Lista podmiotów ubiegających się

Wykaz oferentów w konkursie: Aktywizacja społeczno-zawodowa OzN

Wykaz oferentów przystępujących do konkursu, na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 5183/22/VIII/O z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową.
Kwota przeznaczona w konkursie na ww. zadanie: 100.000 zł.
       
W konkursie wpłynęły oferty:
1. wspólna: ADAPA Fundacji na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, Fundacji Dogtor, Gdyńskiej Fundacji „Dom Marzeń”, Gdyńskiego Stowarzyszenie na rzecz wspomagania rozwoju i aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami „Aktywni i Samodzielni” z wnioskowaną kwotą dotacji w wysokości 99.889 zł,
2. Fundacji Instytut Białowieski z wnioskowaną kwotą dotacji w wysokości 95.000 zł.