Przetarg nieograniczony na Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni (na 2019 r.)

GMINA MIASTA GDYNI
ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH W GDYNI
UL. WITOMIŃSKA 76
81-311 GDYNIA

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na:

Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni (sygn. postępowania EZP 02/2018)

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP pod nr 639772-N-2018 z dnia 2018-10-23 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny 19099486900000, ul. ul. Witomińska  76 , 81311   Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-58 660-89-50, e-mail j.turosz@zck.pl, faks 0-58 660-89-69.

Adres strony internetowej (URL): http://gdynia.pl/bip/zarzad-cmentarzy-komunalnych-w-gdyni,1327/zarzad-cmentarzy-komunalnych-w-gdyni,501598

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): http://gdynia.pl/bip/zarzad-cmentarzy-komunalnych-w-gdyni,1327/zarzad-cmentarzy-komunalnych-w-gdyni,501598

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gdynia.pl/bip/zarzad-cmentarzy-komunalnych-w-gdyni,1327/zarzad-cmentarzy-komunalnych-w-gdyni,501598

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: listownie,poprzez kuriera,osobiście
Adres: Zarząd Cmentarzy Komunalnych 81-311 Gdynia, ul. Witomińska 76 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia określony nazwą „Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni” obejmuje sukcesywny wywóz odpadów z terenu następujących cmentarzy komunalnych:
1) cmentarz komunalny położony przy ulicy Witomińskiej w Gdyni,
2) cmentarz komunalny położony przy ulicy Spokojnej w Gdyni,
3) cmentarz komunalny położony przy ulicy Rzemieślniczej w Kosakowie.

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia: 2019-01-01
Data zakończenia: 2019-12-31
 
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonanie przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień tj.:
1) uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych:
a) w odniesieniu do części pierwszej zamówienia (cmentarz komunalny przy ul. Witomińskiej w Gdyni)- na terenie Gminy Miasta Gdyni, b)w odniesieniu do części drugiej zamówienia (cmentarz komunalny przy ul. Spokojnej w Gdyni)- na terenie Gminy Miasta Gdyni,
b) w odniesieniu do części trzeciej zamówienia (cmentarz komunalny przy ul. Rzemieślniczej w Kosakowie)- na terenie Gminy Kosakowo, - dokonanego zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1454) i obejmujące swym zakresem rodzaj opadów określonych w opisie przedmiotu zamówienia /rozdział II SIWZ/.

UWAGA! Z dniem 23 lipca 2012 r. kompetencje w zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Gdynia oraz gminy Kosakowo przejął Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z siedzibą w Gdyni przy ul. Konwaliowej 1, tel. 58 624-45-99 (www.kzg.pl)

2) uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie zezwolenia na transport odpadów, prowadzonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego dokonanego zgodnie z art. 49 ust. 1. w zw. z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.992) i obejmujące swym zakresem rodzaj opadów określonych w opisie przedmiotu zamówienia /rozdział II SIWZ/.

UWAGA! do czasu uzyskania wpisu w rejestrze, zezwolenia na transport odpadów, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tj. art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach zachowują ważność na czas ich wydania, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru. W przypadku, gdy Wykonawca zwolniony jest z obowiązku posiadania zezwolenia na transport odpadów, przedkłada zezwolenie na przetwarzanie odpadów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi spełniać warunek dotyczący posiadanych uprawnień do prowadzenia określonych działalności zawodowych, o których mowa powyżej w pełni samodzielnie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy dysponują, co najmniej:
1) dla części pierwszej zamówienia – (cmentarz komunalny przy ul. Witomińskiej w Gdyni):
a) kontenerem na odpady, otwartym, załadunek hakowy, o poj. 7 albo 8 albo 9 m³ - 5 szt.,
b) kontenerem otwartym z przeznaczeniem do gromadzenia i wywozu gruzu, załadunek hakowy o poj. 5 m³ - 2 szt.,
c) pojazdem specjalistycznym wyposażonym w hakowy system załadowczy – 2 szt.,

