Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na dostawę wyposażenia pionu kuchennego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni

Ogłoszenie nr 510148038-N-2019 z dnia 17-07-2019 r.
XVII Liceum Ogólnokształcące: Dostawa wyposażenia pionu kuchennego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej 50 A, 81- 577 Gdynia 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak 
Numer ogłoszenia: 562989-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:XVII Liceum Ogólnokształcące, Krajowy numer identyfikacyjny 36799272100000, ul. 10 Lutego  26, 81-364  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586203316, e-mail sekretariat@17logdynia.pl, kierownik@17logdynia.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): www.17logdynia.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa wyposażenia pionu kuchennego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej 50 A, 81- 577 Gdynia
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pionu kuchennego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej 50 A. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy wyposażenia został wykazany w załączniku nr 1 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia. Dostawa wyposażenia kuchni nastąpi kosztem i staraniem Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.Zamawiający zastrzega sobie możliwość braku odbioru/zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów, opisanych w formularzu ofertowym i SIWZ wraz z załącznikami. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ wraz z załącznikami lub, dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W dniu odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie instrukcje producenta w języku polskim oraz wymagane atesty i certyfikaty. Koszt dostawy, a także innych czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczonych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze. Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę gwarancji. Zamawiający wymaga, aby długość okresu gwarancji zadeklarowana była przez Wykonawcę w pełnych miesiącach. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Zaoferowany okres gwarancji nie może ulec zmianie po złożeniu oferty. Oferta z zaoferowanym okresem gwarancji krótszym niż 24 miesiące zostanie odrzucona, jako niezgodna z treścią SIWZ. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji. Warunki gwarancji znajdują się w projekcie UMOWY stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Miejscem dostawy jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni, ul. Wiczlińska 50 A, 81-577 Gdynia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39221000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówieniaWartość bez VAT 122780.54 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACHLiczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
Nazwa wykonawcy: SWISSPOL Ltd Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Wilcza 27 
Kod pocztowy: 50-429 
Miejscowość: Wrocław 
Kraj/woj.: dolnośląskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 151020.07 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 151020.07 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 151020.07 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Oktawia Gorzeńska
Wprowadził informację: Bożena Wodzak
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Wodzak
Data wytworzenia informacji: 17.07.2019
Data udostępnienia informacji: 17.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.07.2019 14:43 Aktualizacja treści Bożena Wodzak
17.07.2019 16:35 Dodanie informacji Bożena Wodzak