Budowa boiska poliuretanowego na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/gcs

13/05/2019 S91 - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Polska-Gdynia: Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
2019/S 091-218040
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 066-153370)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Budowa boiska poliuretanowego na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.28.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45212221
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska poliuretanowego oraz zagospodarowanie terenu na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy, dz. nr 1269, 1270, 1272, obręb 0021 Oksywie, na podstawie i zgodnie z dokumentacją projektową budowlaną pod nazwą: „Przebudowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Żeglarzy w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ), projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Przebudowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Żeglarzy w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ), opracowanymi przez firmę Mieczysława Tkaczyka „Indom Mieczysław Tkaczyk”, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 13 do SIWZ). Do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 14 do SIWZ).
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/05/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 066-153370
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale 16 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ) wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych 00/100).
Szczegółowe informacje odnoście sposobu i form w jakiej ma zostać wniesione wadium oraz terminu wniesienia wadium znajdują się w Rozdziale 11 SIWZ.
Wykonawca który nie wniesie wadium w wymaganej formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.
2. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu może zostać zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) zwanej dalej Ustawą (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia mogą dotyczyć robót budowlanych związanych z przebudową boiska o nawierzchni poliuretanowej, w tym w szczególności wykonania większej powierzchni boiska o nawierzchni poliuretanowej, dostawy i montażu dodatkowego wyposażenia sportowego oraz elementów małej architektury, wykonania piłkochwytów, wykonania większej powierzchni z kostki betonowej, wykonania większej powierzchni żwirowej określonych w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej odpowiednio załącznik nr 11-13 do SIWZ.
Powinno być:
1. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu opisany jest w Rozdziale 6 ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ).
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Ustawą opisany jest w Rozdziale 6 ust. 4 SIWZ.
3. Podstawy wykluczenia Wykonawców opisane są w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 Ustawy.
4. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale 16 wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych 00/100).
Szczegółowe informacje odnoście sposobu i form w jakiej ma zostać wniesione wadium oraz terminu wniesienia wadium znajdują się w Rozdziale 11 SIWZ.
Wykonawca który nie wniesie wadium w wymaganej formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.
5. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu może zostać zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia mogą dotyczyć robót budowlanych związanych z przebudową boiska o nawierzchni poliuretanowej, w tym w szczególności wykonania większej powierzchni boiska o nawierzchni poliuretanowej, dostawy i montażu dodatkowego wyposażenia sportowego oraz elementów małej architektury, wykonania piłkochwytów, wykonania większej powierzchni z kostki betonowej, wykonania większej powierzchni żwirowej określonych w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej odpowiednio załącznik nr 11-13 do SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/05/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:


