Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla potrzeb Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

znak sprawy : EZP.271.49.2019

                           
                                 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE


w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro na:
                               Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla potrzeb
                                                Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
 
ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg i Zieleni - jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24,
tel. (58) 761 20 86, 761 20 87, 761 20 88, 761 20 85, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl, rzp@zdiz.gdynia.pl, faks (58) 662 28 41,
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla potrzeb Zarządu Dróg i Zieleni (ZDiZ) w Gdyni, w obrocie krajowym i zagranicznym.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają:
a) Załącznik A –Opis przedmiotu zamówienia,
b) Załącznik 1a – Formularz cenowy,
c) Załącznik 2 – Wzór umowy.
 
 
TERMIN WYKONANIA:
od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r.
 
KRYTERIA OCENY OFERT:
a)  cena oferty brutto      – 98 %
b)  możliwość śledzenia przesyłek rejestrowanych przez minimum 7 miesięcy od dnia nadania – 2 %
 
Termin i miejsce składania ofert:
Termin składania ofert upływa dnia 15.07.2019 r. o godz. 11.00. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15.07.2019 r.  o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 107.
 
  
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Istotne Warunki Zamówienia:
www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp49

Istotne Warunki Zamówienia - 28.06.2019
Zmiana IWZ nr 1 - 11.07.2019r.
Wyjaśnienia IWZ nr 1, Zmiana IWZ nr 2 - 18.07.2019r.
Wyjaśnienia IWZ nr 2, Zmiana IWZ nr 3 - 19.07.2019r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 03.07.2019
Data udostępnienia informacji: 03.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 09.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.08.2019 15:06 Aktualizacja treści Ewa Jodłowska
19.07.2019 14:21 Aktualizacja treści Natalia Wargacka
18.07.2019 11:25 Dodanie informacji Natalia Wargacka
11.07.2019 14:39 Aktualizacja treści Natalia Wargacka