Wydanie decyzji o przyznaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Miejsce Gdyńskie Centrum Zdrowia

Adres: ul. Władysława IV 43 , 81-395 Gdynia
Numer pokoju: Dział Zdrowia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek - piątek

Numer telefonu:
58 880-83-15
58 880-83-22

Fax: 58 880 83 25
E-mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. Wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Dowód osobisty.
3. W przypadku cudzoziemców, dokumenty potwierdzające:
- status uchodźcy (decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o nadaniu statusu uchodźcy),
- objęcie ochroną uzupełniającą (decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o nadaniu statusu uchodźcy),
- zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej (decyzja wojewody).
Sposób załatwienia sprawy: 1. Z usługi może skorzystać:
- mieszkaniec Gminy Miasta Gdyni,
- osoba która nie ma ubezpieczenia (nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego), nie jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i nie zawarł umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
- spełnia kryterium dochodowe (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

2. Decyzję przyznającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydaje się na okres 90 dni od daty złożenia wniosku.
 
3. Przebieg procedury:
- złożenie wniosku,
- przeprowadzenie przez pracownika socjalnego MOPS wywiadu środowiskowego,
- wydanie decyzji prezydenta miasta potwierdzającej lub odmawiającej przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
- przekazanie decyzji w formie pisemnej stronom postępowania.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie Kodeksem postępowania administracyjnego: załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1510 z późn. zm),
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.),
- Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 2096 z późn. zm),
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1358)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Anna Klupa
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 08.06.2018
Data udostępnienia informacji: 08.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.04.2019 11:49 dodanie kategorii zdrowie Michał Kowalski
23.04.2019 15:50 Korekta Anna Klupa
07.01.2019 14:31 Zmiana załącznika Anna Klupa
04.10.2018 13:36 Aktualizacja treści Anna Klupa
01.10.2018 09:36 Korekta Anna Klupa
28.06.2018 08:27 Aktualizacja treści Anna Klupa
08.06.2018 10:10 Aktualizacja treści Anna Klupa
08.06.2018 09:52 Dodanie informacji Anna Klupa