2) dla części drugiej zamówienia – (cmentarz komunalny przy ul. Spokojnej w Gdyni):
a) kontenerem na odpady, otwartym, załadunek hakowy, o poj. 8 m³ - 5 szt.,
b) kontenerem otwartym na z przeznaczeniem do gromadzenia i wywozu gruzu, załadunek hakowy o poj. 5 m³ - 2 szt.,
c) pojazdem specjalistycznym wyposażonym w hakowy system załadowczy – 1 szt.,

3) dla części trzeciej zamówienia – (cmentarz komunalny przy ul. Rzemieślniczej w Kosakowie):
a) kontenerem na odpady, otwartym, załadunek hakowy, o poj.7 albo 8 m³ - 4 szt.,
b) kontenerem otwartym z przeznaczeniem do gromadzenia i wywozu gruzu, otwartym, załadunek hakowy o poj. 5 m³ - 1 szt.,
c) kontenerem otwartym z przeznaczeniem na gromadzenie ziemi i kamieni z wykopów pod groby, otwartym, załadunek hakowy o poj. 5 m³ - 2 szt.,
d) pojazdem specjalistycznym wyposażonym w hakowy system załadowczy – 2 szt. UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykaże, że dysponuje sumą ilości urządzeń na wybrane zadania.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
2) decyzję na transport odpadów komunalnych objętych zamówieniem, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (teks jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 992), 3) decyzję na odbiór odpadów komunalnych albo wpis do rejestru działalności regulowanej, na terenie którego będzie realizowane zamówienie w zakresie odpadów objętych zamówieniem, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (teks jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)

