OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 510128064-N-2019 z dnia 25-06-2019 r.

XVII Liceum Ogólnokształcące: Dostawa mebli wraz z montażem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej 50A

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak 
Numer ogłoszenia: 550485-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak 
Numer ogłoszenia: 540110335-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:XVII Liceum Ogólnokształcące, Krajowy numer identyfikacyjny 36799272100000, ul. 10 Lutego  26, 81-364  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586203316, e-mail sekretariat@17logdynia.pl, kierownik@17logdynia.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): www.17logdynia.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa mebli wraz z montażem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej 50A
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej 50A.
W związku z tworzeniem szkoły eksperymentalnej opartej na projektach Szkoły Ćwiczeń oraz flagowej Szkoły Microsoft wyposażenie w szkole potrzebuje holistycznej wizji i spójnej estetyki, funkcje wnętrza będą się przenikały w znaczeniu przestrzeni nauki współpracy i odpoczynku, Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy, ilościowy mebli wskazany został w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby materiały użyte do wyrobu mebli (w szczególności: kleje, lakiery, farby, impregnaty, laminaty, elementy wykonane z PVC) były wykonane zgodnie z normami higieniczności – wymagana deklaracja producenta. Wszystkie oferowane meble powinny spełniać wymagania dotyczące mebli szkolnych według aktualnie obowiązujących norm oraz posiadać certyfikat użyteczności w szkole oraz w przypadku mebli tapicerowanych, tj. sof, kanap i foteli potwierdzenie klasy trudnopalności.
Oferowane meble winny być wykonane z płyty meblowej w klasie higieny, co najmniej E1.
Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym kolorystyki mebli.
Wszystkie wzory dekorów oklein meblowych i tapicerek muszą być przedłożone do akceptacji przez Zamawiającego.
Wyposażenie meblowe danego pomieszczenia powinno tworzyć jeden komplet o ujednoliconych wymiarach gabarytowych i o identycznej kolorystyce okleiny meblowej. Kolory blatów stołów i ławek w salach lekcyjnych i jadalni powinny zawierać się w zakresie PANTONE Cool Gray 1 C – PANTONE Cool Gray 3 C (odcienie szarości). Kolory krzeseł do sal lekcyjnych, biblioteki, stołówki i pokoi nauczycielskich powinny zawierać się w zakresie od PANTONE 380 C – PANTONE 381 C oraz PANTONE 387 C do PANTONE 388 C (odcienie zieleni), w zakresie trzech wskazanych kolorów PANTONE 283 C, PANTONE 277 C i PANTONE 2708 C (odcienie błękitu) oraz w zakresie PANTONE 421 C – PANTONE 422 C (odcienie szarości). Na podstawie wymienionych w SIWZ kolorów wraz z numerami zawartymi w ogólnodostępnej palecie kolorów PANTONE Wykonawca może dokonać wstępnej analizy kolorów, jaką winien zaoferować.
Zamawiający nie określa szczegółowo koloru jednym z wybranych numerów palety, lecz daje możliwość wyboru jednego z zaproponowanych odcieni, Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolorystyki w skali RAL. Zamawiający wymaga, aby krzesła szkolne pochodziły od jednego producenta. Przed ostateczną dostawą i montażem wymagana jest wizja lokalna w celu dokonania obmiarów .
Dostawa oraz montaż mebli nastąpi kosztem i staraniem Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia podłóg, ścian, okien, drzwi, itp. aby nie zostały uszkodzone lub zabrudzone przy wnoszeniu i montażu mebli. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikłych z jego winy.
Dostawy należy prowadzić w sposób niezakłócający działalność szkoły i ustalony z dyrektorem.
Dostawy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość braku odbioru/zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym i SIWZ wraz z załącznikami.
W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: − są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub, − nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ wraz z załącznikami lub, − dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W dniu odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca w przedłoży Zamawiającemu wszystkie instrukcje producenta w języku polskim oraz wymagane atesty i certyfikaty. Koszt dostawy i montażu zamówienia, a także innych czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku.
W przypadku, gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiału (produktu, urządzenia, itp.) należy je traktować jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów, urządzeń, itp.) równoważnych, tzn. o parametrach nie gorszych niż wskazane Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień, kod CPV: Główny przedmiot: 39100000-3 Meble
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39100000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówieniaWartość bez VAT 893604.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACHLiczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
Nazwa wykonawcy: Lucjan Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Toruńska 39 
Kod pocztowy: 86-050 
Miejscowość: Solec Kujawski 
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1099132.92 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1099132.92 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1387406.79 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Oktawia Gorzeńska
Wprowadził informację: Bożena Wodzak
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Wodzak
Data wytworzenia informacji: 25.06.2019
Data udostępnienia informacji: 25.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.06.2019 16:38 Dodanie informacji Bożena Wodzak