Utrzymanie placów zabaw oraz innych obiektów rekreacyjnych na terenie Gdyni

EZP.271.28.2019

Ogłoszenie nr 544694-N-2019 z dnia 2019-05-08 r.


Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni: Utrzymanie placów zabaw oraz innych obiektów rekreacyjnych na terenie Gdyni
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny 22035628700000, ul. ul. 10 Lutego  24 , 81-364  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85, e-mail refzampub@zdiz.gdynia.pl, faks 058 6622841.
Adres strony internetowej (URL): www.zdiz.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.zdiz.gdynia.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Tak
www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp28
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp28
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
ElektronicznieNie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81 -364 Gdynia, pok. 407 - sekretariat
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie placów zabaw oraz innych obiektów rekreacyjnych na terenie Gdyni
Numer referencyjny: EZP.271.28.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 2
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie placów zabaw oraz innych obiektów rekreacyjnych na terenie Gdyni. 2. Zakres usługi obejmuje: przeglądy i konserwacje urządzeń, wyposażenia i nawierzchni, malowanie lub oczyszczanie powierzchni urządzeń i wyposażenia, naprawy urządzeń i innych elementów wyposażenia ww. obiektów, takich jak np.: ogrodzenia oraz wymianę piasku w piaskownicach. Dla zamontowanych na terenie obiektów koszy na odpady i ławek, należy przeprowadzić jedynie przegląd podstawowy. 3. Przeglądy powinny być wykonywane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, aktualnymi normami (PN-EN 1176 i PN-EN 1177) oraz zaleceniami Zamawiającego. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają załączniki do siwz: Część 1 – Rejon I - Załącznik nr 10 – Wzór umowy, - Załącznik nr 1 - RI – Opis przedmiotu zamówienia, - Załącznik nr 2 - RI – Zbiorcze zestawienie formularzy cenowych, - Załącznik nr 2a - RI – Formularz cenowy przeglądu podstawowego – jednorocznego, - Załącznik nr 2b - RI – Formularz cenowy przeglądów oględzinowo – funkcjonalnych, - Załącznik nr 2c - RI – Formularz cenowy malowania i/lub oczyszczania powierzchni urządzeń i wyposażenia, - Załącznik nr 2d - RI – Formularz cenowy napraw, - Załącznik nr 2e - RI – Formularz cenowy konserwacji urządzeń, wyposażenia i nawierzchni, - Załącznik nr 2f - RI – Formularz cenowy wymiany piasku w piaskownicach, Część 2 – Rejon II - Załącznik nr 10 – Wzór umowy, - Załącznik nr 1 - RII – Opis przedmiotu zamówienia, - Załącznik nr 2 - RII – Zbiorcze zestawienie formularzy cenowych, - Załącznik nr 2a - RII – Formularz cenowy przeglądu podstawowego – jednorocznego, - Załącznik nr 2b - RII – Formularz cenowy przeglądów oględzinowo – funkcjonalnych, - Załącznik nr 2c - RII – Formularz cenowy malowania i/lub oczyszczania powierzchni urządzeń i wyposażenia, - Załącznik nr 2d - RII – Formularz cenowy napraw, - Załącznik nr 2e - RII – Formularz cenowy konserwacji urządzeń, wyposażenia i nawierzchni, - Załącznik nr 2f - RII – Formularz cenowy wymiany piasku w piaskownicach, Część 3 – Rejon III - Załącznik nr 10 – Wzór umowy, - Załącznik nr 1 - RIII – Opis przedmiotu zamówienia, - Załącznik nr 2 - RIII – Zbiorcze zestawienie formularzy cenowych, - Załącznik nr 2a - RIII – Formularz cenowy przeglądu podstawowego – jednorocznego, - Załącznik nr 2b - RIII – Formularz cenowy przeglądów oględzinowo – funkcjonalnych, - Załącznik nr 2c - RIII – Formularz cenowy malowania i/lub oczyszczania powierzchni urządzeń i wyposażenia, - Załącznik nr 2d - RIII – Formularz cenowy napraw, - Załącznik nr 2e - RIII – Formularz cenowy konserwacji urządzeń, wyposażenia i nawierzchni, - Załącznik nr 2f - RIII – Formularz cenowy wymiany piasku w piaskownicach. Część 4 – Rejon VI - Załącznik nr 10 – Wzór umowy, - Załącznik nr 1- RIV – Opis przedmiotu zamówienia, - Załącznik nr 2 - RIV – Zbiorcze zestawienie formularzy cenowych, - Załącznik nr 2a - RIV – Formularz cenowy przeglądu podstawowego – jednorocznego, - Załącznik nr 2b - RIV – Formularz cenowy przeglądów oględzinowo – funkcjonalnych, - Załącznik nr 2c - RIV – Formularz cenowy malowania i/lub oczyszczania powierzchni urządzeń i wyposażenia, - Załącznik nr 2d - RIV – Formularz cenowy napraw, - Załącznik nr 2e - RIV – Formularz cenowy konserwacji urządzeń, wyposażenia i nawierzchni, - Załącznik nr 2f - RIV – Formularz cenowy wymiany piasku w piaskownicach.

