Dyrektor ZDiZ ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora, Inspektora w SPP

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
PODINSPEKTOR, INSPEKTOR w Referacie Strefy Płatnego Parkowania – 1 etat

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
· przygotowywanie dokumentacji związanej z rozwojem SPP oraz parkiem automatów parkingowych,
· uczestnictwo w pracach zespołu rozpatrującego reklamacje od nałożenia opłaty dodatkowej w aspekcie poprawności postoju na miejscu wyznaczonym,
· prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem bieżącym i oznakowaniem automatów parkingowych oraz oznakowania poziomego i pionowego w SPP;
· udział w odbiorach, sporządzanie i nadzór nad złożonymi protokołami,
· tworzenie i opiniowanie projektów zmian lokalizacji automatów parkingowych,
· prowadzenie korespondencji oraz innych dokumentów,
· archiwizacja dokumentacji.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku zgodnie z ustawą z dnia 19.08.2011 r. o zmianie ustawy
o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 201, poz. 1183 z 2011r.)
Miejsce pracy: Praca w budynku przy ul. Białostocka 3 i poza nim, wymaga przemieszczania się w terenie (Miasto Gdynia) i wewnątrz budynku. Bezpieczne warunki pracy. Budynek bez podjazdu. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 58 764 40 11.
Stanowisko pracy: Wymagany kontakt telefoniczny z interesantami ZDiZ. Praca związana z przenoszeniem dokumentów. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Wykształcenie, praktyka zawodowa:
· wykształcenie wyższe, preferowane techniczne w zakresie transportu lub budownictwa lub aktualnie realizowany ostatni rok takich studiów kierunkowych pierwszego lub drugiego stopnia.

Wymagania niezbędne:
· obywatelstwo polskie,
· nieposzlakowana opinia,
· uregulowany stosunek do służby wojskowej,
· dobry stan zdrowia,
· komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobre kontakty interpersonalne,
· samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaniu zadań,
· znajomość przepisów prawa dot. ustawy o drogach publicznych oraz prawa o ruchu drogowym jak i również Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, a także przepisów prawa lokalnego dotyczących SPP,
· dobra znajomość topografii Śródmieścia Gdyni,
· silna motywacja, chęć uczestnictwa i osobistego zaangażowania w realizowaniu zadań referatu SPP.

Wymagania  dodatkowe:
· dobra znajomość języka angielskiego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
· pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy,
· kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe,
· oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
· oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
· oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór poniżej ogłoszenia).

Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia  29.10.2018 r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem „KONKURS – Podinspektor, Inspektor w SPP.”
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach tel. 58 764 4011 lub u Kierownika SPP  ZDiZ tel.: 58 764 40 00.
 
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na stanowisko PODINSPEKTOR/INSPEKTOR.
 
Informacja dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Zarząd Dróg
 i Zieleni,  81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdiz.gdynia.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustaw: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm., o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. z późn. zm;
4) po zakończonej rekrutacji (maks. w ciągu 30 dni) Pani/Pana dane osobowe będą zniszczone lub na żądanie Pani/Panu zwrócone;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
     na podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
    lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,         prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 Kodeksu Pracy i ustawa
 o pracownikach samorządowych), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Mariola Janczak
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Janczak
Data wytworzenia informacji: 16.10.2018
Data udostępnienia informacji: 16.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.10.2018 14:02 Dodanie informacji Mariola Janczak