Przetarg na usługę całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia na terenie CN EXPERYMENT w Gdyni

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni ogłasza rozpoczęcie postępowania na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę:
 
CAŁODOBOWEJ FIZYCZNEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA NA TERENIE CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI
 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:
1/EXP/SP/2019
 
DZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE - ORGANIZACYJNE
 
1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.
 
Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, 81-451 Gdynia, (dalej: Zamawiający lub CNE)
Al. Zwycięstwa 96/98,
Konto bankowe: PKO BP oddział  17 Gdynia PL 55 1440 1026  0000 0000 1526 7027
NIP 586-227-79-72
Tel. 58 72 73 985
Fax 58 72 73 980
Godziny urzędowania 8:00 – 16:00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)
 
2. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.
 
Strona Zamawiającego: www.experyment.gdynia.pl
Adres e-mail: a.czerwinska@experyment.gdynia.pl
 
3. Tryb udzielenia zamówienia.
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przewidzianym w art. 138o, ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) regulująca przebieg postępowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
4. Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Agnieszka Czerwińska, email: a.czerwinska@experyment.gdynia.pl, tel.: +48 58 72 73 985.
 
5. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
5.1 administratorem danych osobowych zebranych i przetwarzanych w ramach przeprowadzenia postępowania, podpisania i realizacji umowy jest Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.
5.2 inspektorem ochrony danych osobowych w CNE  jest: Agnieszka Czerwińska, email: iod@experyment.gdynia.pl, tel.: +48 58 72 73 985.
5.3 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 1/EXP/SP/2018.
5.4 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa PZP”; 
5.5 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5.6 obowiązek podania danych osobowych dotyczących wykonawców składających oferty w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 
5.6 w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego postępowania decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5.7 Osobom, których dane przetwarzane są w ramach postępowania przysługuje:
5.7.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
5.7 2 na podstawie art. 16 RODO i 17 RODO - prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych - z zastrzeżeniem  że skorzystanie z tych uprawnień nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP.
5.7.3 na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych - z zastrzeżeniem że skorzystanie z tego uprawnienia spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych dopiero po zakończeniu postępowania, a nie w jego trakcie.
5.7.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
5.8 osobom, których dane są przetwarzane w ramach postępowania nie będzie przysługiwać:
5.8.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
5.8.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
5.8.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia na terenie Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.
Ochronie podlega teren o łącznej powierzchni 3 911,94 m2, a w szczególności:
a. teren wystawy i pomieszczeń przyległych,
b. wejścia na wystawę i ciągów komunikacyjnych,
c.  kasy wraz z zapleczem.
Podstawowym zadaniem pracowników ochrony jest dbanie o bezpieczeństwo Gości
i pracowników na dostępnej dla nich części obiektu oraz ochrona należącego do CN EXPERYMENT mienia. Wykonują oni także zadania dodatkowe związane z ogólnie pojętym bezpieczeństwem obiektu (prowadzenie wszelkiego rodzaju ewidencji, prowadzenie ewakuacji, branie udziału w ćwiczeniach ppoż. itp.) oraz pełnią funkcje informacyjne dla zwiedzających.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
 
DZIAŁ III. KRYTERIA OCENY OFERT
 
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1. Kryterium I: Cena oferty brutto – waga 80 %. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za cały okres zamówienia.
2. Kryterium II : Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – waga 20%
 
DZIAŁ IV TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
1.Termin składania ofert upływa w dniu: 13.12.2019 r. o godz. 10:00.
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w budynku III kompleksu PPNT, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,  biuro CNE (pokój H 127).
 
2. Otwarcie ofert.
3.1 Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia złożonych ofert w dniu 13.12.2019 r.
o godzinie 10:10 w budynku III kompleksu PPNT, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, balkon CNE ( I piętro budynku, wejście od strony biura H.127)
 
DZIAŁ V DOKUMENTY DO POBRANIA:
 
1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
 
2. Załączniki do SIWZ:
(dot. przedmiotu zamówienia)
Zał. nr 1  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Zał. nr 2  Wzór umowy.
(do załączenia do oferty)
Zał. nr 3 Formularz oferty.
Zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy.
(do obowiązkowego złożenia po otwarciu ofert)
Zał. nr 5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
(do złożenia na wezwanie Zamawiającego)
Zał. nr 6 – Wykaz usług.
Zał. nr 7 – Wykaz osób.
 
 
PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

I. Informacja z otwarcia ofert

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 13-12-2019 o godz. 10:10.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
387.772,00 zł netto tj. 476.959,56 zł

W postępowaniu złożono 4 oferty


1. Memling Security Sp. z o.o.
Al.Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk

cena netto miesięczna: 32.511,05 zł
cena brutto miesięczna: 39.988,59 zł
cena netto za cały okres zamówienia: 390.132,60 zł
cena brutto za cały okres zamówienia: 479.863,10 zł

2. LION SAFETY SECURITY Sp. z o.o.
ul. Renesansowa 5A lok. 30
01-905 Warszawa

cena netto miesięczna: 49.661,72 zł
cena brutto miesięczna: 61.083,92 zł
cena netto za cały okres zamówienia: 595.940,64 zł
cena brutto za cały okres zamówienia: 733.006,99 zł

3. Konsorcjum:
World Systems Sp. z o.o. - Lider
ul. F.Chopina 36, 83-000 Pruszcz Gdański
Alfa Guard Security Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 10, 82-262 Czarna Woda

cena netto miesięczna: 47.716,13 zł
cena brutto miesięczna: 58.690,84 zł
cena netto za cały okres zamówienia: 572.593,56 zł
cena brutto za cały okres zamówienia: 704.290,08 zł

4. Konsorcjum:
Agencja Ochrony Osób i Mienia DOGMAT Sp. z o.o. 
ul. Lingleya 16, Warszawa - Lider
Patrol Dogmat Spółka Cywilna  Martyna Pinszke Robert Krawczyk
ul. Brzozowa 5, Elbląg
MONTERI Sp. z o.o.
ul. Z.Krasińskiego 29/9, Katowice
SYGNEA Sp. zo.o. ul. Głogowska 31/33, Poznań

cena netto miesięczna: 46.245,10 zł
cena brutto miesięczna: 56881,47 zł
cena netto za cały okres zamówienia: 554.941,20 zł
cena brutto za cały okres zamówienia: 682.577,68 zł

II.Wezwanie do złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.
W terminie 3 dni od daty zamieszczenia niniejszej informacj (tj. 16.12.2019) wykonawcy przekażą Zamawiajacemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Reszka
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 05.12.2019
Data udostępnienia informacji: 05.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.12.2019 12:17 Dodanie informacji Agnieszka Czerwińska