II.5) Główny kod CPV: 50870000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-05-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 01.06.2019r. – 31.05.2021r. Termin rozpoczęcia prac może ulec zmianie ze względu na termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda: Część 1/ Część 2/ Część 3/ Część 4 a) wykazania wykonanej lub wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi lub usług polegających na utrzymaniu placów zabaw lub innych obiektów rekreacyjnych, w zakresie obejmującym co najmniej: naprawy, konserwacje i przeglądy: urządzeń zabawowych lub urządzeń służących do aktywnego wypoczynku, o łącznej o wartości netto minimum 150 000 zł. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty na dwie części, warunki dla tych części, w tym wartości wykonanych usług, podlegają sumowaniu. oraz b) skierowania przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Część 1/ Część 2/ Część 3/ Część 4 - 1 osoby, pełniącej funkcję osoby nadzorującej prace i wykonującej przeglądy podstawowe, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do wykonywania prac określonych w Rozdziale 2 siwz. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2272). i - 1 osoby, pełniącej funkcję koordynatora prac w zakresie utrzymania placów zabaw oraz innych obiektów rekreacyjnych, posiadającej wykształcenie co najmniej średnie; oraz Część 1 - 4 osób wykonujących prace w terenie, w tym co najmniej dwóch osób posiadających wykształcenie co najmniej na poziomie zawodowym i 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu napraw i konserwacji obiektów budowlanych, np. obiektów małej architektury, budynków; Część 2/ Część 3/ Część 4 - 3 osób wykonujących prace w terenie, w tym co najmniej jednej osoby posiadającej wykształcenie co najmniej na poziomie zawodowym i 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu napraw i konserwacji obiektów budowlanych, np. obiektów małej architektury, budynków. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców. W przypadku składania oferty na dwie części warunki dla tych części, w tym liczba skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osób, podlegają sumowaniu. Osoba pełniąca funkcję osoby nadzorującej prace i wykonującej przeglądy podstawowe, może pełnić również funkcję koordynatora prac w zakresie utrzymania placów zabaw oraz innych obiektów rekreacyjnych, pod warunkiem łącznego spełnienia warunków dla tych osób. Zamawiający nie dopuszcza wykazywania tych samych osób dla dwóch części, wybranych przez Wykonawcę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa wyżej (rozdział 7 pkt 2 siwz) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Oświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 570 z późn. zm.). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu w Ofercie informacji o dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub możliwości pobrania ich samodzielnie z baz danych wskazanych przez Wykonawcę. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2 powyżej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 8 do siwz, oraz dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 9 do siwz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) INNE, NIEZBĘDNE DOKUMENTY do OFERTY: 1) Formularz OFERTA, wg wzoru, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 1 do siwz. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz OFERTA. 2) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 3) Formularze cenowe wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów prac, wg wzorów Zamawiającego, stanowiących odpowiednio Załączniki: Część 1 – Rejon I - Załącznik nr 2 - RI – Zbiorcze zestawienie formularzy cenowych, - Załącznik nr 2a - RI – Formularz cenowy przeglądu podstawowego – jednorocznego, - Załącznik nr 2b - RI – Formularz cenowy przeglądów oględzinowo – funkcjonalnych, - Załącznik nr 2c - RI – Formularz cenowy malowania i/lub oczyszczania powierzchni urządzeń i wyposażenia, - Załącznik nr 2d - RI – Formularz cenowy napraw, - Załącznik nr 2e - RI – Formularz cenowy konserwacji urządzeń, wyposażenia i nawierzchni, - Załącznik nr 2f - RI – Formularz cenowy wymiany piasku w piaskownicach, Część 2 – Rejon II - Załącznik nr 2 - RII – Zbiorcze zestawienie formularzy cenowych, - Załącznik nr 2a - RII – Formularz cenowy przeglądu podstawowego – jednorocznego, - Załącznik nr 2b - RII – Formularz cenowy przeglądów oględzinowo – funkcjonalnych, - Załącznik nr 2c - RII – Formularz cenowy malowania i/lub oczyszczania powierzchni urządzeń i wyposażenia, - Załącznik nr 2d - RII – Formularz cenowy napraw, - Załącznik nr 2e - RII – Formularz cenowy konserwacji urządzeń, wyposażenia i nawierzchni, - Załącznik nr 2f - RII – Formularz cenowy wymiany piasku w piaskownicach, Część 3 – Rejon III - Załącznik nr 2 - RIII – Zbiorcze zestawienie formularzy cenowych, - Załącznik nr 2a - RIII – Formularz cenowy przeglądu podstawowego – jednorocznego, - Załącznik nr 2b - RIII – Formularz cenowy przeglądów oględzinowo – funkcjonalnych, - Załącznik nr 2c - RIII – Formularz cenowy malowania i/lub oczyszczania powierzchni urządzeń i wyposażenia, - Załącznik nr 2d - RIII – Formularz cenowy napraw, - Załącznik nr 2e - RIII – Formularz cenowy konserwacji urządzeń, wyposażenia i nawierzchni, - Załącznik nr 2f - RIII – Formularz cenowy wymiany piasku w piaskownicach. Część 4 – Rejon VI - Załącznik nr 2 - RIV – Zbiorcze zestawienie formularzy cenowych, - Załącznik nr 2a - RIV – Formularz cenowy przeglądu podstawowego – jednorocznego, - Załącznik nr 2b - RIV – Formularz cenowy przeglądów oględzinowo – funkcjonalnych, - Załącznik nr 2c - RIV – Formularz cenowy malowania i/lub oczyszczania powierzchni urządzeń i wyposażenia, - Załącznik nr 2d - RIV – Formularz cenowy napraw, - Załącznik nr 2e - RIV – Formularz cenowy konserwacji urządzeń, wyposażenia i nawierzchni, - Załącznik nr 2f - RIV – Formularz cenowy wymiany piasku w piaskownicach. 4) Jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 5) Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do siwz. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1 – 6 000,00 zł, Część 2 – 3 200,00 zł, Część 3 – 4 400,00 zł, Część 4 – 3 400,00 zł W przypadku składania oferty na dwie części oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na wybrane przez Wykonawcę części zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena oferty brutto
60,00
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie
40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do siwz, zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp28
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:
1
Nazwa:
Rejon I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 1 – REJON I, obejmuje wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń, wyposażenia i nawierzchni, malowania lub oczyszczania powierzchni urządzeń i wyposażenia, naprawy urządzeń i innych elementów wyposażenia ww. obiektów, takich jak np.: ogrodzenia oraz wymianę piasku w piaskownicach. Dla zamontowanych na terenie obiektów koszy na odpady i ławek, należy przeprowadzić jedynie przegląd podstawowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają załączniki do siwz: - Załącznik nr 10 – Wzór umowy, - Załącznik nr 1 - RI – Opis przedmiotu zamówienia, - Załącznik nr 2 - RI – Zbiorcze zestawienie formularzy cenowych, - Załącznik nr 2a - RI – Formularz cenowy przeglądu podstawowego – jednorocznego, - Załącznik nr 2b - RI – Formularz cenowy przeglądów oględzinowo – funkcjonalnych, - Załącznik nr 2c - RI – Formularz cenowy malowania i/lub oczyszczania powierzchni urządzeń i wyposażenia, - Załącznik nr 2d - RI – Formularz cenowy napraw, - Załącznik nr 2e - RI – Formularz cenowy konserwacji urządzeń, wyposażenia i nawierzchni, - Załącznik nr 2f - RI – Formularz cenowy wymiany piasku w piaskownicach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50870000-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena oferty brutto
60,00
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie
40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: 01.06.2019r. – 31.05.2021r. Termin rozpoczęcia prac może ulec zmianie ze względu na termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