- z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale XIII, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 570).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - zgodny co do treści z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć:
1) formularz ofertowy - zgodny co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ,
2) Formularz specyfikacji cenowej zgodny, co do treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodne co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ,
4) zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów - zgodne co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ,
5) dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w oświadczeniu. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski,
6) pełnomocnictwo wskazujące, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji dostępnych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii,
7) dowód wniesienia wadium.
8) dowody o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
9) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:.
1.1. 5 800,00 zł (słownie: pięć tys. osiemset zł 00/100) w przypadku składania oferty na część pierwszą zamówienia,
1.2. 1 600,00 zł (słownie jeden tys. sześćset zł 00/100) w przypadku składania oferty na część drugą zamówienia,
1.3. 2 300,00 zł (słownie dwa tys. trzysta zł 00/100) w przypadku składania oferty na część trzecią zamówienia.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu,
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3. gwarancjach bankowych,
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 110).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni o numerze 24 1440 1026 0000 0000 0035 0052. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – przetarg nieograniczony na wywóz odpadów - część nr ……. Sygn. postępowania EZP/02/2018”. Kopię przelewu należy załączyć do oferty.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium wniesione w:
5.1. poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
5.2. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5.3. poręczeniach należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Gdyni przy ul. Witomińskiej 76 – sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:30. Kopie dokumentu wadium należy załączyć do oferty.
6. Poręczenia instytucji kredytowych i gwarancje ubezpieczeniowe obejmować winny czas związania Wykonawcy ofertą oraz zawierać informacje dotyczące zatrzymania przez Zamawiającego wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.
7. Możliwe jest złożenie wadium (z wyjątkiem składanego w formie pieniężnej) w ten sposób, że Wykonawca załączy do oferty kopię dokumentu potwierdzoną przez siebie „za zgodność z oryginałem”, a oryginał przekaże w kopercie z ofertą nie spinając go z ofertą.
8. Termin wniesienia wadium: do dnia 05.11.2018 r. do godz. 1300
9. Wadium wnoszone w pieniądzu uznane będzie za wniesione w terminie tylko w przypadku wpłynięcia pieniędzy na konto bankowe Zamawiającego przed upływem terminu wyznaczonego na wniesienie wadium.
10. Zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca wadium:
10.1 na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
10.2. niezwłocznie wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem o którym mowa w pkt 13 niniejszego rozdziału,
10.3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10.2. niniejszego rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
14.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
14.2 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria                             Znaczenie
Cena                                    60,00
Termin odbioru odpadów        30,00
Termin płatności faktury         10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) siła wyższa (rozumiana jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ – odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych, przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy,
2) rezygnacja przez Zamawiającego z części przedmiotu umowy – zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy,
3) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 kodeksu cywilnego,
4) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ – przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstąpienie od realizacji umowy bez naliczania kar umownych,
5) w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa – zmiana wynagrodzenia wykonawcy (brutto),
6) zmiany w ilościach odpadów danej grupy, tj. zmniejszenie ilości odpadów jednej grupy kosztem zwiększenia ilości odpadów innej grupy, w ramach łącznej kwoty stanowiącej wynagrodzenie Wykonawcy.
2. Wszystkie postanowienia wymienione pkt 1 niniejszego rozdziału stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, np. zmiana nr rachunku bankowego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-05, godzina: 13:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wymagane zgodnie z SIWZ dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1
Nazwa: Wywóz odpadów z terenu cmentarza komunalnego przy ul. Witomińskiej w Gdyni
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część pierwsza zamówienia obejmuje sukcesywny wywóz odpadów z terenu cmentarza położonego przy ul. Witomińskiej w Gdyni.
1. Rodzaj i kod odpadów:
1) pozostałości po sprzątaniu grobów i ich otoczenia (kod odpadu: 20 02 – odpady z ogrodów i parków, w tym z cmentarzy),
2) gruz betonowy z rozbiórek i remontów nagrobków (kod odpadu 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów). 2. Wielkość i rodzaj kontenerów: Odpady gromadzone są obecnie w stanowiących własność Zamawiającego kontenerach na odpady komunalne typ KP-7 (7m3) , KP-8 (8 m3) i KP-9 m3, otwarte, załadunek hakowy.
3. Dodatkowe kontenery:
1) Wykonawca zobowiązany będzie na czas realizacji zamówienia do dostarczenia i ustawienia na terenie cmentarza w miejsca wskazane przez Zamawiającego 2 kontenerów o pojemności 5 m3 otwartych, załadunek hakowy, z przeznaczeniem na gromadzenie i wywóz gruzu (kod odpadu 17 01 01),
2) w dniach 18.10-05.11.2019 r. Wykonawca zobowiązany będzie na wniosek Zamawiającego do dostarczenia i ustawienia na terenie cmentarza w miejsca i w ilości wskazanej przez Zamawiającego do 5 dodatkowych kontenerów na odpady, otwartych, załadunek hakowy o pojemności 7 m3, 8 m3 lub 9 m3,
3) w dniach 02-07.01.2019 r., 05-24.04.2019 r., 17-29.05.2019 r., 12-31.12.2019 r. Wykonawca zobowiązany będzie na wniosek Zamawiającego do dostarczenia i ustawienia na terenie cmentarza w miejsca i w ilości wskazanej przez Zamawiającego do 3 dodatkowych kontenerów na odpady, otwartych, załadunek hakowy o pojemności 7 m3, 8 m3 lub 9 m3.
4. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wywozu napełnionych kontenerów z terenu cmentarzy, dostarczenia kontenerów z odpadami do punktów utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz po zdaniu odpadów do odstawienia pustych kontenerów na tych samych miejscach na cmentarzu.
2) Usługi świadczone będą każdorazowo na zlecenie Zamawiającego. Zlecenia składane będą drogą telefoniczną w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do soboty. W przypadku braku możliwości złożenia zlecenia drogą telefoniczną (np. awaria linii, brak połączenia), zlecenia składane będą za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub faksem. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego potwierdzenia odebrania zlecenia drogą elektroniczną lub faksem.
3) Wykonanie usługi, winno odbyć się w godzinach 7:00-15:00 (od poniedziałku do soboty) w czasie wynikającym z przedstawionej oferty, nie dłuższym jednak, niż 48 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania wywozu odpadów.
4) Każdorazowy wywóz winien być odnotowany w rejestrze wywozów prowadzonym przez Zamawiającego i poświadczony przez Wykonawcę. 5) Wykonawca winien zabezpieczyć tabor niezbędny do realizacji zamówienia.
6) Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres obowiązywania umowy i wykonywania zamówienia do dysponowania stałą dostępną dla Zamawiającego łącznością telefoniczną (co najmniej 2 numery telefoniczne), faksem oraz pocztą elektroniczną do przyjmowania zleceń na usługi. Poczta elektroniczna musi być obsługiwana w programie pozwalającym na potwierdzenie odbioru otrzymanej wiadomości.
7) Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub ponoszenia kosztów napraw szkód wyrządzonych podczas lub w związku z wykonywaniem usługi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, wobec Zamawiającego i osób trzecich, za szkody na mieniu lub zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas lub w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
8) Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać się od wykonywania usług na czas trwania na cmentarzu ceremonii pogrzebowych, jeżeli zakłócałyby ich przebieg.
9) Zamówienie może być realizowane w całości albo w części za pomocą podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca określi zakres rzeczowy zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom i wskaże dane firm podwykonawców. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechanie podwykonawców jak własne działanie lub zaniechanie.
10) Rozliczenie za świadczone usługi odbywać się będzie za miesiące kalendarzowe. Po każdym zakończonym miesiącu Wykonawca wystawi fakturę na podstawie protokołu zbiorczego spisanego w oparciu o prowadzony przez Zamawiającego rejestr wywozów oraz dostarczone przez Wykonawcę karty przekazania odpadów, potwierdzający ilościowe, jakościowe i terminowe wykonanie usługi za dany miesiąc. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie wynikającym z przedstawionej oferty.
5. Prognozowana ilość wywozu kontenerów w okresie trwania zamówienia. Szacuje się, że w okresie wykonywania zamówienia wskazanym w rozdziale XII pkt. 1 Wykonawca dokona wywozu kontenerów w następujących ilościach:
1) kontener 7 m3 – 72 wywozy,
2) kontener 8 m3 – 427 wywozy,
3) kontener 9 m3 – 7 wywozów,
4) kontener 5 m3 (z przeznaczeniem do gromadzenia i wywozu gruzu) – 117 wywozów.
UWAGA! Podane ilości wywozów są wartościami szacunkowymi, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania odbioru odpadów w każdej (mniejszej lub większej) ilości.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2,
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium                        Znaczenie
Cena                                 60,00
Termin odbioru odpadów     30,00
Termin płatności faktury      10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2
Nazwa: Wywóz odpadów z terenu cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej w Gdyni
