Co nowego

Miej wpływ na zmiany w rejonie rezerwatu „Kępa Redłowska”

// mat.prasowe Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

// mat.prasowe Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

11.01.2019 r.

Od 15 stycznia do 5 lutego będzie można ponownie zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem. 24 stycznia odbędzie się dyskusja publiczna na ten temat.

Każdy mieszkaniec Gdyni może mieć realny wpływ na wygląd swojego miasta. Wystarczy, że zapozna się z planami zagospodarowania przestrzennego i wyrazi swoje zdanie. Tym razem zmiany obejmą Wzgórze św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem, obejmuje obszar, którego granice przebiegają:
- od wschodu – wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej,
- od południa – wzdłuż północnego odcinka ul. Orłowskiej, wzdłuż dolinki rzeki Kaczej, dalej wzdłuż ul. Zapotocznej do ul. Huzarskiej,
- od zachodu – wzdłuż ulicy Huzarskiej obejmując sąsiednią zabudowę mieszkaniową, następnie wzdłuż ulic: Powstania Wielkopolskiego, M. Kopernika i K. Tetmajera,
- od północy – wzdłuż ul. J. Ejsmonda i jej przedłużenia do brzegu morskiego.
 
Celem opracowywanego planu jest wzmocnienie ochrony rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” oraz zachowanie terenów zielonych (lasów, terenów zadrzewionych) położonych na jego obrzeżach. Ma też służyć ograniczeniu niekontrolowanej ekspansji nowej zabudowy. Plan ma ustalić zasady realizowania zabudowy na terenach inwestycyjnych sąsiadujących z rezerwatem, z zachowaniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych.
 
Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) prezydent Gdyni zawiadamia o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem i o możliwości zapoznania się z jej treścią i  uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem mieszkańców.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w tym projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 24 stycznia, o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30).

Z projektem będzie można zapoznać się od 15 stycznia do 5 lutego w gdyńskim InfoBoksie (ul. Świętojańska 30). Szczegółowe informacje są również dostępne w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Projekt jest także dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej: www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.

Uwagi do projektu można składać do 19 lutego do prezydenta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Zostaną one rozpatrzone w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej: www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.

  • // mat.prasowe Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni