Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - „Świadczenie usług logopedycznych dla dzieci uczestników projektu, uczęszczających do żłobków: „Koniczynka” oraz Niezapominajka – Pogórze”
DA.2501.96.2019
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.) zgodnie z którym ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro)
na „Świadczenie usług logopedycznych dla dzieci uczestników projektu, uczęszczających do żłobków: „Koniczynka” oraz Niezapominajka – Pogórze”

1. Zamawiający
Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 reprezentowana przez Gdyńskie Centrum Zdrowia, z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor.

2. Informacje o projekcie, w ramach którego udzielane jest zamówienie
Zamówienie jest udzielane w ramach projektu pn. „Aktywny rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni”, zwanego dalej Projektem. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 „Zatrudnienie”, Działania 5.3 „Opieka nad dziećmi do lat 3” .
Nr Projektu: RPPM.05.03.00-22-0003/18
Okres realizacji projektu: od 01.12.2018 r. do 31.08.2020 r.

3. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm. ) oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (z dnia 19 lipca 2017 r.).

4. Przedmiot zamówienia
KOD CPV: 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług logopedycznych dla dzieci uczestników projektu „Aktywny rodzic – Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni”, uczęszczających do żłobków: „Koniczynka” oraz Niezapominajka – Pogórze””, które zostało przewidziane jako forma wsparcia w ramach projektu nr RPPM.05.03.00-22-0003/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020 w podziale na dwie części:
1) Część I obejmuje:
Świadczenie usług logopedycznych dla dzieci uczęszczających do żłobka „Koniczynka” w Gdyni – dzielnica Chylonia, przy ul. Chylońska 237, 81-016 Gdynia. Wykonawca, w ramach niniejszej części jest zobowiązany zapewnić usługi logopedyczne w łącznym wymiarze 240 godzin wedle podziału:
a. 60 godzin w 2019 r.
b. 180 godzin w 2020 r.
W ramach tej części usługi logopedyczne zostaną zapewnione dla grupy 5 dzieci.
Zamawiający przewiduje obowiązek świadczenia usług objętych niniejszą częścią zamówienia w wymiarze czasowymi średnio 40 godzin miesięcznie w okresie od 11.2019 – 10.2020, z uwzględnieniem miesięcznej przerwy w funkcjonowaniu żłobka w okresie wakacyjnym.
Usługi logopedyczne będą świadczone w formie grupowych lub indywidualnych zajęć z dziećmi. Szczegółowy zakres usług objętych niniejszym zamówieniem obejmuje:
a. diagnozowanie logopedyczne;
b. prowadzenie terapii logopedycznej m. in. prowadzenie ćwiczeń rozwijających aspekty mowy poprzez realizację ćwiczeń oddechowych i fonacyjnych, ćwiczeń usprawniające aparat artykulacyjny, ćwiczeń słuchu fonematycznego dostosowanych do wieku i rozwoju dzieci.
c. współpracę z rodzicami, pracownikami żłobka oraz stała ewaluacja postępów dzieci objętych wsparciem;
d. dokumentowanie pracy w postaci: sprawozdań z wykonywanych czynności, sporządzanych po każdej sesji logopedycznej i składanych Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca rozliczeniowego.

2) Część II obejmuje:
Świadczenie usług logopedycznych dla dzieci uczęszczających do żłobka „Niezapominajka - Filia Pogórze” w Gdyni – dzielnica Pogórze, przy ul. Porębskiego 21, 81-185 Gdynia. Wykonawca, w ramach niniejszej części jest zobowiązany zapewnić usługi logopedyczne w łącznym wymiarze 240 godzin wedle podziału:
a) 60 godzin w 2019 r.
b) 180 godzin w 2020 r.
W ramach tej części usługi logopedyczne zostaną zapewnione dla grupy 28 dzieci.
Zamawiający przewiduje obowiązek świadczenia usług objętych niniejszą częścią zamówienia w wymiarze czasowymi średnio 20 godzin miesięcznie w okresie od 11.2019 – 10.2020, z uwzględnieniem miesięcznej przerwy w funkcjonowaniu żłobka w okresie wakacyjnym.
Usługi logopedyczne będą świadczone w formie grupowych lub indywidualnych zajęć z dziećmi. Szczegółowy zakres usług objętych niniejszym zamówieniem obejmuje:
a. diagnozowanie logopedyczne;
b. prowadzenie terapii logopedycznej m. in. prowadzenie ćwiczeń rozwijających aspekty mowy poprzez realizację ćwiczeń oddechowych i fonacyjnych, ćwiczeń usprawniające aparat artykulacyjny, ćwiczeń słuchu fonematycznego dostosowanych do wieku i rozwoju dzieci.
c. współpracę z rodzicami, pracownikami żłobka oraz stała ewaluacja postępów dzieci objętych wsparciem;
d. dokumentowanie pracy w postaci: sprawozdań z wykonywanych czynności, sporządzanych po każdej sesji logopedycznej i składanych Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca rozliczeniowego
2. Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć usługi logopedyczne w siedzibie placówek. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia poza siedzibą placówek.
3. Zamawiający przewiduje, że usługi logopedyczne w ramach niniejszego zamówienia będą świadczone w godzinach zajęć dydaktyczno – wychowawczych, tj. od godziny 8:30-11:30. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dzieci, do których adresowane jest niniejsze zamówienie, Wykonawca może uzgodnić z Dyrektorem właściwej placówki inne godziny świadczenia usług logopedycznych. Zmiana godzin świadczenia usług logopedycznych wymaga pisemnej zgody Dyrektora odpowiedniego żłobka. 
4. Szczegółowy miesięczny harmonogram pracy w ramach każdej z części zamówienia będzie uzgadniany przez Wykonawcę z dyrektorem żłobka. Harmonogram obejmujący pierwszy miesiąc realizacji zamówienia zostanie uzgodniony w terminie do tygodnia od dnia zawarcia umowy na realizację niniejszego zamówienia.

5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Zamawiającym wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia 04 listopada 2019 r. do dnia 30 października 2020 r. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i potrzebą Zamawiającego.

6. Warunki udziału w postępowaniu
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w celu realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyła w wykonania zamówienia która spełnia poniższe warunki:
1) posiada wyższe wykształcenie magisterskie na kierunku logopeda lub ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Logopedia”.
2) posiada przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług logopedycznych w formie grupowych i indywidualnych zajęć logopedycznych.
Zamawiający zastrzega, że ze względu na charakter projektu zmiana osób/osoby oddelegowanej/ych do realizacji zamówienia w trakcie trwania umowy wymaga zgody Zamawiającego, ponadto musi/szą one również spełniać warunki udziału w postepowaniu w zakresie zdolności wykonania zamówienia określone przez Zamawiającego.
Uwaga 1!
Zamawiający informuje, iż nie będzie się sumować doświadczenia nabytego u różnych podmiotów w tym samym okresie.
Uwaga 2!
Wykonawca składający ofertę na realizację dwóch części zamówienia, biorąc pod uwagę jego specyfikę, zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku dla każdej części z osobna. Przy czym niedopuszczalne jest wykazanie tej samej osoby potwierdzającej spełnienie warunku dla więcej niż jednej części.
6.2. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce kapitałowej;
3) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Sposób dokumentowania spełniania warunków udziału w postępowaniu
W celu spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym Wykonawca powinien przedłożyć:
1) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (załącznik nr 4 do Zaproszenia) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu (poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia np: protokołów odbioru usług, umów cywilnoprawnych);
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do Zaproszenia);
3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 3 do Zaproszenia).

8. Kryteria oceny ofert i sposób jej oceny
8.1. Kryterium oceny ofert – cena - waga 100%
Ocena ofert w zakresie przestawionego wyżej kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
najniższa cena spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
C= -------------------------------------------------------------------------------- X 100 pkt
cena oferty badanej
Zamawiający dokona oceny kryterium odrębnie dla każdej części zamówienia.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie poszczególnych części zamówienia.
8.2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8.3. Wykonawca w oparciu o niniejsze zaproszenie do składania ofert, projekt umowy jak również w oparciu o wszystkie zmiany i wyjaśnienia, określi cenę brutto (cyfrowo i słownie) dla jednej lub więcej Części zamówienia w złotych polskich (PLN) w treści oferty wykonanej w oparciu o Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1.
8.4. Cena danej części zamówienia będzie wynikiem mnożenia ceny jednostkowej i łącznej liczby godzin danej części zamówienia
8.5. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie Wykonawcy) wyrażona zostanie w PLN i rozliczana będzie w PLN.
8.6. Jeżeli dwie lub więcej ofert będą przedstawiały taki sam bilans ceny Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
9.1. Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
9.2. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Gdyńskie Centrum Zdrowia
ul. Władysława IV 43
81-395 Gdynia,
adres e-mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl,
fax: 58 880 83 25