Część nr:
2
Nazwa:
Rejon II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 2 – REJON II, obejmuje wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń, wyposażenia i nawierzchni, malowania lub oczyszczania powierzchni urządzeń i wyposażenia, naprawy urządzeń i innych elementów wyposażenia ww. obiektów, takich jak np.: ogrodzenia oraz wymianę piasku w piaskownicach. Dla zamontowanych na terenie obiektów koszy na odpady i ławek, należy przeprowadzić jedynie przegląd podstawowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają załączniki do siwz: - Załącznik nr 10 – Wzór umowy, - Załącznik nr 1 - RII – Opis przedmiotu zamówienia, - Załącznik nr 2 - RII – Zbiorcze zestawienie formularzy cenowych, - Załącznik nr 2a - RII – Formularz cenowy przeglądu podstawowego – jednorocznego, - Załącznik nr 2b - RII – Formularz cenowy przeglądów oględzinowo – funkcjonalnych, - Załącznik nr 2c - RII – Formularz cenowy malowania i/lub oczyszczania powierzchni urządzeń i wyposażenia, - Załącznik nr 2d - RII – Formularz cenowy napraw, - Załącznik nr 2e - RII – Formularz cenowy konserwacji urządzeń, wyposażenia i nawierzchni, - Załącznik nr 2f - RII – Formularz cenowy wymiany piasku w piaskownicach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50870000-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena oferty brutto
60,00
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie
40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: 01.06.2019r. – 31.05.2021r. Termin rozpoczęcia prac może ulec zmianie ze względu na termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

