nadzoru autorskiego m.in. poprzez pobyt na terenie budowy podczas wykonywania robót budowlanych, a także na każde wezwanie Zamawiającego, przy czym : pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w tygodniu; każdy musi być potwierdzony stosownym pismem. 36. Zamawiający przewiduje, że roboty budowalne rozpoczną się w roku 2016 lub w 2017 i będą trwały do 3 miesięcy. 37. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 2 lat licząc od daty odbioru końcowego Dokumentacji projektowej. 38. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 39. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 40. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 41. Zamówienie należy wykonać zgodnie z warunkami i założeniami opisanymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.10.00-4, 71.21.40.00-0, 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.06.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Marek Kalicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ENERGOTECH PROJEKT Marek Kalicki, ul. Tatrzańska 11B/44, 80-331 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24054,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 11992,50
·         Oferta z najniższą ceną: 11992,50 / Oferta z najwyższą ceną: 13284,00
·         Waluta: PLN .
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 24.06.2016
Data udostępnienia informacji: 27.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.06.2016 14:54 Dodanie informacji Maciej Zaborski