Co nowego

Wspólnie dbamy o gdyńskie zabytki

O programie dotacji opowiedział Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni

O programie dotacji opowiedział Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni

18.02.2018 r.

W gościnnych progach kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyło się spotkanie, na którym podsumowano efekty prac konserwatorskich w 2017 roku. Program dotacji, które stanowią dofinansowanie do prac remontowych, funkcjonuje w Gdyni już od 1999 roku.  Z takiego wsparcia skorzystali użytkownicy i właściciele ponad 100 obiektów zabytkowych. W 2017 roku kwota wsparcia wyniosła 1.142.035,18 zł, przekazano ją na ratowanie 18 obiektów. 
 
Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni, podziękował zaproszonym właścicielom gdyńskich kamienic i obiektów, które są sukcesywnie remontowane przy wsparciu ze środków z budżetu miasta. Są wśród nich osoby prywatne, ale także i instytucje i parafie,  jak choćby Akademia Morska, posiadająca niezwykle cenny zespół budynków przy ulicy Morskiej czy kościół NSPJ, który,o czym nie wszyscy wiedzą, już posiada status zabytku. Na spotkaniu zjawili się też wykonawcy prac remontowych i konserwatorskich.

 - Bardzo dziękuję też wykonawcom prac i służbom nadzoru konserwatorskiego, bo cóż by pomogły dobre chęci właścicieli  i pieniądze z budżetu miasta, gdyby nie było komu tych prac powierzyć. Państwa wiedza i umiejętności  potrafią  przywracać  blask naszym zabytkom i za Państwa zaangażowanie także serdecznie dziękuję.
Agnieszka Kowalska, pomorski konserwator zabytków

Agnieszka Kowalska, pomorski wojewódzki konserwator zabytków, przybliżyła kulisy prac konserwatorskich i zaskoczyła zebranych stwierdzeniem, że nierzadko prace na stosunkowo młodych obiektach nastręczają wiele trudności.

 - W tej chwili jest w Gdyni 137 obiektów i zespołów wpisanych do rejestru zabytków i 1700 obiektów w gminnej ewidencji zabytków. Problemy techniczne, technologiczne i konstrukcyjne, napotykane podczas prac konserwatorskich,  nie są wcale mniejsze niż w odniesieniu od obiektów dawnych. Bardzo często są to problemy większe. W przypadku np. budynku Akademii  Morskiej odkrywa się wiele niespodzianek, dotyczących pierwotnie zastosowanych materiałów czy zdobień. Podobnie jest choćby z kościołem, w którym jesteśmy. Konserwacja takich obiektów jest często trudniejsza, ponieważ nie są dość dobrze rozpoznane używane wówczas technologie. Tym bardziej dziękuję wszystkim właścicielom, wykonawcom prac  i władzom miasta Gdyni za to, że podejmują Państwo nie tylko wysiłek finansowy, ale i organizacyjny, i znoszą Państwo uciążliwości remontu,  jeśli budynek pełni funkcje mieszkalne. Cieszę się, że skala ochrony zabytków w Gdyni jest doceniana na arenie ogólnopolskiej. Pierwsza nagroda, przyznana przez Generalnego Konserwatora Zabytków w konkursie Zabytek Poznany, trafiła do wspólnoty mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 27-31, czyli do Bankowca i funkcjonującego tam MiniMuzeum. To docenienie nie tylko troski o materię, ale i promocji zabytku. To najlepszy dowód, że ochrona konserwatorska w Gdyni zmierza w dobrym kierunku – podsumowała wojewódzka konserwator zabytków.
 
 Kto może otrzymać dotację
 W pierwszych latach dotacje były przyznawane na prace konserwatorskie i budowlane tylko przy zabytkach indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego. W 2009 r. program przyznawania dotacji został rozszerzony i o dotacje mogli się ubiegać właściciele budynków wpisanych do rejestru oraz budynków położnych na obszarach zabytkowych, czyli mieszkańcy Śródmieścia (obecnie Pomnika Historii), Kamiennej Góry, zespołu kuracyjnego Orłowo, dawnej wsi Oksywie, odsady rzemieślniczej w Małym Kacku oraz dawnej wsi Wielki Kack. Obecnie obowiązują zasady udzielania dotacji i regulamin przyjęty Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXIX/861/10 z dnia 27.01.2010 r.
 
Budynki, przy których prace mogą być dotowane z budżetu gminy Gdynia, regulamin dzieli na trzy grupy, zróżnicowane pod względem ich walorów zabytkowych, zakresu prac, które mogą być objęte dotacją i maksymalnej wysokość dotacji dla każdej grupy.
 
grupa 1  -  dofinansowanie wynosi do 75 % kosztu prac,  budynki są wpisane indywidualnie do rejestru zabytków. Dotowane mogą być wszystkie roboty konserwatorskie i budowlane związane z utrzymaniem, zachowaniem i odtworzeniem substancji zabytku
grupa 2 -  w zależności od stopnia ochrony budynku w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dofinansowanie prac remontowych może wynieść do 50 % (grupa A ochrony konserwatorskiej) lub do 30 % (grupa B lub brak ochrony w planie miejscowym). Należą do niej  budynki położone w granicach sześciu obszarów wpisanych do rejestru zabytków. Tu jednak dofinansowane mogą być prace związane z wyglądem budynku – remont elewacji, historycznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz remonty dachów w przypadku dachów stromych
  
Jak ubiegać się o dotację
 Do 10 stycznia każdego roku należy złożyć wniosek o dotację wraz z załącznikami czyli pozwoleniem konserwatorskim, pozwoleniem na budowę lub potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, kosztorysem, koniecznymi oświadczeniami właściciela. Wnioski po weryfikacji są przedstawiane władzom Miasta, a po wstępnym zaakceptowaniu są kierowane na sesję Rady Miasta Gdyni w marcu. Po uchwaleniu udzielenia dotacji przez Radę Miasta przygotowywane są umowy z właścicielami budynków. Po realizacji zaplanowanych prac rozliczenie dotacji następuje po podpisaniu przez strony protokołu odbioru dotowanych prac i złożeniu szczegółowego sprawozdania wraz z dokumentami wymaganymi regulaminem.
Wszelkich szczegółowych informacji w sprawie dotacji udziela Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków , tel. 58 66 88 343, e-mail: zabytki@gdynia.pl

 • fot. Karol Stańczak
 • fot. Karol Stańczak
 • fot. Karol Stańczak
 • fot. Karol Stańczak
 • fot. Karol Stańczak
 • fot. Karol Stańczak
 • fot. Karol Stańczak
 • fot. Karol Stańczak
 • fot. Karol Stańczak
 • fot. Karol Stańczak
 • fot. Karol Stańczak
 • fot. Karol Stańczak
 • fot. Karol Stańczak