ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Nazwa zamówienia:
Dostawa wyposażenia pionu kuchennego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej 50 A, 81- 577 Gdynia
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej oferty  na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny,  okresu udzielonej gwarancji.
 

1. W przedmiotowym postępowaniu  złożono jedną ofertę przez Swisspol Ltd. Sp. z o.o. ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław
   
Złożona oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert:
ceny oferty brutto 60%,                                151 020,07 zł brutto.
okresu udzielonej gwarancji 40%,                    60 miesięcy
 
oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 100,00 punktów.

 
3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
 
4. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.

 
5. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.
 
6. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o którym mowa w punkcie 6 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia  złożono tylko jedną ofertę, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1)podpunkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Oktawia Gorzeńska
Wprowadził informację: Bożena Wodzak
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Wodzak
Data wytworzenia informacji: 11.07.2019
Data udostępnienia informacji: 11.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.07.2019 08:30 Dodanie informacji Bożena Wodzak