Zapytanie ofertowe w postępowaniu na dostawę sprzętu multimedialnego, elektronicznego do LIS
Zapytanie ofertowe w postępowaniu, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych 

Laboratorium Innowacji Społecznych
81-346 Gdynia, ul. Żeromskiego 31
 
zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu multimedialnego, elektronicznego zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym Zamawiającego
 
I. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiającym jest:
Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326 reprezentowana przez Laboratorium Innowacji Społecznych, z siedzibą w Gdyni, 81-346 Gdynia, przy ul. Żeromskiego 31, posiadającym REGON 363799128
Reprezentowanym przez: Panią Aleksandrę Markowską – Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych
 
Osoba do kontaktu w ramach zapytania:
Barbara Kucharzyszyn
Tel +48 58 727-39-22
fax. +48 58 727-39-14
e-mail: b.kucharzyszyn@lis.gdynia.pl
godz. pracy 800 – 1600 (oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy).    
       
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego, elektronicznego na potrzeby prowadzenia warsztatów i zajęć projektowych w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gdyni” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6: „Integracja”; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”; numer umowy o dofinansowanie projektu: RPPM.06.02.01-22-0008/16-00, z późn. zm.), zgodnie ze szczegółową specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 3 (Opis przedmiotu zamówienia).
2. Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30213000-5, 30237400-3,38651000-3,30100000-0,301910000-4,38653400-1,32340000-8
3. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: 81-346 Gdynia, ul. Żeromskiego 31
4. Termin dostawy przedmiotu zamówienia: 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
5.  Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało przesłane do potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego pod adresem: www.gdynia.pl/bip/lis.
 
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim. Za formę pisemną uznaje się ofertę dostarczoną za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: b.kucharzyszyn@lis.gdynia.pl (skan dokumentów podpisanych przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym), operatora pocztowego, kuriera lub dostarczone osobiście pod adres:
Laboratorium Innowacji Społecznych
ul. Żeromskiego 31
81-346 Gdynia.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego, zawierać istotne dla Zamawiającego informacje dotyczące nazwy, typu, numeru modelu oferowanego sprzętu oraz cenę jednostkową i całkowitą wartość zamówienia. Oferta musi zawierać wypełniony Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 1.
5. Formularz Oferty powinien być ostemplowany pieczątką firmową oraz podpisany i opieczętowany pieczątką imienną przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy  albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. Oferty niepodpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione będą podlegały odrzuceniu.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
7. Oferty należy składać do dn. 24.05.2019 roku, do godziny 12.00.
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 
IV. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY
1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
2. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące (m.in. transport, wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego), konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją zamówienia oraz wszystkie inne zadania i zobowiązania wynikające z zapisów zamieszczonych w zapytaniu ofertowym i załącznikach, a związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
3. W ofercie należy podać cenę jednostkową netto i brutto sprzętu wskazanego w Formularzu oraz wartość netto, wartość brutto i VAT w złotych polskich (PLN) całości przedmiotu zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 
V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium: cena oferty brutto 100%.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
3. W przedmiotowym zapytaniu ofertowym, jedynym kryterium oceny ofert jest cena, jeżeli więc nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający może dokonać poprawienia oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 
VI. TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia.
2. Termin dostawy przedmiotu zamówienia: 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
3. Płatność będzie zrealizowana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
 
VII. KONTAKT ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Wykonawcy mogą zwracać się pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego Zapytania na adres email wskazany w pkt I., co do zasady najpóźniej na 2 (dwa) dni  przed terminem składania ofert. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują wyjaśnienia i informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż co do zasady na 1 (jeden) dzień przed upływem terminu składania ofert.
3.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Zapytanie oraz publikuje na stronach internetowych, o których mowa w pkt II., bez ujawniania źródła zapytania.
5. Udzielone przez Zamawiającego w formie jak wyżej odpowiedzi na pytania oraz udzielone wyjaśnienia i informacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu i muszą zostać uwzględnione w składanej ofercie.
 
VIII. INFORMACJE O WYBORZE OFERTY I ZAWARCIU UMOWY
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. O terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonania zamówienia lub narusza istotne zapisy przedmiotowego zapytania ofertowego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 
IX. UWAGI KOŃCOWE
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania bez możliwości żądania odszkodowania przez Wykonawcę.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej ze złożonych ofert lub do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy kwota brutto złożonej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, lub złożone oferty są rażąco niskie lub nie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego określonym w Zapytaniu ofertowym.
3. W przypadku rażącego odbiegania ceny oferty od szacunkowej wartości oszacowanej przez Zamawiającego (różnica większa niż 30%), Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia takiej oferty lub wezwania do przedstawienia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. W przypadku wezwania do wyjaśnień Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie przedstawi wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę.
4. Oferty składane przez Wykonawców są jawne i podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
5. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru Oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej Ofert uzyska taką samą liczbę punktów z kryterium oceny, Zamawiający wezwie tych Wykonawców
do złożenia ofert dodatkowych, w których Wykonawcy będą mogli zaoferować ponownie cenę, z tym że nie może być ona wyższa od ceny zaoferowanej we wcześniej Ofercie.
6. Od wyniku postępowania Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze.

_______________________________________________________________

Informacja o zmianie treści załączników zapytania ofertowego w postępowaniu na dostawę sprzętu multimedialnego, elektronicznego do LIS z dnia 20.05.2019 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego w postępowaniu, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę sprzętu multimedialnego, elektronicznego numer zamówienia: ZP.2501.319.2019

Zamawiający informuje o zmianie załączników Zapytania Ofertowego w zakresie:
1. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia w związku z uszczegółowieniem wymogów technicznych w pkt 5, korektą omyłki pisarskiej  w pkt 2, oraz usunięciem punktu nr 6.
2. Załącznik nr 1 Formularz oferty i oświadczenia - usunięcie pkt 6 z formularza oferty.

Pozostałe szczegółowe wymagania techniczne i załączniki pozostają bez zmian.

Niniejszy dokument staje się integralną częścią zapytania ofertowego w przedmiotowym postępowaniu.

Wszelkie wprowadzone zmiany muszą zostać uwzględnione przez Wykonawcę w składanej ofercie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Ostatnio zmodyfikował: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 10.05.2019
Data udostępnienia informacji: 10.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.05.2019 14:35 Zmiana załącznika Ksenia Pisera
10.05.2019 12:32 Inne Ksenia Pisera
10.05.2019 09:45 Inne Ksenia Pisera
10.05.2019 09:43 Inne Ksenia Pisera
10.05.2019 09:37 Dodanie informacji Ksenia Pisera