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część druga zamówienia obejmuje sukcesywny wywóz odpadów z terenu cmentarza.
1. Rodzaj i kod odpadów:
1) pozostałości po sprzątaniu grobów i ich otoczenia (kod odpadu: 20 02 – odpady z ogrodów i parków, w tym z cmentarzy),
2) gruz betonowy z rozbiórek i remontów nagrobków (kod odpadu 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów).
2 Wielkość i rodzaj kontenerów Odpady gromadzone są obecnie w stanowiących własność Zamawiającego kontenerach na odpady komunalne typ KP-8 (8 m3), otwarte, załadunek hakowy.
3. Dodatkowe kontenery:
1) Wykonawca zobowiązany będzie na czas realizacji zamówienia do dostarczenia i ustawienia na terenie cmentarza w miejsce wskazane przez Zamawiającego 2 kontenerów o pojemności 5 m3, otwartych, załadunek hakowy, z przeznaczeniem na gromadzenie i wywóz gruzu (kod odpadu 17 01 01),
2) w dniach 18.10-05.11.2019 r. Wykonawca zobowiązany będzie na wniosek Zamawiającego do dostarczenia i ustawienia na terenie cmentarza w miejsca i w ilości wskazanej przez Zamawiającego do 5 dodatkowych kontenerów na odpady, otwartych, załadunek hakowy o pojemności 8 m3
4.Zasady realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wywozu napełnionych kontenerów z terenu cmentarzy, dostarczenia kontenerów z odpadami do punktów utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz po zdaniu odpadów do odstawienia pustych kontenerów na tych samych miejscach na cmentarzu.
2) Usługi świadczone będą każdorazowo na zlecenie Zamawiającego. Zlecenia składane będą drogą telefoniczną w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do soboty. W przypadku braku możliwości złożenia zlecenia drogą telefoniczną (np. awaria linii, brak połączenia), zlecenia składane będą za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub faksem. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego potwierdzenia odebrania zlecenia drogą elektroniczną lub faksem.
3) Wykonanie usługi, winno odbyć się w godzinach 7:00-15:00 (od poniedziałku do soboty) w czasie wynikającym z przedstawionej oferty, nie dłuższym jednak, niż 48 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania wywozu odpadów.
4) Każdorazowy wywóz winien być odnotowany w rejestrze wywozów prowadzonym przez Zamawiającego i poświadczony przez Wykonawcę. 5) Wykonawca winien zabezpieczyć tabor niezbędny do realizacji zamówienia.
6) Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres obowiązywania umowy i wykonywania zamówienia do dysponowania stałą dostępną dla Zamawiającego łącznością telefoniczną (co najmniej 2 numery telefoniczne), faksem oraz pocztą elektroniczną do przyjmowania zleceń na usługi. Poczta elektroniczna musi być obsługiwana w programie pozwalającym na potwierdzenie odbioru otrzymanej wiadomości.
7) Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub ponoszenia kosztów napraw szkód wyrządzonych podczas lub w związku z wykonywaniem usługi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, wobec Zamawiającego i osób trzecich, za szkody na mieniu lub zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas lub w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
8) Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać się od wykonywania usług na czas trwania na cmentarzu ceremonii pogrzebowych, jeżeli zakłócałyby ich przebieg.
9) Zamówienie może być realizowane w całości albo w części za pomocą podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca określi zakres rzeczowy zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom i wskaże dane firm podwykonawców. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechanie podwykonawców jak własne działanie lub zaniechanie.
10) Rozliczenie za świadczone usługi odbywać się będzie za miesiące kalendarzowe. Po każdym zakończonym miesiącu Wykonawca wystawi fakturę na podstawie protokołu zbiorczego spisanego w oparciu o prowadzony przez Zamawiającego rejestr wywozów oraz dostarczone przez Wykonawcę karty przekazania odpadów, potwierdzający ilościowe, jakościowe i terminowe wykonanie usługi za dany miesiąc. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie wynikającym z przedstawionej oferty.
5. Prognozowana ilość wywozu kontenerów w okresie trwania zamówienia. Szacuje się, że w okresie wykonywania zamówienia wskazanym w rozdziale XII pkt. 1 Wykonawca dokona wywozu kontenerów w następujących ilościach:
1) kontener 8 m3 – 154 wywozy,
2) kontener 5 m3 (z przeznaczeniem do gromadzenia i wywozu gruzu) – 32 wywozy UWAGA! Podane ilości wywozów są wartościami szacunkowymi, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania odbioru odpadów w każdej (mniejszej lub większej) ilości.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium                          Znaczenie
Cena                                    60,00
Termin odbioru odpadów        30,00
Termin płatności faktury         10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3
Nazwa:  Wywóz odpadów z terenu cmentarza położonego przy ul. Rzemieślniczej w Kosakowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część trzecia obejmuje sukcesywny wywóz odpadów z terenu cmentarza.
1 Rodzaj i kod odpadów:
1) pozostałości po sprzątaniu grobów i ich otoczenia (kod odpadu: 20 02 – odpady z ogrodów i parków, w tym z cmentarzy),
