Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przy ul. Nagietkowej, Uczniowskiej i Wieluńskiej

Ogłoszenie nr 540076134-N-2019 z dnia 17-04-2019 r.
Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 537479-N-2019
Data: 15/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-24, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-25, godzina: 09:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: (...)b) dysponuje co najmniej: b1) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, którą skieruje do realizacji zamówienia(...)
W ogłoszeniu powinno być: (...)b) dysponuje co najmniej: b1) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności inżynieryjno-drogowej bez ograniczeń, którą skieruje do realizacji zamówienia(...)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: (...)b1) jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, którą skieruje do realizacji zamówienia(...)
W ogłoszeniu powinno być: (...)b1) jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inżynieryjno-drogowej bez ograniczeń, która skieruje do realizacji zamówienia(...)
 


Ogłoszenie nr 537479-N-2019 z dnia 2019-04-15 r. 

Gdyńskie Centrum Sportu: Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przy ul. Nagietkowej, Uczniowskiej i Wieluńskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9 , 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574. 
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak 
http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Zamawiającego 
Adres: 
ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przy ul. Nagietkowej, Uczniowskiej i Wieluńskiej 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.31.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi. 2. Przedmiotem zamówienie jest pełnienie przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego (zwanego również Nadzorem), w czasie budowy aż do odbioru robót budowlanych, następujących budów w podanych lokalizacjach: 1) budowa bieżni o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej w Gdyni, link do postępowania na roboty budowlane: http://gdyniasport.pl/administracja/gcs-dzpi-2710-81-2018/, 2) przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy ul. Wieluńskiej w Gdyni, link do postępowania na roboty budowlane: http://gdyniasport.pl/administracja/gcs-dzpi-2710-10-2019/, 3) budowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Uczniowskiej w Gdyni, link do postępowania na roboty budowlane: http://gdyniasport.pl/administracja/gcs-dzpi-2710-61-2018/. 3. Zakres rzeczowy robót budowlanych: 1) budowa bieżni o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej w Gdyni obejmuje: a) wykonanie robót rozbiórkowych, demontażowych, wywóz i utylizacja, b) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, c) wykonanie robót ziemnych, d) wykonanie podbudowy i obrzeży betonowych, e) wykonanie czterotorowej bieżni o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 566 m2 i szerokości toru 1,22 m, zgodnie z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, o wytycznych jak w lit. j, f) wykonanie nawierzchni z kostki oraz schodów z poręczami, g) dostawę i montaż małej architektury w postaci tablicy informacyjnej (treść do uzgodnienia z Zamawiającym) oraz słupków parkingowych, h) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu, i) doprowadzenie do stanu pierwotnego ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas prowadzenia robót budowlanych, j) wykonanie nawierzchni, o której mowa w lit. e o następujących warunkach: zapewniać dobre warunki do rozbiegu w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, mieć jednolity kolor, RAL 5010 (niebieski); Uwaga! Zamawiający zmienia kolor nawierzchni w porównaniu do opisanej w dokumentacji projektowej, być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 lub równoważnej, posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta, posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię liczoną od dnia dokonania odbioru końcowego, spełniać następujące parametry techniczne: grubość nawierzchni ≥ 13mm, wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,5 N/mm2, wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 50%,, ścieralność w aparacie Tabera ≤ 2g, posiadać dokumenty potwierdzające parametry ofertowanej nawierzchni, o których mowa powyżej w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB, posiadać certyfikat na produkt wydany przez IAAF, k) opis roboty budowlanej podlegającej nadzorowi stanowi wyciąg z dokumentacji projektowej dla przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Kompletna dokumentacja projektowa, stanowi załączniki nr 9-11 do SIWZ, 2) Przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy ul. Wieluńskiej w Gdyni, obejmuje: a) przygotowanie i zabezpieczenie terenu zgodnie z Dokumentacją Projektową, b) wykonanie robót rozbiórkowych, demontażowych, wywóz i utylizacja, c) wykonanie robót ziemnych, d) wykonanie separacji warstw gruntu geowłókninami oraz wykonanie i zagęszczenie warstw z piasku wraz z dostawą piasku, e) wykonanie wykopów pod fundamenty projektowanych elementów wyposażenia, f) wykonanie boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 56m x 32,5m i powierzchni 1820 m2 o konstrukcji: warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm, warstwa elastyczna ,,shockpad’’ przepuszczalna dla wody wykonana metodą in situ o grubości min. 25 mm lub mata prefabrykowana o grubości min. 10 mm, nawierzchnia ze sztucznej trawy bezzasypowa o wymiarach 56mx32,5m – dla balastu zasyp piaskiem, o wytycznych jak w lit. t, g) wykonanie linii wklejanych na boisku, h) wykonanie poprzez malowanie logo Gdynia Sport w przeciwległych narożnikach boiska do piłki nożnej; logo Gdynia Sport jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego http://gdyniasport.pl/logo/, i) wykonanie obrzeży betonowych, j) montaż nakładek elastycznych, k) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 187 m2, l) wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej z rolki o powierzchni 190 m2, m) dostawa i montaż nowej jednoskrzydłowej bramy wjazdowej, n) naprawa istniejących furtek, o) montaż nowej siatki stalowej powlekanej PVC w ogrodzeniu, p) wymiana siatki piłkochwytów, q) podcięcie pielęgnacyjne istniejących krzewów, r) dostawę z montażem wyposażenia boiska w postaci: dwóch bramek aluminiowych do piłki nożnej posiadających atest bezpieczeństwa lub certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 748+A1:2018-04 lub równoważnej, tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska – ostateczną treść tablicy informacyjnej należy uzgodnić z Zamawiającym przed wbudowaniem, czterech chorągiewek narożnych, s) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu, t) wykonanie nawierzchni, o której mowa w lit. f o następujących warunkach: zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, zapewniać porównywalność warunków gry na sztucznej nawierzchni z warunkami gry na trawie naturalnej, zapewniać możliwość gry w obuwiu piłkarskim uzbrojonym w kołki, być mocna, wytrzymała i odporna na wyrywanie ze względu na częste jej wykorzystanie, być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważnej, posiadać aktualną kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny dla trawy syntetycznej, posiadać autoryzację producenta nawierzchni syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, spełniać następujące parametry techniczne: skład włókna: polietylen (PE) 100%, rodzaje włókna: włókna proste i teksturowane/skrętne, kolor: zielony, preferowane co najmniej dwa odcienie zieleni, wysokość włókna powyżej maty: 30-36 mm, grubość włókna (w przypadku kilku włókien o różnej grubości, włókna o największej grubości): min. 280 μm, Dtex: min. 13.000, ilość pęczków na m2: min. 20 500 pęczków/m2, wypełnienie trawy bezzasypowej dla balastu piaskiem, posiadać dokument/y potwierdzający/ce parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w powyżej w postaci między innymi wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, lub ITB, u) opis roboty budowlanej podlegającej nadzorowi stanowi wyciąg z dokumentacji projektowej dla przedmiotu zamówienia na roboty budowlane; kompletna dokumentacja projektowa, stanowi załączniki nr 12-14 do SIWZ, 3) Budowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Uczniowskiej w Gdyni, obejmuje: 3.1) Etap 1 obejmuje w szczególności: a) wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej w kolorze jasnym niebieskim tor bieżni (RAL 5015 wg producenta) i ciemnym niebieskim strefa bezpieczeństwa (RAL 5003 wg producenta) zgodnej z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, złożonej z kilku warstw, z przeznaczeniem do biegów lekkoatletycznych: a.1) nawierzchnia syntetyczna wykończeniowa o grubości 2 mm z mieszaniny granulatu, pyłu EPDM i lepiszcza PU, a.2) warstwa syntetyczna bazowa o grubości 11 mm z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego, a.3) podkład elastyczny wodoprzepuszczalny ET min. gr. 35 mm, a.4) podbudowa ze skrzynek retencyjno – rozsączających, polipropylenowych min. gr 85 mm, a.5) zagęszczona warstwa pospółki, a.6) wyrównany i zagęszczony grunt rodzimy, o wytycznych jak w lit. l), b) wykonanie logo Gdynia Sport w sektorze bocznym bieżni prostej w kolorze białym (RAL 9010 wg producenta), c) wykonanie robót ziemnych i demontażowych przygotowujących teren pod budowę bieżni prostej oraz boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy, d) demontaż istniejącego placu zabaw z zabezpieczeniem demontowanych urządzeń w celu ponownego montażu i wywóz zdemontowanych urządzeń na miejsce wskazane przez Zamawiającego, e) Zamawiający przeprowadził zgodnie z dokumentacją projektową wycinkę odpowiednich drzew, f) wykonanie przesadzeń drzew i krzewów, g) wykonanie ogrodzenia wraz z furtkami zgodnie z dokumentacją projektową kolor RAL 6005 wg producenta, h) wykonanie ciągów pieszych i nawierzchni utwardzonych żwirowo-gliniastych w obrębie bieżni prostej oraz schodów terenowych z płyt betonowych gr. 6 cm; i) dostawa i montaż elementów małej architektury (ławek – 4 szt., koszy na śmieci – 3 szt., stojaków rowerowych – 1 komplet