Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej w I połowie 2019 r.

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Portalu e-Usług SmartPZP dostępnego pod adresem https://portal.smartpzp.pl/gcs


09/01/2019    S6    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2019/S 006-010223
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 003-003479)
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Joanna Szabłowska
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej w I połowie 2019 r.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.1.2019
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 – 5 - usługi w zakresie promocji.
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn z podziałem na 2 części.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 003-003479
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określone przepisami ustawy z dnia 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 z późniejszymi zmianami) tj.:
a) w przypadku I części zamówienia: posiadać aktualną licencję wydaną przez Komisję ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej zezwalającą na udział w rozgrywkach Ekstraklasy lub I Ligi w sezonie 2019/2020 w piłce nożnej mężczyzn organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej,
b) w przypadku II części zamówienia: posiadać aktualną licencję wydaną przez Komisję ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej zezwalającą na udział w rozgrywkach II Ligi w sezonie 2019/2020 w piłce nożnej mężczyzn organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej lub posiadać aktualną licencję wydaną przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej upoważniającą klub do udziału w rozgrywkach o mistrzostwo III ligi piłki nożnej w sezonie rozgrywkowym 2019/2020.
Powinno być:
Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określone przepisami ustawy z dnia 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 z późniejszymi zmianami) tj.:
a) w przypadku I części zamówienia: posiadać aktualną licencję wydaną przez Komisję ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej zezwalającą na udział w rozgrywkach Ekstraklasy lub I Ligi w sezonie 2018/2019 w piłce nożnej mężczyzn organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej,
b) w przypadku II części zamówienia: posiadać aktualną licencję wydaną przez Komisję ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej zezwalającą na udział w rozgrywkach II Ligi w sezonie 2018/2019 w piłce nożnej mężczyzn organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej lub posiadać aktualną licencję wydaną przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej upoważniającą klub do udziału w rozgrywkach o mistrzostwo III ligi piłki nożnej w sezonie rozgrywkowym 2018/2019.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 07/02/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 08/02/2019
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 07/02/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/02/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:
 04/01/2019    S3    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2019/S 003-003479
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Joanna Szabłowska
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/gcs
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/gcs
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej w I połowie 2019 r.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.1.2019
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 – 5 - usługi w zakresie promocji.
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn z podziałem na 2 części.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi piłki nożnej męzczyzn
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79342200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:
Opis pierwszej części przedmiotu zamówienia:
1) 1) przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 20.5.2019 roku poprzez zespół piłki nożnej mężczyzn biorący udział w rozgrywkach rundy wiosennej o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi (zwany dalej „Zespołem”), który podczas wszystkich meczy piłkarskich rozgrywanych w roli gospodarza będzie występował w Gdyni,
2) promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez Wykonawcę podczas meczów ligowych, zawodów, widowisk sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze lokalnym i krajowym,
3) posiadanie lub umieszczenie przez Wykonawcę nazwy „Gdynia” w oficjalnej nazwie Zespołu, zgłoszonej właściwemu podmiotowi organizującemu rozgrywki o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi piłki nożnej mężczyzn, którą oficjalnie będzie się posługiwał Zespół,
4) kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Miasta Gdynia w ramach działań promocyjnych przygotowanych i wykonywanych przez Wykonawcę oraz na jego koszt,
5) promocja Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie logotypów miasta Gdyni na materiałach informacyjno-promocyjnych oraz poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę oraz na jego koszt,
6) użyczenie Gminie Miasta Gdynia oraz Gdyńskiemu Centrum Sportu jednostce budżetowej przez Wykonawcę wizerunku zawodników zespołu oraz całej drużyny dla celów promocyjnych Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej,
Szczegółowy opis pierwszej części zamówienia znajduje się w Rozdziale 3 ust. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reklamowy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
1. Termin realizacji zamówienia:
I część zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 20.5.2019 roku,
2. Miejsce realizacji zamówienia:
I część zamówienia: miejsce rozgrywek polskiej Ekstraklasy lub I Ligi piłki nożnej, w tym w roli gospodarza na stadionie mieszczącym się w Gdyni,
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi piłki nożnej mężczyzn
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79342200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:
Opis drugiej części przedmiotu zamówienia:
1) przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 10.6.2019 roku poprzez zespół piłki nożnej mężczyzn biorący udział w rozgrywkach rundy wiosennej o mistrzostwo II lub III Ligi (zwany dalej „Zespołem”), który podczas wszystkich meczy piłkarskich rozgrywanych w roli gospodarza będzie występował w Gdyni,
2) promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez Wykonawcę podczas meczów ligowych, zawodów, widowisk sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze regionalnym i krajowym,
3) posiadanie lub umieszczenie przez Wykonawcę nazwy „Gdynia” w oficjalnej nazwie Zespołu, zgłoszonej właściwemu podmiotowi organizującemu rozgrywki II lub III Ligi piłki nożnej mężczyzn, którą oficjalnie będzie się posługiwał Zespół,
4) kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności w ramach działań promocyjnych przygotowanych i wykonywanych przez Wykonawcę oraz na jego koszt,
5) promowanie Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie logotypów Gminy Miasta Gdynia na materiałach informacyjno – promocyjnych oraz poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę oraz na jego koszt,
6) użyczenie Gminie Miastu Gdynia oraz Gdyńskiemu Centrum Sportu jednostce budżetowej przez Wykonawcę wizerunku zawodników zespołu oraz całej drużyny dla celów promocyjnych Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej,
Szczegółowy opis drugiej części zamówienia znajduje się w Rozdziale 3 ust. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reklamowy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
1. Termin realizacji zamówienia:
II część zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 10.6.2019 roku,
2. Miejsce realizacji zamówienia:
II część zamówienia: miejsce rozgrywek polskiej II lub III Ligi piłki nożnej, w tym w roli gospodarza na stadionie mieszczącym się w Gdyni.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określone przepisami ustawy z dnia 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 z późniejszymi zmianami) tj.:
a) w przypadku I części zamówienia: posiadać aktualną licencję wydaną przez Komisję ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej zezwalającą na udział w rozgrywkach Ekstraklasy lub I Ligi w sezonie 2019/2020 w piłce nożnej mężczyzn organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej,
b) w przypadku II części zamówienia: posiadać aktualną licencję wydaną przez Komisję ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej zezwalającą na udział w rozgrywkach II Ligi w sezonie 2019/2020 w piłce nożnej mężczyzn organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej lub posiadać aktualną licencję wydaną przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej upoważniającą klub do udziału w rozgrywkach o mistrzostwo III ligi piłki nożnej w sezonie rozgrywkowym 2019/2020.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 .1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami) w sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w szczególności w przypadkach opisanych w Rozdziale 23 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/02/2019
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/02/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9), w sali konferencyjnej (parter pokój nr 01).
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ) wnieść wadium
Dla I części zamówienia w wysokości: 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100), dla II części zamówienia w wysokości: 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) Szczegółowe informacje odnoście sposobu i form w jakiej ma zostać wniesione wadium oraz terminu wniesienia wadium znajdują się w Rozdziale 11 SIWZ. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium w terminie lub wniósł w nieprawidłowej formie zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy.
3. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu może zostać zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami) zwaną dalej Ustawą (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami).
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/01/2019

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Klajnert
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 04.01.2019
Data udostępnienia informacji: 04.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.01.2019 12:13 Dodanie informacji Maciej Zaborski