Konkurs "Augmented Reality and Education"


*
*
*
*
*
*
*
*
*

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz promocji Gminy Miasta Gdyni i wydarzenia w oficjalnych mediach wykorzystywanych przez Organizatora za sprawą publikacji informacji o realizacji, przebiegu i wynikach konkursu.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO) wyrażonej w formule określonej niniejszym regulaminem.

Zgodnie z RODO, w ramach Konkursu, przysługuje Pani/ Panu prawo: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne, c) usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, d) ograniczenia przetwarzania danych e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie Konkursu "Augmented Reality and Education".