2) ziemia i kamienie z wykopów pod groby (kod odpadu: 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03),
3) gruz betonowy z rozbiórek i remontów nagrobków (kod odpadu 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów). 2. Wielkość i rodzaj kontenerów Odpady gromadzone są obecnie w stanowiących własność Zamawiającego kontenerach na odpady komunalne typ KP-7 (7 m3) i KP-8 (8 m3), otwarte, odbiór hakowy.
3. Dodatkowe kontenery:
1) Wykonawca zobowiązany będzie na czas realizacji zamówienia do dostarczenia i ustawienia na terenie cmentarza w miejsce wskazane przez Zamawiającego 1 kontenera o pojemności 5 m3, otwartych, załadunek hakowy, z przeznaczeniem na gromadzenie i wywóz gruzu (kod odpadu 17 01 01),
2) Wykonawca zobowiązany będzie na czas realizacji zamówienia do dostarczenia i ustawienia na terenie cmentarza w miejsce wskazane przez Zamawiającego 2 kontenerów o pojemności 5 m3, otwartych, załadunek hakowy, z przeznaczeniem na gromadzenie ziemi i kamieni z wykopów pod groby inne niż wymienione w 17 05 03 (kod odpadu: 17 05 04)
3) w dniach 18.10-05.11.2019 r. Wykonawca zobowiązany będzie na wniosek Zamawiającego do dostarczenia i ustawienia na terenie cmentarza w miejsca i w ilości wskazanej przez Zamawiającego do 4 dodatkowych kontenerów na odpady, otwartych, załadunek hakowy o pojemności 7 m3 lub 8 m3
4.Zasady realizacji przedmiotu zamówienia - (wspólne dla wszystkich cmentarzy):
1) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wywozu napełnionych kontenerów z terenu cmentarzy, dostarczenia kontenerów z odpadami do punktów utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz po zdaniu odpadów do odstawienia pustych kontenerów na tych samych miejscach na cmentarzu.
2) Usługi świadczone będą każdorazowo na zlecenie Zamawiającego. Zlecenia składane będą drogą telefoniczną w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do soboty. W przypadku braku możliwości złożenia zlecenia drogą telefoniczną (np. awaria linii, brak połączenia), zlecenia składane będą za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub faksem. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego potwierdzenia odebrania zlecenia drogą elektroniczną lub faksem.
3) Wykonanie usługi, winno odbyć się w godzinach 7:00-15:00 (od poniedziałku do soboty) w czasie wynikającym z przedstawionej oferty, nie dłuższym jednak, niż 48 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania wywozu odpadów.
4) Każdorazowy wywóz winien być odnotowany w rejestrze wywozów prowadzonym przez Zamawiającego i poświadczony przez Wykonawcę. 5) Wykonawca winien zabezpieczyć tabor niezbędny do realizacji zamówienia.
6) Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres obowiązywania umowy i wykonywania zamówienia do dysponowania stałą dostępną dla Zamawiającego łącznością telefoniczną (co najmniej 2 numery telefoniczne), faksem oraz pocztą elektroniczną do przyjmowania zleceń na usługi. Poczta elektroniczna musi być obsługiwana w programie pozwalającym na potwierdzenie odbioru otrzymanej wiadomości.
7) Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub ponoszenia kosztów napraw szkód wyrządzonych podczas lub w związku z wykonywaniem usługi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, wobec Zamawiającego i osób trzecich, za szkody na mieniu lub zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas lub w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
8) Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać się od wykonywania usług na czas trwania na cmentarzu ceremonii pogrzebowych, jeżeli zakłócałyby ich przebieg.
9) Zamówienie może być realizowane w całości albo w części za pomocą podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca określi zakres rzeczowy zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom i wskaże dane firm podwykonawców. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechanie podwykonawców jak własne działanie lub zaniechanie.
10) Rozliczenie za świadczone usługi odbywać się będzie za miesiące kalendarzowe. Po każdym zakończonym miesiącu Wykonawca wystawi fakturę na podstawie protokołu zbiorczego spisanego w oparciu o prowadzony przez Zamawiającego rejestr wywozów oraz dostarczone przez Wykonawcę karty przekazania odpadów, potwierdzający ilościowe, jakościowe i terminowe wykonanie usługi za dany miesiąc. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie wynikającym z przedstawionej oferty.
5. Prognozowana ilość wywozu kontenerów w okresie trwania zamówienia. Szacuje się, że w okresie wykonywania zamówienia wskazanym w rozdziale XII pkt. 1 Wykonawca dokona wywozu kontenerów w następujących ilościach:
1) kontener 7 m3 – 69 wywozów,
2) kontener 8 m3 – 143 wywozy,
3) kontener 5 m3 (z przeznaczeniem do gromadzenia i wywozu gruzu) – 9 wywozów,
4) kontener 5 m3 (z przeznaczeniem do gromadzenia i wywozu ziemi i kamieni) – 36 wywozów. UWAGA! Podane ilości wywozów są wartościami szacunkowymi, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania odbioru odpadów w każdej (mniejszej lub większej) ilości.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium                            Znaczenie
Cena                                      60,00
Termin odbioru odpadów          30,00
Termin płatności faktury           10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 23.10.2018
Data udostępnienia informacji: 23.10.2018