po 5 szt., tablicy informacyjnej z regulaminem – 1 szt. ), j) dostawa i montaż tablicy pamiątkowej o wymiarach 80 x 120 cm wykonanej zgodnie z wytycznymi promocji projektów unijnych z zastosowaniem logotypów EFRR zawartych w „Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”, k) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu, l) wykonanie nawierzchni, o której mowa w lit. a) o następujących warunkach: zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, mieć jednolity kolor, być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, spełniać następujące parametry techniczne: grubość nawierzchni ≥ 13mm, wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,5 N/mm2, wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 50%, ścieralność w aparacie Tabera ≤ 2g,wodoprzepuszczalność min. 5000 mm/h, posiadać kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, posiadać dokument/y potwierdzający/e parametry ofertowanej nawierzchni, o których mowa powyżej w szczególności w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB, posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, posiadać certyfikat na produkt wydany przez IAAF, zapisy SIWZ dotyczące wymaganych parametrów technicznych i kolorów nawierzchni są nadrzędne w stosunku do zapisów dokumentacji projektowej, m) opis roboty budowlanej podlegającej nadzorowi stanowi wyciąg z dokumentacji projektowej dla przedmiotu zamówienia na roboty budowlane; kompletna dokumentacja projektowa, stanowi załączniki nr 15-16, 18, 20-21 do SIWZ, 3.2) Etap 2 obejmuje w szczególności: a) wykonanie podbudowy boiska o wymiarach 34x66 m i powierzchni 2.244 m2 na gruncie rodzimym o następującej konstrukcji: a.1) mata elastyczna prefabrykowana wodoprzepuszczalna typu shock-pad, a.2) podbudowa ze skrzynek retencyjno-rozsączających, polipropylenowych, a.3) zagęszczona warstwa pospółki, a.4) geowłóknina separacyjno – filtracyjna, a.5) wyrównany i zagęszczony grunt rodzimy, b) wykonanie odwodnienia płyty boiska ze sztucznej trawy poprzez zastosowanie skrzynek retencyjno-rozsączających, polipropylenowych gr. min. 85 mm jako element podbudowy boiska, c) wykonanie sportowej nawierzchni ze sztucznej trawy, zgodnej z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważną, o wymiarach ok. 34x66 m, w kolorze zielonym w min. dwóch odcieniach z zasypem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM co najmniej z recyklingu, o wytycznych jak w lit. m). Zapisy niniejszego postanowienia są nadrzędne w stosunku do zapisów dokumentacji projektowej. d) wklejenie linii wyznaczających boisko w kolorze białym - RAL 9010 o grubości 10 cm, e) wykonanie logo Gdynia Sport w sektorze bocznym boiska, f) wykonanie obramowania nawierzchni z trawy sztucznej obrzeżami betonowymi zabezpieczonymi nakładkami gumowymi, g) wykonanie oświetlenia boiska ze sztucznej trawy, h) wykonanie piłkochwytów o wysokości 6 m wokół boiska ze sztucznej trawy, i) dostawa i montaż wyposażenia sportowego w postaci dwóch bramek do piłki nożnej, posiadających atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 748+A1:2018-04 lub równoważną, j) wykonanie nasadzeń kompensacyjnych zgodnie z wymaganiami decyzji DROŚ – PZ.7120.1.46.2018 z dnia 27 marca 2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego oraz zgodnie z dokumentacją projektową. Drzewa usunięte przez Zamawiającego mają nr 9, 26, 27, 28, 29, 42 i 43 zgodnie z inwentaryzacją, k) dostawa i montaż elementów małej architektury w obrębie boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy (ławki – 2 szt., kosze na śmieci – 2 szt., stojak rowerowy – 1 kpl. (5 szt.), tablicy informacyjnej z regulaminem – 1 szt.), l) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu, m) wykonanie nawierzchni, o której mowa w lit. c) o następujących warunkach: zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, zapewniać porównywalność warunków gry na sztucznej nawierzchni z warunkami gry na trawie naturalnej, być mocna, wytrzymała i odporna na wyrywanie ze względu na częste jej wykorzystanie, być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, w związku z czym trawa syntetyczna jak i granulat gumowy EPDM muszą posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub równoważny, być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 15330-1:2014:02 lub równoważną, posiadać kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, posiadać autoryzację producenta nawierzchni syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię i granulat, posiadać parametry techniczne i użytkowe zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 17 do SIWZ, n) opis roboty budowlanej podlegającej nadzorowi stanowi wyciąg z dokumentacji projektowej dla przedmiotu zamówienia na roboty budowlane; kompletna dokumentacja projektowa, stanowi załączniki nr 15-22 do SIWZ, 3.3) wykonawca robót budowlanych wykona tymczasowy wjazd na teren budowy przez zdemontowanie barierek ochronnych oraz rozebranie fragmentu ogrodzenia. Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Przed przystąpieniem do prac niezbędnym jest uzyskanie w ZDIZ w Gdyni zgody zajęcia pasa drogowego oraz uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu. 4. Roboty budowlane realizowane będą przez ich wykonawców poszczególnych obiektów budowlanych z uwzględnieniem w szczególności następujących uwag : 1) wykonawca robót budowlanych rozpocznie realizację przedmiotu zamówienia od: a) w zakresie ust. 3 pkt. 1 – 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia 01 maja 2019 roku, b) w zakresie ust. 3 pkt. 2 – 80 (osiemdziesiąt) dni od dnia 06 maja 2019 roku, c) w zakresie ust. 3 pkt. 3 – 120 (sto dwadzieścia) dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy kierownikowi budowy, 2) Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać kierownikowi budowy plac budowy w terminie: a) w zakresie ust. 3 pkt. 1 - 3 dni roboczych liczonych od dnia 01 maja 2019 roku, b) w zakresie ust. 3 pkt. 2 - 3 dni roboczych liczonych od dnia 06 maja 2019 roku, c) w zakresie ust. 3 pkt. 3 – 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, 3) po przekazaniu placu budowy, wykonawca robót budowlanych ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy, 4) wszystkie materiały, które zostaną użyte przez wykonawcę robót budowlanych do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 5) na czas wykonywania zamówienia wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 6) wykonawca robót budowlanych zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na placu budowy, 7) wykonawca robót budowlanych zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym, 8) odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca robót budowlanych, 9) wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury; wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę robót budowlanych, 10) w przypadku, gdy część robót wchodzących w skład warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 lit. a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wszystkie opisane powyżej roboty budowlane, będzie wykonywać podwykonawca nie wskazany na spełnienie tego warunku, wykonawca robót budowlanych zobowiązany będzie przedstawić dokumenty potwierdzające nie mniejsze doświadczenie tego podwykonawcy w zakresie wykonywanych przez niego robót, potwierdzające należyte ich wykonanie. Zakres wykonywanych robót przez podwykonawcę może dotyczyć całości warunku udziału w postępowaniu, jak też jego części np. wykonania podbudowy, położenia nawierzchni, 11) wykonawca robót budowlanych ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach związanych wykonaniem robót budowlanych, nieścisłościami wynikającymi z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót, 12) wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy, przy czym wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy, 13) wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem wykonawcy robót budowlanych na radach budowy jest kierownik budowy, 14) po realizacji zamówienia wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy; Wykonawca robót budowlanych zobowiązuje się do uprzątnięcia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny, 15) wykonawca robót budowlanych zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru, 16) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru: a) w zakresie ust. 3 pkt. 1 i 2 - końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 17 i 18, b) w zakresie ust. 3 pkt. 3 - Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury częściowej w wysokości do 50% wartości całego zamówienia zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym, który należy aktualizować na koniec każdego miesiąca. Wykonawca robót budowlanych zgłasza pisemnie Zamawiającemu chęć dokonania odbioru częściowego przedmiotu zamówienia nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia danych robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru - Zamawiający zobowiązuje się przystąpić odpowiednio do odbioru częściowego lub końcowego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 17, 18 i 19, 17) przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru wykonawca robót budowlanych wykona i dostarczy wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą, o której mowa w pkt.18 i 19, 18) wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: a) w zakresie ust. 3 pkt. 1 - pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, dokumentację projektową powykonawczą, dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, atest bezpieczeństwa, certyfikaty, deklaracje, oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, nawierzchni, o której mowa w Rozdziale 3 ust. 5 pkt. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane, dokumenty, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 6 pkt 6, 7, 8, 10, 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane, wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni; wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót, b) w zakresie ust. 3 pkt. 2 – pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą wykonawcy robót budowlanych, dokumentację projektową powykonawczą, dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważną nawierzchni ze sztucznej trawy, o której mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane, dokumenty, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 4 pkt 8-10 i 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane, wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót, c) w zakresie ust. 3 pkt. 3 - pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą wykonawcy robót budowlanych, uzupełniony dziennik budowy wraz z dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, projekt powykonawczy, dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 7, 9, 10, 11 oraz w ust. 6 pkt 5, 7, 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane, wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, 19) w zakresie ust. 3 pkt. 3 – w przypadku odbioru częściowego: pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą wykonawcy robót budowlanych, dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 20) w przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę robót budowlanych do uzupełnienia; w takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji, 21) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale 3 ust. 1-5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane w tym: a) w zakresie ust. 3 pkt. 1 – w szczególności polegających na wykonaniu robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni poliuretanowej, wykonaniem chodników z kostki betonowej, b) w zakresie ust. 3 pkt. 2 - robót ziemnych, separacji warstw gruntu geowłókninami, warstw z piasku i jego dostawy, wykonania podbudowy, nawierzchni z trawy syntetycznej, chodników z kostki betonowej oraz nawierzchni z trawy naturalnej z rolki c) w zakresie ust. 3 pkt. 3 - w szczególności polegających na wykonaniu większej powierzchni boiska i bieżni, dostawy i montażu dodatkowego wyposażenia sportowego oraz elementów małej architektury, wykonania piłkochwytów, wykonania odwodnienia, wykonania oświetlenia, wykonania większej powierzchni z kostki betonowej, 22) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga od wykonawcy robót budowlanych lub podwykonawcy zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917), osób do realizacji czynności polegających na wykonaniu robót ogólnobudowlanych w szczególności: a) w zakresie ust. 3 pkt. 1 – wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu robót demontażowych i rozbiórkowych, wykonaniu robót montażowych, b) w zakresie ust. 3 pkt. 2 - wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu podbudowy boiska, wykonaniu nawierzchni ze sztucznej trawy, wykonaniu robót montażowych, c) w zakresie ust. 3 pkt. 3 - wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu robót demontażowych i rozbiórkowych, wykonaniu robót montażowych, 23) Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do kontroli spełniania przez wykonawcę robót budowlanych wymagania zatrudnienia osób na umowę o pracę, w zakresie wskazanym w umowie, poprzez zgłoszenie Państwowej Inspekcji Pracy konieczności przeprowadzenia kontroli zatrudnienia, 24) wykonawca robót budowlanych zobowiązuje się w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody zatrudnienia (np. oświadczenie wykonawcy robót budowlanych, zanonimizowane umowy o pracę itp.) osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 22; w przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających jej zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w umowie. 5. Nadzór (rozumiany jako Wykonawca niniejszego zamówienia) zobowiązuje się do wykonania w zastępstwie Zamawiającego obowiązków związanych z nadzorem inwestorskim dla zadań inwestycyjnych opisanych w ust. 3 pkt. 1-3, w zakresie zadań, o których mowa ust. 4 oraz w szczególności: 1) przekazanie wykonawcy robót budowlanych terenu budowy i pod zaplecze budowy, 2) zawiadomienie projektanta sprawującego nadzór autorski, przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych 3) uzgodnienia harmonogramu realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, 4) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleniami na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 5) zwoływania i prowadzenia rad budowy; Nadzór zobowiązany jest do przekazywania wszystkim uczestnikom protokołów z narad, w terminie do 3 dni roboczych od dnia narady, 6) zatwierdzenia dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę robót budowlanych, w tym wszelkich opracowań wymienionych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 7) zatwierdzanie źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów przez wykonawcę robót budowlanych oraz próbek tych materiałów, 8) sprawdzanie w trakcie realizacji robót dokonanego przez wykonawcę robót budowlanych wytyczenia robót oraz rzędnych terenu, 9) zawiadamianie Zamawiającego oraz projektantów o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nimi stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych, 10) sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 11) dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i