Ogłoszenie o zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu - Usługa z zakresu działalności kulturalnej.

Numer postępowania 272/16 data zamieszczenia: 13.06.2016 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25.10.1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406).

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES
Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
tel. 58 698 22 37
fax. 58 698 26 60
www. experyment.gdynia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: instytucja kultury.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prezentacja wystawy podróżującej p.t. "Matematyczny pociąg".
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa
Tryb zamówienia: negocjacje z jednym wykonawcą
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest czasowa prezentacja wystawy stanowiącej uzupełnienie wystaw stałych o wiedzę z zakresu matematyki, oraz wzbudzanie kreatywnego myślenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 13.06.2016
Data udostępnienia informacji: 13.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.06.2016 08:03 Dodanie informacji Agnieszka Czerwińska