Informator szkoły ponadpodstawowe

Mobilny informator - szkoły ponadpodstawowe

Ósmoklasiści ze szkół podstawowych rozpoczęli intensywne przygotowania do wyboru szkoły ponadpodstawowej. Aby ułatwić im podjęcie tej ważnej decyzji, stworzony zostanie informator, z którego swobodnie będzie można korzystać także na urządzeniach mobilnych.

Rekrutacja do gdyńskich szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 przeprowadzona będzie w formie elektronicznej.

Kandydat spoza Gdyni zakłada indywidualne konto dostępu do systemu (samodzielnie lub z pomocą szkoły pierwszego wyboru), a następnie wprowadza swoje dane osobowe.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

l.p. Rodzaj czyności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz  z dokumentami z wyłączeniem szkół i odddzialów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddzialów wojskowych oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 od 22 lipca 2020 r. do 27 lipca 2020 r. do godz. 15.00
2. Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej swujęzycznej, oddziału międzynarodowego, oddziału wojskowegow szkole ponadpodstawowej oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych od 11 maja 2020 r. do 20 maja 2020 r. do godz. 15.00 od 22 lipca 2020 r. do 27 lipca 2020 r. do godz. 15.00
3. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych od 21 maja 2020 r. do 3 czerwca 2020 r. II termin  1)15-17 czerwca 2020 r. od 28 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
4. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej od 21 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r. II termin1) 15-17 czerwca 2020 r. od 28 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
5. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, przeprowadzenie sprawdzianu predyzpozycji językowych (klasy wstępne) od 21 maja 2020 r. do 3 czerwca 2020 r. II termin  1)15-17 czerwca 2020 r. od 28 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych 5-10 czerwca 2020 r. II  termin1) 18-19 czerwca 2020 r. 3-7 sierpnia 2020 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzuskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 10 czerwca 2020 r. II  termin 1)19 czerwca 2020 r. 7 sierpnia 2020 r.
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyzpozycji językowych (klasy wstępna) 10 czerwca 2020 r. II  termin 1) 19 czerwca 2020 r. 7 sierpnia 2020 r.
9. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaśwoadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 -
10. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 24 czerwca 2020 r.

do 16 listopada 2020 r.2)
do 29 lipca 2020 r.

do 18 grudnia 2020 r.2)
11. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 10 lipca 2020 r.

do 1 grudnia 2020 r.2)
do 16 sierpnia 2020 r.

do 7 styczna 2021 r.

12. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 13 lipca 2020 r.

2 grudnia 2020 r. 2)
17 sierpnia 2020 r.

8 stycznia 2021 r.
13. Wydanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 11 maja 2020 r. do 14 lipca 2020 r.

od 26 października 2020 r. 7 grudnia 2020 r. 2)
od 22 lipca 2020 r. do 18 sierpnia 2021 r.

od 14 grudnia 2020 r. do 14 stycznia 2021 r.
2)
14. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstaowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00

od 3 grudnia 2020 r. do 10 grudnia 2020 r.2)
od 17 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

od 11 stycznia 2021 r. do 19 stycznia 2021 r. 2)

15. Podanie do publicznej wiadomości pzrez komisję rekrutacyjna listy kandydatów przyjetych i kandydatów nieprzyjętych 21 lipca 2020 r. do godz. 14.00

11 grudnia 2020 r. 2)
24 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

20 stycznia 2021 r. 2)
16. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 21 lipca 2020 r. 24 sierpnia 2020 r.
17. Opublikwanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 22 lipca 2020 r. do 25 sierpnia 2020 r.
18. Wystapienie do komijsi rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 28 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
19. Sporzędzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od wystąpnia o sporzędzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od wystapnia o sporzędzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
20. Wniesnienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
21. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od roztrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

1)  Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezaleznych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie.
2) Dotyczy branzowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkoł ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust 3 ustawy Prawo Oświatowe, publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych branzowych szkół II stopnia i publicznych szkół polcealnych w wojweództwie pomorskim stanowi załącznik do Zarządzenia nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r.

Wszelkie informacje dotyczące oferty edukacyjnej, sposobu przeliczania ocen na punkty, znaleźć będzie można w wydanym Informatorze o gdyńskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, który dostępny będzie w wersji papierowej w Wydziale Edukacji przy ul. Śląskiej 35-37 (pokój C102, I piętro) na stronie:https://bit.ly/2RWZUdn na Facebooku Gdynia edukacyjna.