Co nowego

Mieszkańcy dyskutowali o zmianach w Orłowie i Redłowie

Mieszkańcy dyskutowali o zmianach w Orłowie i Redłowie // fot. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Mieszkańcy dyskutowali o zmianach w Orłowie i Redłowie // fot. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

14.05.2018 r.

W gdyńskim InfoBoksie odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej. W dyskusji uczestniczyli zainteresowani mieszkańcy Gdyni.

Pracownicy Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni przybliżyli procedurę sporządzania planu miejscowego oraz przedstawili zebranym główne założenia projektu zmiany planu. Omówiono zakres zmian w stosunku do obowiązującego na tym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej.

W sporządzanej zmianie planu, obejmującej nieruchomość położoną przy skrzyżowaniu al. Zwycięstwa i ul. Powstania Styczniowego (teren 36 U w planie obowiązującym), doprecyzowano zapis dotyczący dopuszczalnej wysokości zabudowy. W obowiązującym planie miejscowym została ona ustalona w odniesieniu do rzędnych określonych na mapie sytuacyjno-wysokościowej, na której sporządzony został rysunek planu. Na terenie objętym zmianami występuje lokalne obniżenie terenu – wykop. Powoduje to konieczność nieuzasadnionego obniżenia zabudowy w tym miejscu. Korekta zapisów określających dopuszczalną wysokość zabudowy umożliwi racjonalną zabudowę działki.Z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów oraz Kasztanowej można zapoznać się do 15 maja, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-19.00, w sobotę w godz. 11.00-18.00, a w niedzielę w godz. 11.00-16.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN (ul. Świętojańska 30). Szczegółowe informacje można uzyskać także w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Są one też dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.

Swoje uwagi można składać do 29 maja do prezydenta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia) wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Te zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.

  • Mieszkańcy dyskutowali o zmianach w Orłowie i Redłowie // fot. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni