Co nowego

Otwieramy Drogę Różową

Opis alternatywny

22.11.2007 r.


marzec 2008
13 marca oddana została do uzytku dotychczas zamknieta część ulicy Lotników, odcinek od ulicy Stryjskiej do ulicy Przemyskiej. Od tego dnia można przejechać całą Drogą Różową od węzła Franciszki Cegielskiej do ulicy Wielkopolskiej. 
Ulica  Lotników w Gdyni rozbudowana została na odcinku  ponad 700 metrów , od ulicy Stryjskiej do ulicy Wielkopolskiej, do  dwu jednokierunkowych dwupasmowych jezdni w obu kierunkach, wraz z pasami włączeniowymi. Zbudowany został  ciąg pieszo - jezdny, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie ulicy, dwa mostki na rzece Kaczej, zamontowane ekrany akustyczne. Utworzona została  pętla autobusowa przy SKM Gdynia-Redłowo. Pozostały do wykonania prace wykończeniowe, porządkowe i nasadzenia zieleni.


W poniedziałek 26 listopada 2007 r. uruchomiona została tzw. Droga Różowa w Gdyni (czyli alternatywna wobec al. Zwycięstwa arteria biegnąca po przeciwległej stronie torów
kolejowych), na wyłączonym przez minione pół roku odcinku, od ul. Wielkopolskiej do Stryjskiej - w związku z modernizacją ul. Lotników.

Plac budowy został przekazany w dniu 7 marca 2007, a zamknięcie ruchu na ulicy Lotników nastąpiło w dniu 24 kwietnia 2007.

W chwili obecnej udostępniony zostanie do użytkowania następujący zakres zrealizowanych robót:

  • dwie jezdnie Drogi Różowej na odcinku od ulicy Wielkopolskiej do ulicy Przemyskiej (wraz z przebudowanym skrzyżowaniem z ulicą Wielkopolską oraz mostem drogowym nad rzeką Kaczą o rozpiętości 9,88 m i szerokości 34,77 m)
  • jedna jezdnia Drogi Różowej na odcinku od ulicy Przemyskiej do Stryjskiej.

Wykonana została także:

  • sieć kanalizacji deszczowej wraz z systemem podczyszczaniaDroga Różowa - ekran akustyczny (listopad 2007), foto: Dorota Nelke
  • przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
  • oświetlenie uliczne (do wykonania pozostało oświetlenie ciągu pieszo-jezdnego Stryjska-Przemyska)
  • przebudowa kolidującej sieci telekomunikacyjnej (do wykonania pozostały roboty w ciągu pieszo-jezdnym)
  • budowa murów oporowych
  • remont muru oporowego na terenie kolejowym wraz z ekranem przeciwolśnieniowym
  • przebudowa sygnalizacji świetlnej ruchu ulicznego oraz trakcji trolejbusowej na skrzyżowaniu z ulicą Wielkopolską
  • budowa ekranów akustycznych, stanowiących zabezpieczenie przed hałasem drogowym, na odcinku od ulicy Wielkopolskiej do Przemyskiej (wypełnienia ekranu na odcinku od ulicy Przemyskiej do Stryjskiej zostaną zakończone w 2008 roku).

Równolegle z robotami wykonywanymi w ramach projektu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni wykonało we własnym zakresie renowację metodą bezwykopową istniejącego kanału sanitarnego tłocznego.

W roku 2008 przekazana do użytkowania zostanie druga jezdnia na odcinku od ulicy Przemyskiej do Stryjskiej, pętla autobusowa przy ulicy Stryjskiej i ciąg pieszo-jezdny Stryjska-Przemyska wraz z przebudowanym odcinkiem ulicy Stryjskiej.

Zakończenie całego zakresu robót, objętych Projektem, planowane jest do 30 marca 2008 r., co umożliwi przekazanie do użytkowania całego układu drogowego w maju 2008.

Przypomnijmy, że projekt „Droga Różowa IV etap - rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni" jest dofinansowany ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w wysokości 43,60 % kosztów kwalifikowanych. Dla Projektu tego miasto Gdynia uzyskało też z Ministerstwa Finansów dofinansowanie w wysokości 2.600 tys. zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Umowa z wykonawcą robót objętych Projektem „Droga Różowa IV etap - rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni" została zawarta w dniu 5 marca 2007 r. Wynagrodzenie umowne ustalone zostało na kwotę 43.260 tys. zł brutto.

Wykonawcą robót jest Konsorcjum, w skład którego wchodzą Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. z Gdyni (lider konsorcjum) oraz Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A. z Płocka.

Dokumentację projektową wykonało Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku, nadzór nad realizacją robót sprawuje Biuro Obsługi Inwestycji „Inwest-Wybrzeże" Sp. z o.o. z Gdyni.

więcej o Drodze Różowej - kliknij tutaj

Droga Różowa(listopad 2007), foto: Dorota Nelke

foto: Dorota Nelke