10. Opis sposobu przygotowania oferty.
10.1. Treść oferty
1) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części niniejszego zamówienia.
2) Składaną ofertę Wykonawca powinien przygotować w następujący sposób:
a) sporządzić ofertę na FORMULARZU OFERTY załączonym do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej
b) dołączyć podpisane „OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załączone do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej
3) W przypadku, gdy na wezwanie Wykonawca dołączy do oferty, jako załączniki kopie dokumentów, kopie te muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia „za zgodność z oryginałem” wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
5) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym jak i w innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, wpisują dane dotyczące wszystkich wykonawców, a nie ich pełnomocnika.
7) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca nie może złożyć oferty samodzielnie a następnie wspólnie z innymi Wykonawcami.
8) Oferta musi być złożona w formie pisemnej, czytelna i napisana w języku polskim pod rygorem nieważności.
9) Dopuszcza się składanie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego w języku powszechnie używanym w handlu międzynarodowym.
10) Wszystkie dokumenty wystawione w języku obcym muszą posiadać poświadczone przez Wykonawcę tłumaczenie na język polski.
11) Wszystkie strony! (nie kartki) oferty (zawierające treść oferty, tj. nie puste), w tym strony wszystkich załączników powinny być ułożone w kolejności przedstawionej w FORMULARZU OFERTY, kolejno ponumerowane i zaparafowane lub podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
12) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być trwale spięta.
13) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z adresem Wykonawcy i opisem:
POSTĘPOWANIE nr DA.2501.96.2019 „Świadczenie usług logopedycznych dla dzieci uczestników projektu, uczęszczających do żłobków: „Koniczynka” oraz Niezapominajka – Pogórze” nie otwierać przed 23.10.2019 r.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie koperty z ofertą niezabezpieczoną w powyższy sposób.
14) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie i bez otwierania.
15) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznakowane tym dopiskiem zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności złożenia zmian, zostaną dołączone do oferty.
16) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone w ten sposób nie będą otwierane.
17) Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia.
18) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane:
 Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania,
 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w osobnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica Przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty,
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.2. Oferta winna zawierać:
1) Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia;
2) Wyraźną informację, czy oferta obejmuje jedną czy większą ilość części zamówienia ze wskazaniem części objętych ofertą;
3) Wykaz osób wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu (poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia np: protokołów odbioru usług, umów cywilnoprawnych)
4) Oświadczenie (stanowiące załącznik nr 2 do zaproszenia);
5) Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych ;
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
7) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

11. Miejsce oraz termin składania ofert.
11.1. Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia do dnia 24 października 2019 r.
11.2. Ofertę należy opatrzyć tytułem „Świadczenie usług logopedycznych dla dzieci uczestników projektu, uczęszczających do żłobków: „Koniczynka” oraz Niezapominajka – Pogórze”.
11.3. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu.
11.4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
11.5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

12. Wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy
12.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
12.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zaproszenia.
12.3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie www.bazakonkurencyjności.pl.
12.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie podpisze umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

13. Informacje ogólne
13.1. Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
13.2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.
13.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.
13.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu w szczególności związanych z przygotowaniem oferty.
13.5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia;
2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
13.6. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
13.7. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Zdrowia z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadającym Regon 367221863
2. GCZ wyznaczył Inspektora Ochrony Danych; e-mail – iod@gcz.gdynia.pl
3. Dane osobowe osoby fizycznej pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DA.2501.96.2019 na Świadczenie usług logopedycznych dla dzieci uczestników projektu, uczęszczających do żłobków: „Koniczynka” oraz Niezapominajka – Pogórze przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zawarciem i realizacją Umowy, będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu udzielenia zamówienia publicznego, w tym wykonania Umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą Umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania Umowy), art. 6 ust. 1 lit. c (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych).
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, m.in. organy administracji publicznej, organy administracji skarbowej. Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej GCZ w Biuletynie Informacji Publicznej.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3. Dane zawarte w wystawionych fakturach przechowywane będą przez administratora do czasu upływu ustawowych terminów przechowywania faktur na cele podatkowe.
8. Dane osobowe osoby fizycznej będą przechowywane w zgodnym z przepisami powszechnie obowiązującego prawa przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
9. Dane osobowe osoby fizycznej nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
10. Podanie danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby fizycznej będącej uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania określonych danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym niemożliwość zawarcia i realizacji umowy.
11. W odniesieniu do danych osobowych osoby fizycznej decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
12. Osoba fizyczna podająca dane osobowe posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
13. Osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki
Załącznik nr 1 - Formularz oferty;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych;
Załącznik nr 4 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego;
Załącznik nr 5 – Wzór umowy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Anna Klupa
Ostatnio zmodyfikował: Anna Klupa
Data wytworzenia informacji: 18.10.2019
Data udostępnienia informacji: 18.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.10.2019 17:00 Dodanie informacji Anna Klupa