Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.modernizacji instalacji elektrycznych –etap II w budynku CKZiU nr 1 w Gdyni.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych


Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną pn: Wykonanie modernizacji  instalacji elektrycznych –etap II w budynku CKZiU  nr 1 w Gdyni.


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną pn: Wykonanie modernizacji  instalacji elektrycznych – etap II w budynku CKZiU nr 1 w Gdyni w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę - A’BELL” Sp. z o.o. ul. Pólnicy 30/9,
80-177 Gdańsk, z ceną brutto 389 519.94 zł.  

Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

  1. a) cena oferty brutto  - waga kryterium 60 %
                                                            
    b) termin wykonania – waga kryterium 20%

                                                           
        c)długość okresu gwarancji -waga kryterium 20 %

Oferta spełnia wszystkie wymagania. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 80 pkt.
 
Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 26.06.2017. do godz. 10:00 do siedziby Zamawiającego wpłynęły 2 oferty. Wykonawcy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu oraz spełnili warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a  także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:


Oferta nr 1 – ROBIBUD Małgorzata Daniluk ul. Droszyńskiego 26/27,80-381 Gdańsk

Kryterium cena brutto: 459 166,76 zł – 51,00 pkt

Kryterium termin wykonania: 20.08.2017r. – 5 pkt.
Kryterium długość okresu gwarancji: 60 miesięcy – 20 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 76,00 pkt

Oferta nr 2 - A’BELL” Sp. z o.o. ul Pólnicy 30/9, 80-177 Gdańsk
Kryterium cena brutto: 389 519,94 zł – 60,00 pkt

Kryterium termin wykonania: 25.08.2017r. – 0 pkt.
Kryterium długość okresu gwarancji: 60 miesięcy – 20 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 80,00 pkt

 


Zamawiający zawiera z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. A’BELL” Sp. z o.o. ul Pólnicy 30/9, 80-177 Gdańsk umowę na realizację zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot postępowania, zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2) ustawy PZP, tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

 

                                                       Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                                                Leszek Igielski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Szafranek
Wprowadził informację: Monika Luks
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Wodzak
Data wytworzenia informacji: 06.07.2017
Data udostępnienia informacji: 06.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.07.2017 09:49 Aktualizacja treści Bożena Wodzak