Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie ZSO nr 7 przy ul. Dickmana w Gdyni

14/08/2019    S156    - - Dostawy - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Gdynia: Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
2019/S 156-385194
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresyGdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Szabłowska, Anna Urbańska, Maciej Zaborski
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie ZSO nr 7 przy ul. Dickmana w Gdyni
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.28.2019
II.1.2)Główny kod CPV37410000
II.1.3)Rodzaj zamówieniaDostawy
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej, obiektów małej architektury, wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM i nawierzchni z mat przerostowych oraz odtworzenie nawierzchni trawiastej w Gdyni na terenie ZSO nr 7 przy ul. Dickmana, na podstawie i zgodnie z dokumentacją projektową budowlaną pod nazwą ,,Budowa siłowni zewnętrznej na terenie ZSO nr 7 w Gdyni”, projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie ZSO nr 7 w Gdyni” opracowanymi przez „INDOM” Mieczysław Tkaczyk, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 51 253.65 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia: 
Zakres prac będących przedmiotem umowy obejmuje w szczególności:
1) dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury w postaci elementów gotowych dostarczonych przez Producenta opisanych w dokumentacji projektowej lub innych urządzeń Wykonawcy o podobnych standardowych rozwiązaniach i wymiarach stosowanych przez Wykonawcę, a mieszczących się w granicach tolerancji umożliwiających uzyskanie założenia Zamawiającego, opisanego w dokumentacji projektowej w postaci:
a) wyciąg górny + wyciskanie siedząc – 1 komplet,
b) drabinka + pylon + podciąg nóg – 1 komplet,
c) ławka + pylon + prostownik pleców – 1 komplet,
d) wioślarz - 1 sztuka,
e) ławki z oparciem – 1 sztuka,
f) kosza na śmieci– 1 sztuka,
g) tablicy informacyjnej z regulaminem – 1 sztuka – o konstrukcji ramy stalowej ocynkowanej i malowanej, o tarczy tablicy wykonanej z blachy stalowej lub płyty z tworzywa sztucznego o wymiarach 70x50cm, zamontowanej do słupków stalowych o wysokości ok. 170 cm. Tablice powinny zostać posadowione za pośrednictwem fundamentów betonowych. Konstrukcje nośne tablic mają być zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane proszkowo na kolor szary RAL 9006 wg producenta. Treść tablicy informacyjnej należy uzgodnić przez wbudowaniem z Zamawiającym,
2) wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM;
3) wykonanie nawierzchni z mat przerostowych o wymiarach 2,5m x 1,5m pod urządzeniami, o których mowa w pkt 1) lit. a), c) oraz d) – 3 sztuki – o łącznej powierzchni 11,25 m2;
4) przygotowanie i zabezpieczenie terenu;
5) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych wraz z wywozem i utylizacją;
6) wykonanie robót ziemnych i wywóz urobku;
7) wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm;
8) wykonanie dwudzielnej rury osłonowej na istniejącej instalacji;
9) odtworzenie nawierzchni trawiastej dookoła siłowni o powierzchni ok. 157 m2;
10) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:
 
Art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej, obiektów małej architektury, wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM i nawierzchni z mat przerostowych oraz odtworzenie nawierzchni trawiastej w Gdyni na terenie ZSO nr 7 przy ul. Dickmana”, Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.48.2019 Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 120-293520 z dnia 25.6.2019 roku do upływu terminu składania ofert nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
 
Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej, obiektów małej architektury, wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM i nawierzchni z mat przerostowych oraz odtworzenie nawierzchni trawiastej w Gdyni ...
 
V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:09/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertachZamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariuszaMarek Starczewski Starmax
ul. Rycerska 3
Bąkowo
83-050
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 51 253.65 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczePrezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.plAdres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:09/08/2019

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 14.08.2019
Data udostępnienia informacji: 14.08.2019