Dostawa wody lub odprowadzanie ścieków z budynków gminnych administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni (II)

Ogłoszenie nr 550214701-N-2019 z dnia 09-10-2019 r.
Gdynia: Dostawa wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej z budynków gminnych administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
Informacje dodatkowe:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny 36099552100000, ul. Warszawska  67 A, 31-309  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 621 02 70, e-mail biuro@zbilk.gdynia.pl, faks 58 620 72 43.
Adres strony internetowej (url): www.zbilk.gdynia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej z budynków gminnych administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni.
Numer referencyjny  ZBILK.IZ.BB.241.WR.21.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
 II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaopatrzenia w wodę przy pomocy sieci wodociągowej lub odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej z budynków gminnych administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na warunkach i przy zachowaniu standardów określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) oraz zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin “Doliny Redy i Chylonki” przyjętym Uchwałą nr 14/2018 z 24 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 3884). Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
II.5) Główny Kod CPV: 41000000-9
Dodatkowe kody CPV:
90410000-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przedmiotem postępowania jest dostawa wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej z budynków gminnych administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni. Jedynym podmiotem zdolnym zrealizować zamówienie (w zakresie wskazanym w zaproszeniu do negocjacji) ze względów technicznych o obiektywnym charakterze tzn. ze względu na istniejącą infrastrukturę wodno-kanalizacyjną jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni. W związku z powyższym zamawiający zastosował tryb zamówienia z wolnej ręki – zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy PZP.
 
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,  biuro@pewik.gdynia.pl,  ul. Witomińska 29,  81-311,  Gdynia,  kraj/woj. pomorskie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Izabela Erecińska
Wprowadził informację: Bogusława Bielawska
Ostatnio zmodyfikował: Bogusława Bielawska
Data wytworzenia informacji: 09.10.2019
Data udostępnienia informacji: 09.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.10.2019 13:23 Dodanie informacji Bogusława Bielawska