ABC o azbeście

Finansowanie i formy wsparcia inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Źródłami finansowania usuwania azbestu są:

  • środki własne właścicieli obiektów budowlanych,
  • środki własne inwestorów prywatnych,
  • środki własne jednostek samorzadu terytorialnego,
  • środki gminne
Dzięki podjętej uchwale Rady Miasta Gdyni nr XI/213/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r., oraz uchwale Rady Miasta Gdyni nr XI/215/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.,które zawierają kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania możliwe jest finansowanie zadania zwiazanego z usuwaniem wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Gdynia poprzez udzielanie dotacji celowych z budżetu gminy.
Podmiotami, które mogą ubiegać się o przyznanie dotacji są podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy).
Stronami umowy są: jednostka samorządu terytorialnego oraz podmiot, któremu dotacja ma być udzielona.
Jeśli dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce:

http://www.gdynia.pl/urzad/wydzialy/info/4016_68950.html

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oferuje wsparcie dofinansowania bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z uchwalanymi każdego roku priorytetami działalności, formą i zakresem wsparcia. Jeśli są Państwo zainteresowani pozyskaniem środków na: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest prośmy o kontakt: wydzial_srodowiska@gdynia.pl

Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:  http://www.wfosigw.gda.pl/

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Podstawowymi formami finansowania zadań proekologicznych przez NFOŚiGW są preferencyjne pożyczki   i   dotacje,   ale   uzupełniają   je   inne   formy   finansowania,   np.   dopłaty   do   preferencyjnych  kredytów bankowych, uruchamianie ze swych środków linii kredytowych w bankach czy zaangażowanie kapitałowe w spółkach prawa handlowego.

Kierownicy państwowych jednostek budżetowych mogą składać wnioski o przekazanie środków w ramach następujących programów priorytetowych. Jednym z projektów priorytetowych obejmujących obszar wyrobów zawierających azbest jest :Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 5) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów - wnioski dostępne na stronie internetowej TUTAJ
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomił kolejny Proigram Priorytetowy SYSTEM - wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW na lata 2014-2018. Alokacja środków jest przewidziana w 2015 r., wydatkowanie środków  - do 2017 r.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomił program priorytetowy na lata 2010-2013, w ramach którego środki finansowe przekazywane są poszczególnym wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Łączna kwota planowanych wypłat to 38 mln zł, z tego w 2011r. – 6 mln zł, 2012r. – 10 mln zł, 2013r. – 22 mln zł.
  •  BANK
Bank Ochrony Środowiska S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym specjalizującym się w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych. BOŚ współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi, w tym funduszami i fundacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska. Dzięki temu oferuje szeroką gamę kredytów. Zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest mogą być finansowane poprzez udzielanie kredytów. Jeśli są Państwo zainteresowani pozyskaniem informacji na temat kredytu: https://www.bosbank.pl/mikroprzedsiebiorstwa/kredyty-1/kredyty/preferencyjne-kredyty-z-doplatami-wfosigw 

W imieniu Ministra Gospodarki koordynację, monitoring i zarządzanie „Programem Oczyszczania Kraju z  Azbestu“ prowadzi powołany przez niego Główny Koordynator Programu., którego zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie efektywnej realizacji wszystkich zadań finansowanych bezpośrednio ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Gospodarki.  Więcej informacji na temat finansowania projektów związanych z azbestem oraz zmian legislacyjnych i bieżących konkursów można uzyskać na stronie:  http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/bezpieczenstwo-gospodarcze/usuwanie-azbestu/program-oczyszczania-kraju-z-azbestu/

W ramach realizacji zadań wynikających z "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" na zlecenie Ministerstwa Rozwoju RP Federacja Zielonych Gaja opracowała "Poradnik finansowania usuwania azbestu ze środków krajowych i zagranicznych na lata 2016-2020".   

ikona