Budowa Trasy S-6: łatwiej komunikacją miejską Budowa Trasy S-6: łatwiej komunikacją miejską
Lista podmiotów ubiegających się

Wykaz oferentów ubiegających się o dotację w konkursie ofert: Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni

Wykaz oferentów ubiegających się o dotację w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Nr 1525/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05 listopada 2019 r. na powierzenie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców”.

I. Nazwa Wnioskodawcy:
1. Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza”, ul. Morska 89, 81-222 Gdynia
Wnioskowana kwota dotacji: 2019 r. – 149 203,76 PLN

2. Fundacja Instytut Białowieski, ul. Rumiankowa14/4, 15-665 Białystok - oferta nie spełnia wymogów formalnych.
Wnioskowana kwota dotacji: 2019 r. – 149 200,00 PLN

Posiedzenie Komisji Oceniającej odbędzie się dnia 03 grudnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Grabowo 2.