Zmiany w dokumentacji projektowo–kosztorysowej placu zabaw na terenie ZS nr 5 przy ul. Orłowskiej w Gdyni w zakresie urządzeń placu zabaw

Ogłoszenie nr 550241423-N-2019 z dnia 08-11-2019 r.

Gdynia: Zmiany opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie ZS nr 5 przy ul. Orłowskiej w Gdyni” w zakresie urządzeń placu zabaw.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): http://gdyniasport.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Zmiany opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie ZS nr 5 przy ul. Orłowskiej w Gdyni” w zakresie urządzeń placu zabaw.
Numer referencyjny  GCS.DZPI.2711.39.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1)zmiana opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie urządzeń placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie ZS nr 5 przy ul. Orłowskiej w Gdyni, dzielnica Orłowo, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomość o numerze ewidencyjnym 2431 obręb 0022 Orłowo, 2)pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej.
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
71320000-7,
71332000-4,
71325000-2,
71244000-0,
71247000-1,
71248000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art.67 ust.1 pkt.6  ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami) (zwanej dalej „Ustawą”) – w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem polegającym na powtórzeniu podobnych usług co zamówienie podstawowe udzielone w dniu 05 czerwca 2019 r. w wyniku postępowania znak sprawy GCS.DZPI.2710.39.2019 i objętego umową nr 306/JB/2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie ZS nr 5 przy ul. Orłowskiej w Gdyni. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Przedmiotem zamówienia są zmiany opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie urządzeń placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie ZS nr 5 przy ul. Orłowskiej w Gdyni, dzielnica Orłowo oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych wykonaną dokumentacją projektową. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu podobnych usług co zamówienie podstawowe i było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu.
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
INDOM Mieczysław Tkaczyk,  ,  ul. Ogrodowa 5,  80-297,  Banino,  kraj/woj. pomorskie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 08.11.2019
Data udostępnienia informacji: 08.11.2019