odbiorów technicznych oraz częściowych, 12) potwierdzanie faktyczne wykonanych robót, 13) kontrolowanie terminowości wykonania robót objętych dokumentacją w stosunku do harmonogramu realizacji robót i fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym, 14) akceptacja faktur wykonawcy robót budowlanych, 15) stałe uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiającego i/ lub wykonawcę robót budowlanych oraz sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów, 16) kontrola realizowanych robót budowlanych, Nadzór w okresie realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu miesięcznych pisemnych sprawozdań w zakresie oceny postępu robót w danym miesiącu, ich zgodności z harmonogramem umownym wraz ze wskazaniem ewentualnych zagrożeń dla terminu umownego zakończenia realizacji robót i oceną wywiązywania się z obowiązków przez nadzór autorski; Nadzór zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sprawozdanie za dany miesiąc do piątego dnia następnego miesiąca, 17) sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawcy robót budowlanych w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, a także ustalenia sposobu wykonania tych robót, Nadzór zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stanowiska w sprawie wniosków wykonawcy robót budowlanych, w terminie 5 dni kalendarzowych od złożenia przez wykonawcę robót budowlanych takiego wniosku wraz z kosztorysem i innymi niezbędnymi dokumentami, 18) opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia, 19) kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad i usterek, 20) dokonywanie czynności związanych z odbiorami częściowymi, technicznymi i odbiorami końcowymi oraz dokonanie odbiorów końcowych przy udziale i akceptacji Zamawiającego, 21) kontrolowanie zmian w realizacji umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz inicjowanie aktualizacji treści umowy poprzez dostosowanie jej treści do zmienionych warunków realizacji, 22) sprawdzenie kompletności, zgodności z obowiązującymi przepisami i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej oraz jej zgodności z wymogami Zamawiającego, w terminie zgodnym z zawartymi umowami przez Zamawiającego na roboty budowlane 23) przekazanie wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającemu, odpowiednio pisemnego potwierdzenia gotowości do odbioru i wyznaczenia terminu odbioru końcowego lub powiadomienia o braku gotowości do odbioru wraz z wyszczególnieniem błędów i braków w dokumentach odbiorowych, 24) dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzień odbiorów końcowych, w tym naliczenia kar umownych wraz z przedstawieniem danych dotyczących przekazania środka trwałego (OT) z podziałem na poszczególne obiekty budowlane, 25) w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby udziału Nadzoru w czynnościach podejmowanych na terenie budowy i/lub konsultacjach z Zamawiającym, Nadzór zobowiązany jest reagować w czasie maksymalnie 5 godzin od powzięcia informacji na ten temat, 26) dodatkowo w zakresie roboty budowlanej, o której mowa w ust. 3 pkt. 3: a) zakup i rejestracja wypełnionego przez wykonawcę robót budowlanych i Nadzór dziennika budowy, b) zawiadomienie właściwych organów oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz z pisemnym oświadczeniem kierownika budowy i inspektorów nadzoru o przyjęciu obowiązków, c) przekazanie wykonawcy robót zarejestrowanego dziennika budowy oraz planów istniejącego uzbrojenia terenu budowy, d) zawiadamianie organu nadzoru o zmianach na stanowisku inspektora nadzoru i kierownika budowy, e) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dzienników budowy, a po odbiorze robót - odebranie dziennika budowy od kierownika budowy, f) przygotowanie materiałów oraz odpowiednio wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz ze złożeniem w PINB zgodnie z załącznikiem nr 20 do SIWZ. 6. Nadzór oraz/ lub osoba/y skierowane przez Nadzór do realizacji zamówienia musza posiadać uprawnienia do nadzorowania robotami budowlanymi w wymaganej specjalności. Nadzór dokona przed podpisaniem umowy wyboru koordynatora czynnościami inspektorów nadzoru inwestorskiego. 7. Podpisany przez Nadzór protokół odbioru robót budowlanych stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za poszczególne zadanie inwestycyjne opisane w ust. 3 pkt. 1-3. 8. Nadzór we wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy powinien kontaktować się bezpośrednio i wyłącznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego w umowie lub Dyrektorem Gdyńskiego Centrum Sportu. 9. Nadzór nie jest upoważniony do kontaktowania się i rozmawiania w sprawach związanych z realizacją Umowy z innymi osobami poza tymi, o których mowa w ust. 8. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 14. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Nadzór zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Nadzór ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 15. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Nadzór lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. 
II.5) Główny kod CPV: 71247000-1 
Dodatkowe kody CPV: 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia związanego z prawidłową realizacją robót budowlanych, o których mowa w ust. 3 pkt. 1-3, w tym również w przypadku udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy na roboty budowlane. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 
II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, w tym w okresie prowadzenia robót budowlanych: 1) w zakresie Rozdziału 3 ust. 3 pkt. 1 przy ul. Nagietkowej – 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia 01 maja 2019 roku, 2) w zakresie Rozdziału 3 ust. 3 pkt. 2 przy ul. Wieluńskiej – 80 (osiemdziesiąt) dni od dnia 06 maja 2019 roku, działka nr 599, obręb 0019 Mały Kack, 3) w zakresie Rozdziału ust. 3 pkt. 3 przy ul. Uczniowskiej – 120 (sto dwadzieścia) dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy kierownikowi budowy, aż do odbioru końcowego robót budowlanych oraz dodatkowo w zakresie Rozdziału 3 ust. 3 pkt. 3 po przygotowaniu materiałów oraz odpowiednio wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz ze złożeniem w PINB zgodnie z załącznikiem nr 20 do SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu nadzoru inwestorskiego nad budową/lub przebudową/ lub rozbudową obiektu budowlanego w tym co najmniej jedna dotyczyła obiektu sportowego, b) dysponuje co najmniej: b1) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, którą skieruje do realizacji zamówienia, b2) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych w co najmniej w ograniczonym zakresie, którą skieruje do realizacji zamówienia. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z wymogami określonymi ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn .zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), zawierającego co najmniej dwa zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu nadzoru inwestorskiego nad budową/lub przebudową/ lub rozbudową obiektu budowlanego w tym co najmniej jedna dotyczyła obiektu sportowego, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. dane: b1) jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, którą skieruje do realizacji zamówienia, b2) jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych w co najmniej w ograniczonym zakresie, którą skieruje do realizacji zamówienia, (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z wymogami określonymi ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn .zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 SIWZ (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ), 3) dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SIWZ - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1 i 2, b) składa w oryginale pisemne zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ), zawierające w swojej treści, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dodatkowo: b.1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b.2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. c) w przypadku, gdy w pisemnym zobowiązaniu, o którym mowa w lit b), Wykonawca nie zawrze informacji opisanych w lit. b.1)-b.4), Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności informacje opisane w lit. b.1)-b.4). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia w oryginale, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
Cena brutto
60,00
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia
40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w szczególności w następujących przypadkach : 1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych, lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego, 4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym w szczególności w przypadku przesunięcia, wydłużenia terminu nadzorowanych robót budowlanych, 5) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego, 6) zmiana wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej wysokości podatku od towarów i usług, 7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 8) zmiany terminów wykonywania przedmiotu umowy wynikającą z działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: a) w wyniku przekroczenia zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 9) w przypadku konieczności wykonania mapy do celów projektowych zmianie może ulec przedmiot umowy, termin jej wykonania i wynagrodzenie 10) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia, 11) w przypadku nierozpoczęcia lub nieukończenia lub przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, zmianie ulegnie termin wykonania nadzoru inwestorskiego. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-04-24, godzina: 09:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Klajnert
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 15.04.2019
Data udostępnienia informacji: 15.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.04.2019 14:06 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
17.04.2019 14:05 Dodanie informacji Maciej Zaborski