Zapytanie ofertowe na dostawę warzyw i owoców i ich przetworów,art. spożywczych suchych i nabiału

 

                                                ZAPYTANIE OFERTOWE

 1.Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miasto Gdynia – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu z siedzibą przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 586-231-23-26

Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”Wejherowska 65, 81-049 Gdynia

tel. (58) 667 40 89, wew. 12

e-mail: a.szklarska@zpsgdynia.pl

 2.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw i owoców świeżych i ich przetworów, artykułów spożywczych suchych  i nabiału.

 

Szczegółowy zakres zamówienia:

Dostawa towaru: po uprzednim zamówieniu telefonicznym, na koszt dostawcy.

Płatność: przelewem w terminie do 7 dni.
3.Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2020 do 31.12.2020 r.
4.Oferta powinna zawierać

a)Załącznik nr 1
b)Załącznik nr 2 z wypełnioną rubryką CENA BRUTTO
5.Sposób przygotowania oferty:
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 2. Ofertę należy wysłać drogą elektroniczną na adres: a.szklarska@zpsgdynia.pl   lub osobiście do siedziby zamawiającego lub poczta na adres zamawiającego do dnia 29.11.2019 do godz. 12:00
6.Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:
Jedynym kryterium wyboru oferty jest całkowita cena zamówienia brutto.
1.Zamawiający odrzuci oferty złożone po terminie, niespełniające wymagań określonych
w niniejszym zapytaniu lub obejmujących wyłącznie część przedmiotu zamówienia.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi wykonawcami, których oferty nie zostały odrzucone.
3.Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu, umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia.
4.Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przewyższy kwotę przeznaczoną na wykonanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.
6.Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Anna Szklarska, tel. (58) 667 40 89, wew. 12 e-mail: a.szklarska@zpsgdynia.pl
7.Miejsce i termin otwarcia ofert:
1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” przy ul. Wejherowskiej 65 w Gdyni dnia 11.2019 2019 o godzinie 12:30.

2.Wykonawcy dostaną powiadomienie o wynikach postępowania w formie elektronicznej, na wskazane przez siebie adresy poczty e-mail.
8.Warunki dodatkowe
1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych mu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
2.Zamawiający zastrzega możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy oferentami.
3.Wykonawca nie może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lecz może ją wycofać. W przypadku ponownego złożenia oferty Zamawiający przyjmie jako cenę ofertową kwotę wynikającą z pierwotnie złożonej oferty.
4.Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, którzy nie spełniają warunków udziału
w postępowaniu.
5.Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
6.Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
7.Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
8.Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
9.Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt i nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia bądź unieważnienia przez Zamawiającego  od postępowania ofertowego.
10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego    

                                                                            ......................., dnia .................

                                                           ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Gdynia – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu z siedzibą przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 586-231-23-26

Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”

ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia

 

                                                                OFERTA

WYKONAWCA:

Nazwa firmy (Wykonawcy): .................................................................................................................................................

Właściciel: ...............................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ...............................................................................................................................................................

Powiat:  ……………………………………………………………. Województwo:................................................................................

NIP/REGON: ............................................................................................................................................................................

Nr kierunkowy tel./fax: …………………………………………… e-mail:.......................................................................................

 1. Składam niniejszą ofertę, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami
  określonymi w zapytaniu ofertowym, za cenę : wg załączonej listy.

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń
  oraz zdobyłem informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia
 2. Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w Zapytaniu ofertowym.
 3. Oświadczam, że
  1. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,
  2. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,

 

Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553   z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.

     

                                                                                       

                                                                                                  ……………………... dnia 

                                                                                             …………………………………………………

                                                                                                 podpis upoważnionej osoby

 

 

 

Załącznik nr 2

Asortyment:

Jednostka

Ilość

Cena brutto

Wartość

Waga

Punkty

MARCHEW

kg

10

 

0

1

0

SELER

kg

2

 

0

1

0

POR

kg

2

 

0

1

0

ZIEMNIAKI

kg

15

 

0

1

0

KAPUSTA KISZONA

kg

5

 

0

0,5

0

OGÓRKI KISZONE

kg

3

 

0

0,5

0

KAPUSTA BIAŁA

kg

1

 

0

0,5

0

GROSZEK KONSERWOWY 2600G

szt

10

 

0

0,5

0

FASOLA CZERWONA 400G

szt

12

 

0

0,5

0

KUKURYDZA KONS. 400G

szt

12

 

0

0,5

0

KOPEREK ŚWIEŻY PĘCZEK

SZT

10

 

0

0,5

0

PIETRUSZKA ZIELONA PĘCZEK

SZT

10

 

0

0,5

0

JABŁKA DESEROWE 15 kg

OP

1

 

0

1

0

GRUSZKI KONFERENCJA 15 kg

OP

1

 

0

0,5

0

RYŻ BIAŁY  KG

KG

10

 

0

0,5

0

KASZA WIEJSKA

KG

10

 

0

0,5

0

MAKARON SPAGETTI kg

KG

12

 

0

0,5

0

MAKARON PEŁNOZIARNISTY 400G

OP

20

 

0

0,5

0

MĄKA TORTOWA 1 kg

OP

10

 

0

1

0

MĄKA ZIEMNIACZANA 1 kg

OP

10

 

0

0,5

0

BUŁKA TARTA 500G

OP

10

 

0

0,5

0

CUKIER KRYSZTRAŁ 1 kg

OP

10

 

0

1

0

CUKIER TRZCINOWY 0,5 kg

OP

10

 

0

0,5

0

CUKIER PUDER 0, 5 kg

OP

10

 

0

0,5

0

DŻEM TRUSKAWKOWY 1 L

SZT

10

 

0

0,5

0

OLEJ KUJAWSKI 1L

SZT

30

 

0

1

0

KONCENTRAT POMIDOROWY 800G

SZT

12

 

0

0,5

0

MUSZTARDA TUBA 500G

SZT

10

 

0

0,5

0

KETCHUP  TUBA 500G

SZT

10

 

0

0,5

0

JOGURT NATURALNY 1 KG

SZT

6

 

0

0,5

0

MLEKO UHT 3,2% 1L

SZT

36

 

0

1

0

ŚMIETANKA UHT 18% 500ML

SZT

12

 

0

0,5

0

ŚMIETANKA UHT 36% 500ML

SZT

12

 

0

0,5

0

JAJA L - NAŚWIETLANE PROM.UV-C

SZT

90

 

0

1

0

PIEPRZ MIELONY 20Gx 25

OP

1

 

0

0,5

0

PAPRYKA SŁODKA 20G x 25

OP

1

 

0

0,5

0

MAJERANEK 20G x 25

OP

1

 

0

0,5

0

CZOSNEK GŁÓWKA

SZT

10

 

0

0,5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Danuta Ilewicz
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Ilewicz
Data wytworzenia informacji: 21.11.2019
Data udostępnienia informacji: 21.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.11.2019 12:06 Dodanie informacji Danuta Ilewicz