Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju e-sportowego organizowanego na terenie Gdyni

10/08/2018    S153    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2018/S 153-351296
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju e-sportowego organizowanego na terenie Gdyni
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.63.2018
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas i w związku z organizacją turnieju e-sportowego (e-sport – (sport elektroniczny) – forma rywalizacji, w której przedmiotem działań zawodników są gry komputerowe), organizowanego przez Wykonawcę w Gdyni.
Charakterystyka imprezy:
Turniej powinien być poprzedzony kwalifikacjami i musi mieć charakter międzynarodowy. W Turnieju musi wziąć udział co najmniej jedna drużyna zagraniczna. Turniej powinien trwać minimum dwa dni. Gra przewodnia turnieju powinna być z gatunku tych w których akcja obserwowana jest z perspektywy pierwszej osoby, tzw. First-person-shooter. Turniej powinien być rozgrywany przede wszystkim online. Dodatkowo Turniejowi powinna towarzyszyć specjalnie utworzona strefa kibica oraz strefa expo.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:
1.Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Gminy Miasta Gdyni polegają na:
1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Turnieju,
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Turnieju oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Turniejem,
3) zamieszczeniu min. 250 sztuk plakatów reklamujących Turniej w środkach komunikacji miejskiej w Gdyni,
4) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na bilbordzie reklamującym Turniej, zamieszczonym na terenie Trójmiasta,
5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 5 szt. citylightów, które będą eksponowane na terenie Trójmiasta,
6) eksponowaniu 2 szt. ścianki z logo Miasta Gdyni, na Terenie Turnieju,
7) umieszczenie 15 szt. flag typu winder wykonanych z tkaniny poliestrowej z logo Miasta Gdyni rozmieszczonych na Terenie Turnieju,
8) umieszczeniu 1 szt. balonu reklamowego z logo Miasta Gdyni o min. wysokości 3m, na Terenie Turnieju,
9) umieszczeniu logo Miasta Gdynia na min. 100 szt. flag o wymiarach 0,85 m x 2,95 m (szer. x dł.), które zostaną rozwieszone przy ulicy Świętojańskiej w Gdyni,
10) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w reklamie zapowiadającej Turniej w prasie o zasięgu ogólnopolskim, przy organizacji Turnieju,
11) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w transmisji (live – streaming) z Turnieju, podczas trwania Turnieju,
12) umieszczeniu planszy reklamowej Miasta Gdyni (przez min. 10 sek.) przed rozpoczęciem transmisji (live – streaming) z Turnieju,
13) zamieszczeniu spotu reklamującego Turniej w radio o zasięgu ogólnopolskim, ze wskazaniem Miasta Gdyni jako Partnera Strategicznego Turnieju,
14) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni w relacji video z Turnieju,
15) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni na stronie internetowej Turnieju wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl przy organizacji Turnieju,
16) umożliwieniu Miastu Gdyni miejsca na własną ekspozycję przestrzenną (stoisko) o łącznych wymiarach 3m x 3m, podczas trwania Turnieju,
17) umożliwieniu Zamawiającemu rozprowadzania materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas trwania Turnieju,
18) przekazywaniu Zamawiającemu fotorelacji po każdym dniu Turnieju, stanowiącej nie mniej niż 10 zdjęć o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi,
19) umożliwieniu Miastu Gdyni wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Turnieju oraz zdarzeń przed i po Turnieju dla celów promocyjno-reklamowych Miasta,
20) zamieszczeniu w komunikatach zapowiadających Turniej oraz w relacjach z Turnieju w ogólnopolskich mediach informacji, iż Turniej jest wspierany przez Miasto Gdynia.
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na:
1) umieszczeniu banerów promujących PKO Grand Prix Gdyni lub MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Turnieju, w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Turnieju, w okresie obowiązywania umowy,
3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Turnieju, w okresie obowiązywania umowy,
4) dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej Turnieju, w okresie obowiązywania umowy,
5) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Turnieju łącznie z postaciami (zawodnikami) dla celów promocyjno-reklamowych jednostki Zamawiającego,
6) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Turnieju na potrzeby własne.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Rozdział 3)
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 07/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia Turnieju nie później niż do 7.10.2018 roku.
Miejsce realizacji zamówienia: Miasto Gdynia.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na usłudze promocji o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia podczas imprezy/turnieju e-sportowego (e-sport – (sport elektroniczny) – forma rywalizacji, w której przedmiotem działań zawodników są gry komputerowe), wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) w sytuacjach,gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w szczególności w przypadkach opisanych w Rozdziale 22 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/09/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9), w sali konferencyjnej (parter pokój nr 01)
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu Wykonawca składa w postaci elektronicznej - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej „JEDZ”) zaszyfrowany i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na następujący adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl, w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ) wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje odnoście sposobu i form w jakiej ma zostać wniesione wadium oraz terminu wniesienia wadium znajdują się w Rozdziale 11 SIWZ. Wykonawca który nie wniesie wadium w wymaganej formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.
3. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu może zostać zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) zwaną dalej Ustawą ((tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/08/2018
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 08.08.2018
Data udostępnienia informacji: 10.08.2018