Komunikaty

Komunikat PEWIK-u ws. obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych

PEWIK Gdynia przypomina klientom o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur. Zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie. Pomieszczenie wodomierza powinno mieć zamknięte okienka piwniczne i drzwi, a w przypadku studzienek ocieplone włazy. Musi też w nich panować temperatura dodatnia. Informujemy, że w przypadku stwierdzenia przez służby PEWIK uszkodzeń urządzeń pomiarowych w wyniku zamarznięcia, odbiorca ponosi całość kosztów związanych z ich naprawą.
 
Obowiązek zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur nakłada na odbiorców Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.