Obserwatorium Zmian

Mieszkańcy dyskutowali o zmianach w Śródmieściu

Mieszkańcy dyskutowali o zmianach w Śródmieściu // fot. Lechosław Dzierżak
W gdyńskim InfoBoksie odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejon budynku dawnego Banku Polskiego. Udział w niej wzięło kilkudziesięciu zainteresowanych mieszkańców Gdyni.

Pracownicy Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni przybliżyli procedurę sporządzania planu miejscowego i zaprezentowali  projekt.
 
Planowane zmiany obejmują obszar, o powierzchni 0,25 ha, tj. działki nr 1418 i 1420 położone przy skrzyżowaniu ulic 3 Maja i 10 Lutego.
 
Zgodnie z ustaleniami aktualnie obowiązującego planu teren przeznaczony jest pod zabudowę usługową (teren 23 U). Budynek dawnego Banku Polskiego wpisany jest do rejestru zabytków. Położony jest w granicach historycznego układu urbanistycznego śródmieścia Gdyni.Ze względu na ograniczone możliwości funkcjonalnej adaptacji istniejącego, zabytkowego budynku dawnego Banku Polskiego, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził zgodę na wprowadzenie nowej zabudowy na teren działki należącej do obiektu, w celu poprawy możliwości inwestycyjnych związanych z remontem i rewitalizacją. Z wnioskiem o wprowadzenie zmian do planu wystąpił użytkownik wieczysty terenu. Wniosek dotyczy rozszerzenia przeznaczenia terenu o funkcję mieszkaniową, zwiększenia wysokości zabudowy, w nawiązaniu do budynków zlokalizowanych w otoczeniu, oraz związanych z tym zmian wskaźników i parametrów zabudowy.
 
Mieszkańcy podczas dyskusji wyrazili zaniepokojenie dopuszczoną wysokością zabudowy, umożliwiającą realizację 8 kondygnacji. Zdaniem uczestników spotkania dopuszczona wysokość zabudowy może spowodować zacienienie istniejących budynków. Mieszkańcy postulowali o obniżenie wysokości przynajmniej o jedną kondygnację lub większe wycofanie 8 piętra od strony istniejącej zabudowy.

Dyskutowano też o kwestiach związanych z wymaganiami parkingowymi dla usług, dla których projekt planu ustala ograniczenie maksymalnej liczby miejsc postojowych.
Mieszkańcy, obawiają się, że przyszły inwestor nie zapewni parkingu dla klientów usług, w tym klientów hotelu planowanego w zabytkowym budynku, co wpłynie na dostępność miejsc postojowych na ulicach w rejonie budynku przy ul. Zgoda.
 
Z projektem można zapoznać się do 20 lutego w gdyńskim InfoBoksie (ul. Świętojańska 30), a także uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9).
 
Natomiast  uwagi będzie można składać do 6 marca w formie pisemnej kierując je do prezydenta Gdyni,  na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
 
Plany dostępne są na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.
  • Mieszkańcy dyskutowali o zmianach w Śródmieściu // fot. Lechosław Dzierżak
  • Mieszkańcy dyskutowali o zmianach w Śródmieściu // fot. Lechosław Dzierżak
  • Mieszkańcy dyskutowali o zmianach w Śródmieściu // fot. Lechosław Dzierżak
  • Mieszkańcy dyskutowali o zmianach w Śródmieściu // fot. Lechosław Dzierżak
  • Mieszkańcy dyskutowali o zmianach w Śródmieściu // fot. Lechosław Dzierżak
  • Mieszkańcy dyskutowali o zmianach w Śródmieściu // fot. Lechosław Dzierżak
  • Mieszkańcy dyskutowali o zmianach w Śródmieściu // fot. Lechosław Dzierżak