Część nr:
3
Nazwa:
Rejon III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 3 – REJON III, obejmuje wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń, wyposażenia i nawierzchni, malowania lub oczyszczania powierzchni urządzeń i wyposażenia, naprawy urządzeń i innych elementów wyposażenia ww. obiektów, takich jak np.: ogrodzenia oraz wymianę piasku w piaskownicach. Dla zamontowanych na terenie obiektów koszy na odpady i ławek, należy przeprowadzić jedynie przegląd podstawowy. - Załącznik nr 10 – Wzór umowy, - Załącznik nr 1 - RIII – Opis przedmiotu zamówienia, - Załącznik nr 2 - RIII – Zbiorcze zestawienie formularzy cenowych, - Załącznik nr 2a - RIII – Formularz cenowy przeglądu podstawowego – jednorocznego, - Załącznik nr 2b - RIII – Formularz cenowy przeglądów oględzinowo – funkcjonalnych, - Załącznik nr 2c - RIII – Formularz cenowy malowania i/lub oczyszczania powierzchni urządzeń i wyposażenia, - Załącznik nr 2d - RIII – Formularz cenowy napraw, - Załącznik nr 2e - RIII – Formularz cenowy konserwacji urządzeń, wyposażenia i nawierzchni, - Załącznik nr 2f - RIII – Formularz cenowy wymiany piasku w piaskownicach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50870000-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena oferty brutto
60,00
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie
40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: 01.06.2019r. – 31.05.2021r. Termin rozpoczęcia prac może ulec zmianie ze względu na termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

Część nr:
4
Nazwa:
Rejon IV
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 4 – REJON IV, obejmuje wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń, wyposażenia i nawierzchni, malowania lub oczyszczania powierzchni urządzeń i wyposażenia, naprawy urządzeń i innych elementów wyposażenia ww. obiektów, takich jak np.: ogrodzenia oraz wymianę piasku w piaskownicach. Dla zamontowanych na terenie obiektów koszy na odpady i ławek, należy przeprowadzić jedynie przegląd podstawowy. - Załącznik nr 10 – Wzór umowy, - Załącznik nr 1 - RIV – Opis przedmiotu zamówienia, - Załącznik nr 2 - RIV – Zbiorcze zestawienie formularzy cenowych, - Załącznik nr 2a - RIV – Formularz cenowy przeglądu podstawowego – jednorocznego, - Załącznik nr 2b - RIV – Formularz cenowy przeglądów oględzinowo – funkcjonalnych, - Załącznik nr 2c - RIV – Formularz cenowy malowania i/lub oczyszczania powierzchni urządzeń i wyposażenia, - Załącznik nr 2d - RIV – Formularz cenowy napraw, - Załącznik nr 2e - RIV – Formularz cenowy konserwacji urządzeń, wyposażenia i nawierzchni, - Załącznik nr 2f - RIV – Formularz cenowy wymiany piasku w piaskownicach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50870000-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena oferty brutto
60,00
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie
40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: 01.06.2019r. – 31.05.2021r. Termin rozpoczęcia prac może ulec zmianie ze względu na termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - 30.04.2019
Zmiana siwz nr 1 - 09.05.2019r.
Wyjaśnienia siwz nr 1 - 15.05.2019r.
Zmiana siwz nr 2 - 15.05.2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 15.05.2019r.
Zmiana siwz nr 3 - 16.05.2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 16.05.2019r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 08.05.2019
Data udostępnienia informacji: 08.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.05.2019 10:17 Aktualizacja treści Kamila Kostkiewicz
16.05.2019 10:08 Aktualizacja treści Kamila Kostkiewicz
15.05.2019 14:38 Dodanie informacji Kamila Kostkiewicz
15.05.2019 14:28 Aktualizacja treści Kamila Kostkiewicz
09.05.2019 13:23 Aktualizacja treści Kamila Kostkiewicz