Jesienna zbiórki liści na ciągach komunikacyjnych na terenie miasta Gdyni

RZ–WZP.271.169.2018.KK                                                                                             Gdynia, 12.09.2018r.
(BIP)
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 
Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi dotyczącej jesiennej zbiórki liści na ciągach komunikacyjnych na terenie miasta Gdyni o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 EURO, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Termin składania ofert upływa dnia 17.09.2018r. o godz. 12.00.
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pok. 407 lub e-mailem: rzp@zdiz.gdynia.pl, lub faksem na numer (58) 662-28-41.
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 15.12.2018r.
 
KRYTERIUM OCENY OFERT: najniższa cena na poszczególne części zamówienia.

Załączniki do niniejszego zaproszenia, zmiany do zaproszenia, odpowiedzi na zapytania oraz informacje o rozstrzygnięciu postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.zdiz.gdynia.pl/rzp/wzp169
Ponadto informacja o wyborze oferty zostanie przesłana Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami - 12.09.2018r.
Informacja o wyborze najorzystniejszej oferty -19.09.2018r.


Informacja przedstawiana zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1):
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarząd Dróg i Zieleni,  81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – iod@zdiz.gdynia.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn.zm.);
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji wynikający z instrukcji kancelaryjnej;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, a nadto usunięcia, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 i 3 RODO;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia Wargacka
Ostatnio zmodyfikował: Natalia Wargacka
Data wytworzenia informacji: 12.09.2018
Data udostępnienia informacji: 12.09.2018
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.09.2018 13:19 Dodanie informacji Natalia Wargacka