Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego i biurowego dla ZSO nr 8 w Gdyni

Gdynia, dnia 29.07.2019r.
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Nazwa zamówienia:   Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, multimedialnego, biurowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni
przy ulicy Wiczlińskiej 50A
 
Zamawiający, XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1.otwarcie ofert odbyło się w dniu 29.07.2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego:
XVII Liceum Ogólnokształcące, adres ul. 10 Lutego 26, 81-364 Gdynia;
2. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
Część I – 500.00,00 zł brutto
Część II – 49.000,00 zł brutto
Część III – 20.000,00 zł brutto
Część IV – 47.000,00 zł brutto
RAZEM: 616.000,00 zł brutto
3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:     
3.1  Część I
 
1. DIGITALED Sp. z o.o.
80-386 Gdańsk, ul. Lęborska 3B
NIP 5842768164
 
Cena brutto:  451.146,51 zł
*W związku z procedurą odwrotnego obciążenia VAT do podanej ceny Zamawiający dolicza łączną kwotę 27.659,48 zł podatku VAT wynikającą z punktu 3 formularza ofertowego.
Razem cena brutto: 478.805,99 zł
Termin realizacji zamówienia:  9 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
 
2. DELKOM 2000 Sp. z o.o.
ul. I Brygady Pancernej WP 36, 84-200 Wejherowo
NIP 588-194-38-61
                      
 Cena brutto: 390.398,00 zł
*W związku z procedurą odwrotnego obciążenia VAT do podanej ceny Zamawiający dolicza łączną kwotę 23.462,30 zł podatku VAT wynikającą z punktu 3 formularza ofertowego.
Razem cena brutto: 413.860,30 zł
Termin realizacji zamówienia:  10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
 
3. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
    26-600 Radom, ul. Wolność 8 lok. 4
    NIP 948 252 85 07
    Cena brutto: 351.652,00 zł
*W związku z procedurą odwrotnego obciążenia VAT do podanej ceny Zamawiający dolicza łączną kwotę 27.197,50 zł podatku VAT wynikającą z punktu 3 formularza ofertowego.
Razem cena brutto: 378.849,50 zł
Termin realizacji zamówienia:  10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
 
3.2 Część II
 
NETPOL Piotr Kurzepa
SERWIS KSEROKOPIAREK I MASZYN BIUROWYCH
80-017 Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 165D
NIP 548-106-40-82
Cena brutto: 46.802,73 zł
Termin realizacji zamówienia:  9 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
 
3.3 Część III
 
 CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
 26-600 Radom, ul. Wolność 8 lok. 4
 NIP 948 252 85 07
 Cena brutto: 15.418,05 zł
 Termin realizacji zamówienia: 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
 
3.4 Część IV
 
iMedia
Joanna Sawicka
ul. produkcyjna 98A
15-680 Białystok
NIP 966-084-88-47
Cena brutto: 38.250,00zł
*W związku z procedurą odwrotnego obciążenia VAT do podanej ceny Zamawiający dolicza łączną kwotę 8.797,50 zł podatku VAT wynikającą z  punktu 3 formularza ofertowego.
Razem cena brutto: 47.047,50 zł
Termin realizacji zamówienia: 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Zamawiający zamierza zwiększyć kwotę środków przeznaczonych na realizację zamówienia części IV.
4. Zamawiający zawiadamia, że złożona została oferta po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert przez Wykonawcę:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
BLUE Artur Szadurski
82-300 Elbląg, ul. Kosynierów Gd. 40/2
Zamawiający niezwłocznie zawiadomił Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
 
 

 
 
*Zgodnie z punktem 16.4 SIWZ jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Oktawia Gorzeńska
Wprowadził informację: Bożena Wodzak
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Wodzak
Data wytworzenia informacji: 29.07.2019
Data udostępnienia informacji: 29.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.08.2019 12:14 Aktualizacja treści Bożena Wodzak
29.07.2019 15:54 Dodanie informacji Bożena Wodzak