 
03/04/2019    S66    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
Polska-Gdynia: Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
2019/S 066-153370
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/gcs
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/gcs
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Budowa boiska poliuretanowego na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.28.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45212221
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska poliuretanowego oraz zagospodarowanie terenu na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy, dz. nr 1269, 1270, 1272, obręb 0021 Oksywie, na podstawie i zgodnie z dokumentacją projektową budowlaną pod nazwą: „Przebudowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Żeglarzy w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ), projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Przebudowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Żeglarzy w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ), opracowanymi przez firmę Mieczysława Tkaczyka „INDOM Mieczysław Tkaczyk”, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 13 do SIWZ). Do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 14 do SIWZ),
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45111000
45112000
45223800
37410000
37451000
45233253
45233200
45236210
37535200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia, POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:
5. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 11 i 12 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu zgodnie z dokumentacją projektową,
2) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych, wywóz odpadów, w szczególności utylizacja elementów: ważka, bujak, piaskownica, ławka, ogrodzenie, słupki do siatkówki, nawierzchnie z kostki brukowej wskazane w dokumentacji projektowej,
3) wykonanie robót ziemnych,
4) wykonanie podbudowy nawierzchni poliuretanowej,
5) wykonanie na podbudowie, o której mowa w pkt 4), boiska o nawierzchni poliuretanowej,
6) wykonanie nawierzchni, o której mowa w pkt 5) w następującej kolorystyce – czerwony ceglasty - RAL 2002 wg producenta,
7) malowanie linii farbą poliuretanową w następującej kolorystyce – biały alpejski – RAL 9010 wg producenta,
8) wykonanie logo ,,Gdynia Sport’’ w kole centralnym; Logo zostanie wykonane farbą poliuretanową w kolorze białym alpejskim (RAL 9010 wg producenta) na nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym ceglastym (RAL 2002 wg producenta),
9) wykonanie obrzeży betonowych z elementów usadowionych na betonowej ławie fundamentowej,
10) wykonanie nawierzchni żwirowej,
11) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
12) demontaż i modernizację schodków przy projektowanej strefie stanowiska do ping-ponga,
13) demontaż wraz z ponownym montażem, po oczyszczeniu z rdzy i pomalowaniu, w nowej lokalizacji kosza do koszykówki na fundamencie betonowym,
14) demontaż wraz z ponownym montażem istniejącego stanowiska do ping ponga
15) dostawa i montaż małej architektury w postaci:
a) ławek młodzieżowych – 5 szt.,
b) ławki z oparciem i podłokietnikiem – 1 szt.,
c) koszy na śmieci – 2 szt.,
d) stojaków na rowerowych – 2 szt.,
e) tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska – 1 szt.,
f) tablicy pamiątkowej wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową zgodnie z wytycznymi promocji projektów unijnych z zastosowaniem logotypów EFRR,
g) totemu informacyjnego.
16) dostawę i montaż fabrycznie nowego kosza do koszykówki o konstrukcji stalowej ocynkowanej,
17) demontaż czterech piłkochwytów wraz z ponownym montażem trzech, poddanych renowacji polegającej na oczyszczeniu z rdzy i pomalowaniu oraz wymianie siatki na polipropylenową.
18) uporządkowanie terenu zadrzewionego w pasie 15 m wzdłuż planowanej inwestycji, usunięcie zalęgających nieczystości, suchych gałęzi, liści, wycinki topól o maksymalnym obwodzie nie przekraczającym 40 cm w wysokości mierzenia 5 cm oraz samosiejki. zgodnie z dokumentacją projektową,
19) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 50
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – Mechanizm ZIT).
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, polegającą na budowie lub przebudowie zewnętrznej nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego na łącznej powierzchni minimum 150 m2 (słownie: sto pięćdziesiąt metrów kwadratowych) na kwotę minimum 20 000 PLN brutto,
Uwaga:
Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
b) dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie i z co najmniej rocznym doświadczeniem, którą skieruje do realizacji zamówienia;
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272).
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami) w sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w szczególności w przypadkach opisanych w Rozdziale 24 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/05/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9), w sali konferencyjnej (parter pokój nr 01), POLSKA
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ) wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych 00/100).
Szczegółowe informacje odnoście sposobu i form w jakiej ma zostać wniesione wadium oraz terminu wniesienia wadium znajdują się w Rozdziale 11 SIWZ.
Wykonawca który nie wniesie wadium w wymaganej formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.
2. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu może zostać zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) zwanej dalej Ustawą (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia mogą dotyczyć robót budowlanych związanych z przebudową boiska o nawierzchni poliuretanowej, w tym w szczególności wykonania większej powierzchni boiska o nawierzchni poliuretanowej, dostawy i montażu dodatkowego wyposażenia sportowego oraz elementów małej architektury, wykonania piłkochwytów, wykonania większej powierzchni z kostki betonowej, wykonania większej powierzchni żwirowej określonych w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej odpowiednio załącznik nr 11-13 do SIWZ.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami).
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/03/2019

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Klajnert
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 03.04.2019
Data udostępnienia informacji: 03.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.05.2019 14:37 Aktualizacja treści Joanna Szabłowska