Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania do warunków bezpieczeństwa pożarowego budynków Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdyni ul. Porębskiego 21

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdyni, ul. Porębskiego 21, 81-185 Gdynia, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty wskazanej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na robotę budowlaną:
„Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania do warunków bezpieczeństwa pożarowego budynków Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdyni ul. Porębskiego 21”.

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły.
Termin składania ofert upływa dnia 13.09.2019 r. o godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.09.2019 r. o godz. 13.00.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 60 %, okres udzielonej gwarancji – 20%, doświadczenie kierownika budowy – 20%

Uprawniony do kontaktu z oferentami – Wojciech Pęcak, tel. 58 625 57 09.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 591901-N-2019 w dniu 30 sierpnia 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Judyta Śliwińska
Wprowadził informację: Wojciech Pęcak
Ostatnio zmodyfikował: Wojciech Pęcak
Data wytworzenia informacji: 30.08.2019
Data udostępnienia informacji: 30.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.09.2019 17:09 Aktualizacja treści Wojciech Pęcak
13.09.2019 14:20 Aktualizacja treści Wojciech Pęcak
06.09.2019 16:03 Aktualizacja treści Wojciech Pęcak
06.09.2019 15:25 Aktualizacja treści Wojciech Pęcak